Crèdits de Lliure Elecció

 Descarregar pdf
 

El Vicerectorat de Docència us informa que, donat que totes les titulacions de la UdL ja s'han adaptat a l'EEES, es dóna per finalitzada la lliure elecció. Es per aquest motiu que ja no s’obrirà la convocatòria al curs 2014-15, excepte els darrers cursos a la Universitat d'Estiu que es duen a terme sota aquesta tipologia.

 

enrera
INTRODUCCIÓ

Els plans d’estudis de les titulacions ofertades per la UdL, preveuen un cert nombre de crèdits que poden ser escollits per l’a lumne per a la lliure configuració curricular.

Cada pla d’estudis indica el nombre de crèdits de lliure elecció que caldrà superar. L’objectiu dels crèdits de lliure elecció és oferir als estudiants la possibilitat d’una formació més multidisciplinària per poder incrementar els seus coneixements ens diferents àmbits.

La UdL fixarà anualment la relació de matèries i activitats que podran ser objecte de lliure elecció de l’estudiant.

Els crèdits de lliure elecció poden aconseguir-se a través de:

Formació complementària susceptible de ser reconeguda com a crèdits, i que pot ser ofertada per la pròpia UdL o per entitats externes.

Inclouen les matèries optatives del pla d’estudis de la titulació o matèries obligatòries i optatives de qualsevol altre pla d’estudis.

Inclouen les matèries que no figuren en un pla d’estudis i que s’ofereixen a l’estudiantat.

MATÈRIES I ACTIVITATS DE LLIURE ELECCIÓ

 Les matèries i activitats objecte de la lliure elecció es classifiquen en quatre blocs, que són els següents:

1.- Reconeixement de crèdits per seminaris, cursos, jornades i congressos.  

2.- Matèries homologades

    - Normativa
    - Lliure elecció dels centres
 
3.- Matèries no homologades

    - Normativa 
    - Lliure elecció dels centres       

4.- Matèries de lliure elecció d'idiomes


5.- Assignatures intercampus

 

 

 

 

   Darrera modificació: