Entitat de Registre de Certificació Digital

Universitat de Lleida

 Descarregar pdf

La signatura electrònica forma part del projecte de l’Administració Electrònica de la Universitat de Lleida. Equival legalment a la signatura manuscrita, permet xifrar documents i dóna seguretat quant a la seva identitat, autentificació, integritat, confidencialitat i no rebuig.

D’aquesta manera, la UdL s’incorpora, al model català d’Administració electrònica que s’està desenvolupant dia a dia des del reconeixement normatiu de les directives europees i les lleis estatals o catalanes com el Reglament 910/2014/UE relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercar interio la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya o la Llei 6/2020 reguladora de determinats aspectes dels serveis electròncs de confiança.

El primer pas per poder signar i tramitar electrònicament amb les administracions públiques és obtenir un certificat digital. La Universitat de Lleida emet al seu Personal Docent i Investigador (PDI) i al seu Personal d'Adminsitració i Serveis (PAS) un certificat digital  de software (TCATP)  que es pot instal·lar a diversos dispositius.

L'Entitat de Registre de Certificació Digital és la unitat encarrega de la gestió dels certificats digitals de la UdL.

 1. La signatura electrònica

La versió electrònica de la signatura té les mateixes funcions i usos que la manuscrita: subscriure documents per a certificar que se n'és l'autor, o que se n'aprova el contingut, o s’hi ha intervingut, o s’hi ha estat present.

2. Per signar electrònicament cal un certificat digital

 

3. Funcionament de la signatura electrònica

 

4. L’Entitat de Registre de Certificació Digital

L’Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD) és l’autoritat de certificació de la UdL encarregada de crear i gestionar els certificats digitals de tota la comunitat universitària.

5.  Tipus de certificats digitals que l’ERCD pot expedir

L’ERCD expedeix un tipus de certificat digital per cada PDI, PAS. Així mateix pot expedir certificats a persones jurídiques, aplicacions i programes informàtics, servidors segurs web i seus electròniques.

6. Els actes administratius electrònics

L’administració electrònica requereix del registre d’evidències que garanteixi la validesa jurídica dels processos, dels documents i de les actuacions administratives practicades. És a dir, cal saber i fer saber quan i com es signa electrònicament.

   Darrera modificació: