Programes Oficials de Postgrau

 Descarregar pdf

 

Elaboració de propostes

Normativa

Models de Convenis Interuniversitaris

 

 

Elaboració de Propostes

 

 CALENDARIS D'ACTUACIONS PER A MÀSTERS UNIVERSITARIS: CURS 2020-2021

Propostes de modificacions de màsters universitaris

Modicacions Substancials

Calendari per a la presentació de modificacions substancials  

Fitxa per a la presentació de sol·licituds de modificacions substancials

Modificacions No Substancials

Calendari per a la presentació de modificacions no substancials

Fitxa per a la presentació de sol·licituds de modificació no substancials

 CALENDARIS D'ACTUACIONS PER A MÀSTERS UNIVERSITARIS: CURS 2021-2022

Propostes emergents de màsters universitaris i reverificacions

Calendari per a la presentació de màsters universitaris emergents i reverificacions

Fitxa DGU per a la programació d'estudis de màsters universitaris emergents

Fitxa DGU per a la programació d'estudis de màsters universitaris reverificats

Memòria per a la verificació de noves titulacions de màsters universitaris (emergents i reverificacions)


DOCUMENTACIÓ D'AQU REFERENT AL PROCÉS DE VERIFICACIÓ
Guia per a la l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de Grau i Màster

DOCUMENTACIÓ D'AQU REFERENT AL PROCÉS DE MODIFICACIÓ

Instruccions per a la presentació de modificacions de màsters universitaris

Normativa


UNIVERSITAT DE LLEIDA

Document Estratègia Docent i de Formació de la Universitat de Lleida 2014-2018 (acord número 5/2014 del Consell de Govern de 29 de gener de 2014)

Resum executiu Estratègia Docent i de Formació de la Universitat de Lleida 2014-2018MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 
Màsters interuniversitaris

Directrius sobre ensenyaments universitaris oficials en què participa més d'una universitat
Proposta d’Acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre estudis interuniversitaris, per al curs 2011-2012 (text refós)


Models de convenis
Model de conveni de col·laboració interuniversitaria de titulació conjunta (Interuniversitari) CAT  CAST
 
   Darrera modificació: