Matèria Transversal

 Descarregar pdf

La formació integral de l’estudiant és una de les funcions fonamentals de les universitats contemporànies. La universitat ha de formar bons professionals de les diverses branques del coneixement, al mateix temps que ha de facilitar el desenvolupament intel·lectual i personal dels estudiants a partir d’uns valors i ha d’ajudar-los a construir la seva capacitat de la reflexió crítica per tal que puguin interactuar en la societat de què formen part com a ciutadans.

En aquest sentit, les institucions universitàries han de poder oferir alguns coneixements i capacitats que són socialment útils pel conjunt dels estudiants, indistintament de la titulació que cursin, i que tenen així un caràcter de formació transversal. El Reial Decret 861/2010, en el qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, ja recull aquesta filosofia sobre la formació transversal, més enllà de la docència reglada stricto sensu. En efecte, l’article 12.8 assenyala al respecte que “d’acord amb l’article 46.2.i de la Llei Orgànica d’Universitats 6/2001, els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. A aquest efecte, el pla d’estudis haurà de contemplar la possibilitat que els estudiants obtinguin un reconeixement d’almenys 6 crèdits sobre el total de l’esmentat pla, per la participació en les esmentades activitats”.

La UdL ofereix aquests coneixements i capacitats mitjançant l’assignatura de 6 ECTS Matèria transversal que consta en els plans d’estudis de tots els graus.

Actualment la matèria transversal es divideix en dos grans àmbits docents:
 
  •   Formació estratègica

Es centra en àmbits de coneixements i capacitats que es consideren substantius per enfortir una formació integral de l’estudiant, com són: l’emprenedoria; el pensament científic; les TIC’s i les noves plataformes tecnològiques; i la comunicació i expressió escrita i oral.

 

 

Aquesta formació l'ofereixen conjuntament el vicerectorat amb competència sobre la docència i els centres.  

 

  •   Formació bàsica transversal
Inclou aquelles activitats d’interès formatiu cultural i esportiu; les accions relacionades amb la qüestió de gènere; les activitats de cooperació; les activitats que propicien l’adquisició de competències informacionals -recursos bibliogràfics i de documentació-; la participació en congressos, i jornades organitzades a la UdL de caràcter clarament transversal; així com, la representació i participació estudiantil.

L’ofereixen els serveis/unitats establerts a la Normativa i el vicerectorat amb competències en estudiantat. En casos de singular interès acadèmic, els centres podran també organitzar activitats amb algun/s d’aquests serveis o unitats, que podran ser reconegudes com matèria transversal d'1 a 3 crèdits ECTS. Així mateix, els diferents centres de la UdL podran proposar congressos i jornades susceptibles de ser reconegudes com a matèria transversal amb 1 o 2 crèdits ECTS.
 
 
Per a més informació podeu consultar la Normativa sobre matèria transversal aprovada per Consell de Govern en data 26 de juny de 2013, modificada el 28 de maig de 2014 i el 30 de març de 2016.
   Darrera modificació: