Responsabilitat Social

Universitat de Lleida

Codi Ètic

El Pla Estratègic 2013-2016 defineix la missió de la UdL com “la generació, disseminació i aplicació del coneixement”, missió que es concreta en la millora de les condicions de vida dels ciutadans amb la participació en la difusió de la cultura, en la creació de riquesa, i en la formació de professionals competents en l’entorn que li és propi, per contribuir així al reequilibri territorial de Catalunya.
 
Els valors centrals i compromisos específics presents en el Codi Ètic de la UdL poden i han d'inspirar l'actuació de cada membre de la comunitat universitària en la cooperació i el treball conjunt per a la consecució d'aquesta missió.

 

Igualtat d'Oportunitats

La responsabilitat social universitària pretén fomentar els valors socialment responsables i la igualtat d'oportunitats, dins d'aquests dos pilars bàsics s'enquadra el Centre Dolors Piera que té com a objectiu fonamental sensibilitzar la comunitat universitària sobre la situació de desequilibri existent en les relacions de gènere, tot fomentant valors d’equitat i justícia social a partir de la defensa i promoció dels drets de les dones i vetllant per la consecució de la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe.

La UdL, donant acompliment al compromís de la Comissió Interuniversitària “Dona i Ciència”, va elaborar el seu primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones, que va aprovar el Consell de Govern de 27 de juny de 2008.

El segon Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de la UdL (2016-2019), aprovat pel Consell de Govern de 27 d’abril de 2016, té com objectius principals identificar i eradicar la violència de gènere a la Universitat de Lleida, potenciar la conciliació entre la vida laboral i personal, i continuar amb la sensibilització en perspectiva de gènere.

També va aprovar al febrer del 2013 el Reglament d’actuació en cas de violència de gènere, per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere a la UdL, aprovat pel Consell de Govern el 28 de febrer de 2013, i actualitzat per acord de Consell de Govern de 19 de juny 2018, que recull les actuacions per detectar i resoldre les situacions de violència de gènere que es puguin produir en l’àmbit laboral i acadèmic, i que representen el desenvolupament del compromís institucional que la Universitat de Lleida adoptà al 2010 en la Declaració institucional de tolerància zero envers la violència i l’assetjament per raó de gènere.

Amb l'objectiu de que la Universitat de Lleida segueixi sent un referent i motor del canvi social, i amb el compromís d'eliminar possibles desigualtats, el Consell de Govern de 19 de juny de 2018  va aprovar la Normativa per a la presència equilibrada de dones i homes als òrgans de govern i de representació i altres organismes de presa de decisions de la Universitat de Lleida.

 

Diversitat Funcional

UdLxTothom és un servei que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària, amb l’objectiu d'afavorir la formació superior i promoure la participació de les persones que presenten alguna discapacitat a la nostra universitat.
 
La Universitat de Lleida ha desenvolupat un ratolí virtual amb el qual les persones amb discapacitat motriu tindran accés a les noves tecnologies. El projecte HeadMouse s'ha posat en marxa en el marc de les investigacions de la Càtedra Indra-Fundació Adecco i permet el control del ratolí mitjançant una webcam i els moviments de la cara i el cap.

Compromís amb la Sostenibilitat

La Universitat de Lleida compta amb la Comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica, integrada per membres de tota la comunitat universitària, intenta donar resposta als grans desafiaments ambientals i climàtics que tenim en l'actualitat.
 
El Consell de Govern va aprovar el Pla de Mobilitat de la Universitat de Lleida (Acord núm. 60/2020 del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020). La finalitat del Pla és proporcionar les pautes en matèria de mobilitat per als diferents campus de la UdL en els propers anys, fonamentades en un enfocament decidit cap a la sostenibilitat. Així mateix, es volen assolir altres objectius vinculats al compliment dels paràmetres normatius europeus de qualitat ambiental com són la reducció de soroll, de l'accidentalitat i l'increment de l'espai viari destinat als vianants.
 
La UdL vol minimitzar la generació de residus fent èmfasi en la segona de les tres R: reutilitzar, tot posant en contacte persones. Amb aquest propòsit es va crear l'eina ReUdLitza (web i app) que permet oferir i demanar objectes utilitzats (en bon estat) sense cost econòmic.
 
Apostant per un nou model energètic, renovable, net i descentralitzat, en línia amb els ODS, la UdL amb el projecte anomenat Teulades Actives aprofita les cobertes dels seus edificis mitjançant panells fotovoltaics per produir energia neta a partir del sol. L’objectiu és anar dotant tots els edificis amb generació fotovoltaica en mode d’autoconsum.
 
Aquesta energia generada suposa només una part del total del consum energètic de la Universitat, la resta es proveeix de la xarxa pública de distribució. Per tal d’assegurar l’objectiu d’energia neta en la licitació del subministrament elèctric s’inclou el criteri de l’origen de l’energia i el resultat és la compra del 100% de l’energia elèctrica consumida de xarxa amb garantia d’origen renovable.
 

Compromís amb les Persones

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals planifica i coordina les activitats preventives, en l'àmbit de la seguretat en el treball, la higiene industrial, l'ergonomia, la psicosociologia i la vigilància de la salut a la Universitat de Lleida, per tal de garantir l’adequada protecció dels seus treballadors i treballadores.
 
Els seus objectius són: integrar la prevenció al conjunt de les activitats docents, investigadores i administratives, en qualsevol nivell jeràrquic; millorar les condicions de treball des de criteris de seguretat, salut, higiene i ergonomia; i fomentar una autèntica cultura preventiva.
 
L'adjuntia de Promoció de la Salut dins del Vicerectorat d´Infraestructures, té com a objectiu principal promocionar i promoure la salut dins de la comunitat universitària de la UdL, duent a terme iniciatives i activitats dins de diferents àmbits relacionats amb la salut com l'activitat física, la salut mental i la nutrició.

 

Compromís amb la Societat

La unitat de Cooperació i Solidaritat va nèixer l'any 1994 amb la finalitat de sensibilitzar, formar i afavorir la solidaritat de la comunitat universitària i la ciutadania de Lleida envers les desigualtats existents en les relacions Sud-Nord.
 
Entenem que la cooperació al desenvolupament és una part essencial del compromís social de la Universitat de Lleida que promou la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats.

El Programa Sènior de la UdL i les Aules d'Extensió Universitària són una aposta per l’aprenentatge permanent (Lifelong Learning). Aquest abasta no solament la formació de professionals i graduats sinó també la d’aquelles persones que, trobant-se en moments de la seua vida en què ja disposen de temps, tenen interès a ampliar els seus coneixements i les seues aptituds mitjançant l’educació superior.