PREUS I PAGAMENT

 

Per a totes les universitats públiques catalanes la Generalitat de Catalunya fixa anualment el preu dels estudis oficials, mitjançant la publicació d'un decret que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d'estructura docent atribuït a cada ensenyament. 

Els estudiants dels centres adscrits haureu de consultar la informació relativa als preus i pagament de la matrícula a la Secretaria de vostre centre.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DE GRAUS

MODALITATS DE PAGAMENT

La Universitat cobrarà l’import de la matrícula mitjançant càrrec en el compte de l’entitat bancària escollida per l’estudiant. En el moment de fer la matrícula l’estudiant ha d’optar per una de les modalitats de pagament següents:

1 - Pagament únic domiciliat

La Universitat cobrarà l’import a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.

2 - Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis.

El cobrament de la matrícula s’efectuarà en tres terminis:

 • El primer termini serà a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula. Orientativament, en la matrícula del mes de juliol el cobrament es farà entre el 9 i 16 d’agost de 2022, i en la matrícula del mes de setembre el cobrament es farà entre el 20 i 30 de setembre de 2022. Es cobrarà el 40% dels crèdits matriculats més les taxes administratives de caràcter no docent.
 • El segon termini serà el 15 de novembre de 2022. Es cobrarà el 30% dels crèdits matriculats.
 • El tercer termini serà el 28 de desembre de 2022. Es cobrarà el 30% restant dels crèdits matriculats.

3 - Préstec bancari:

La informació sobre el préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris (Préstec AGAUR) la pots consultar a:  https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR

La modalitat de pagament “Préstec bancari” comporta que l’estudiant autoritza a l’AGAUR a amortitzar totalment o parcialment el préstec en nom teu en els casos en què estigui justificat per a la correcta gestió de l’instrument de finançament.

La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la llei. En cas que sol·licitis la modalitat "Préstec bancari", la UdL pot cedir les dades a l’AGAUR i a l’entitat financera corresponent.

COM DOMICILIAR EL PAGAMENT

Has d'introduir les dades del compte en l'apartat corresponent de l’automatrícula.

Has de presentar a la secretaria del centre en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula l’ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec. Aquest document es genera al finalitzar l’automatrícula en el primer any o bé si s’ha fet posteriorment un canvi de titular del compte.

Pots presentar aquest document a la secretaria del centre, preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari per a l'enviament de documentació corresponent al teu centre que trobaràs en l'apartat d'Estudiants UdL; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

El rebut de la matrícula, tant si s’ha fet de forma presencial com per automatrícula, té efectes de notificació.

La matrícula que per qualsevol causa, s’hagi d’abonar fora del pagament per terminis i amb posterioritat al tercer termini establert en el punt 2, s’haurà de pagar en efectiu en qualsevol de les entitats bancàries que s’indiquin en el document de cobrament.

Les dades bancàries per a la domiciliació del pagament pots modificar-les mitjançant l’imprès M2 (seu electrònica), i l’has de presentar a la secretaria del centre amb una antelació mínima de quinze dies al segon o al tercer termini de pagament. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una nova ordre de domiciliació SEPA signada per la persona titular del compte en el supòsit que aquesta hagi canviat.

PAGAMENT DE REBUTS EN EFECTIU

En el cas que hagis de realitzar el pagament d’un rebut de matrícula en efectiu o amb targeta ho pots fer segons s’indica en el segúent enllaç: Pagament de rebuts en efectiu/targeta.

ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PENDENTS DE REASSIGNACIÓ DE PLAÇA I ESTUDIANTS PENDENTS D’ADMISSIÓ PER TRASLLAT D’EXPEDIENT

Els estudiants que esteu pendents d’admissió pel procés de preinscripció universitària en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en una altra Universitat i els estudiants que esteu pendents d’admissió per trasllat d’expedient en uns altres estudis , ho haureu d’indicar en l’automatrícula i pagareu la matrícula com s’indica a continuació:

 • En el termini de deu dies després de fer la matrícula, haureu de pagar en efectiu o targeta l’import corresponent a la taxa de gestió de l’expedient acadèmic i a l’assegurança obligatòria en alguna de les entitats bancàries que figuren en el rebut de matrícula.

PROCEDIMENT I EFECTES DE L’IMPAGAMENT DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA

Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula a través del número de compte indicat per l’estudiant o a través de qualsevol altra modalitat de pagament, tornarà a enviar el rebut una segona vegada per tal que el pagui en efectiu, afegint a l’import total o parcial de la matrícula els percentatges següents:

 • Des de la data de venciment i fins als tres mesos, el 5% de recàrrec.
 • Entre els tres i els sis mesos, el 10% de recàrrec.
 • A partir dels sis mesos, el 15% de recàrrec.

L’import d’aquests recàrrecs s’ha d’abonar amb independència que amb posterioritat a la notificació s’obtingui una beca o ajut.

La Universitat notificarà a l’estudiant l’import pendent i li enviarà un document de pagament que inclourà el recàrrec inicial del 5%, que tindrà una validesa de tres mesos.

L’estudiant haurà d’abonar l’import pendent abans de la data de venciment del rebut que se li enviarà adjunt a la notificació.

La notificació es farà electrònicament mitjançant compareixença en la seu electrònica de la Universitat de Lleida i avís tramés al mòbil i a l’adreça de correu electrònic institucional (.......@alumnes.udl.cat), facilitada als estudiants en formalitzar la matrícula de primer curs.

Transcorregut el termini de tres mesos, l’estudiant que no hagi fet efectiu el pagament haurà de sol·licitar a la secretaria del centre un nou document de pagament, que inclourà el recàrrec corresponent, depenent del termini transcorregut.

En el moment que la Universitat faci la notificació per impagament a l’estudiant, la seua matrícula quedarà suspesa fins que no aboni l’import corresponent.

Com a conseqüència d’aquesta suspensió, l’estudiant no podrà fer cap modificació de matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, sol·licitar el títol ni fer cap nova matrícula, en la mateixa titulació o en una altra.

Aquesta normativa econòmica de la matrícula serà aplicable sempre que no s’especifiqui altrament en el decret de preus públics de la generalitat de Catalunya o en altres normatives legals.

ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA I ESTUDIANTS PENDENTS DE REASSIGNACIÓ O PENDENTS D'ADMISSIÓ PER TRASLLAT D'EXPEDIENT

Per sol·licitar l’anul·lació de matrícula cal omplir l’imprès M1 i presentar-lo a través de la seu electrònica de la UdL.
Per als estudiants de primer curs de nou ingrés, l’anul·lació de matrícula implica la pèrdua de la plaça obtinguda amb la preinscripció.

Recorda que pel fet d'haver fet la matrícula has d'activar el teu compte d'alumne i has d'utilitzar l'usuari i contrasenya d'alumne (no serveixen les credencials que vas utilitzar per a la matrícula de nou accés).

 1. Accedeix a l'apartat "Instàncies i registre"
 2. Desplaçat fins a trobar el punt "1"  i com a estudiant de la UdL t'has de descarregar el model M1 que correspongui al teu centre.
 3. Obre el model que t'has descarregat i omple'l amb l'Adobe Acrobat i desa els canvis.
 4. En l'apartat "Instàncies i registre" punt 3 tria el quadre referent a Estudiants de la UdL; identifica't i adjunta el model que tens guardat en el teu ordinador. Omple el breu formulari i envía'l.
 5. Un cop finaltizat el procès s'indicarà si s'ha realtizat correctament. No tanquis la pantalla fins que tinguis la confirmació del registre.


Consulteu a continuació la següent informació.

TERMINIS PER SOL·LICITAR L’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

 • El termini per sol·licitar l’anul·lació de matrícula finalitza el 30 de novembre de 2022.
 • Per als estudiants de primer curs de nou ingrés que accedeixen a la universitat en el termini de preinscripció del febrer, el termini d’anul·lació de la matrícula finalitza l’1 de març de 2023.
 • En qualsevol cas, sempre cal abonar l’import corresponent a les taxes administratives de caràcter no docent.

CAUSES DE DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT DELS CRÈDITS MATRICULATS

L’anul·lació no s’acceptarà si no s’han pagat els imports dels rebuts vençuts, excepte en els dos supòsits següents.

Les causes que comporten la devolució de l’import dels crèdits matriculats en els ensenyaments de grau són les següents:

 • Malaltia greu de l’estudiant justificada amb un certificat mèdic oficial.
 • Matrícula en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en un centre d’altres universitats, únicament quan en el procés de la preinscripció universitària es produeixen reassignacions de places i sempre que s’hagi presentat la sol·licitud d’anul·lació de matrícula abans de la data que fixi el decret de preus. No es tornarà l’import de la matrícula quan la reassignació hagi estat sol·licitada per l’estudiant perquè ha fet una nova preinscripció o ha demanat un canvi de preferència.

No es retornarà l’import corresponent a la taxa de suport a l’aprenentatge, la taxa de gestió d’expedient acadèmic, l’assegurança obligatòria, els serveis contractats i les aportacions voluntàries.

ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PENDENTS DE REASSIGNACIÓ DE PLAÇA

 • Si abans del 30 de setembre de 2022 l’estudiant no presenta la sol·licitud d’anul·lació de matrícula (perquè l’han acceptat en una altra universitat o en un centre d’aquesta universitat), s’entendrà que vol conservar la matrícula al grau i es posarà al cobrament l’import pendent de la matrícula de la forma escollida per l’estudiant en l’automatrícula: únic domiciliat, fraccionat en tres terminis o préstec bancari.
 • A l’estudiant que obtingui plaça en una altra titulació de la UdL, o en una altra universitat pública amb posterioritat al 30 de setembre de 2022, se li retornarà l’import corresponent als crèdits matriculats i la taxa de suport a l’aprenentatge, sempre que l’estudiant sol·liciti l’anul·lació de la matrícula abans de la data indicada en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic 2022-2023. No es retornaran aquests imports quan aquesta reassignació sigui per un canvi de preferències sol·licitat per l’estudiant o hagi realitzat una nova preinscripció.

ESTUDIANTS DE SEGON CURS I SUCCESSIUS PENDENTS DE TRASLLAT D’EXPEDIENT

 • Si abans del 30 de setembre de 2022 l’estudiant no presenta l’anul·lació de matrícula s’entendrà que vol conservar la matrícula al grau i es posarà al cobrament la resta de l’import de l a matrícula de la forma escollida per l’estudiant en l’automatrícula: únic domiciliat, fraccionat en tres terminis o préstec AGAUR.
 • L’estudiant que obtingui el trasllat amb posterioritat al 30 de setembre de 2022 haurà d’abonar a la UdL l’import dels rebuts vençuts, d’acord amb el que estableix l’article 6.1.3 d’aquesta normativa, per tal de poder sol·licitar l’anul·lació de la matrícula i fer el trasllat de l’expedient.

ESTUDIANTS QUE HAN SOL·LICITAT BECA DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ

 • Si l’anul·lació de matrícula és acceptada i l’estudiant ha sol·licitat beca del Ministeri d’Educació, la sol·licitud de beca també queda anul·lada.

ESTUDIANTS QUE SOL·LICITEN ANUL·LAR LA MATRÍCULA AMB REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT

 • Els estudiants que vulguin anul·lar la matrícula hauran de tenir pagats els rebuts que en aquell moment hagin vençut, es a dir, que la data de venciment sigui anterior a la data de sol·licitud d’anul·lació.
 • En cas de matrícula amb pagament únic, si l’anul·lació es sol·licita amb posterioritat a la data de venciment del rebut i abans del 14 de novembre caldrà abonar les taxes administratives de caràcter no docent i el 40 % de l’import dels crèdits; si la sol·licitud es presenta del 15 al 30 de novembre caldrà abonar les esmentades taxes i el 70 % de l’import dels crèdits. Si l’estudiant ha pagat tota la matrícula se li’n retornarà la part corresponent.
 • És important que la sol·licitud d’anul·lació es presenti per la seu electrònica per tenir totes les garanties legals de complir aquest requeriment.


Podeu consultar les preguntes freqüents en aquest enllaç: FAQS