Entitat de Registre de Certificació Digital

Universitat de Lleida

 Descarregar pdf

La signatura electrònica forma part del projecte de l’Administració Electrònica a la Universitat de Lleida. Equival legalment a la signatura manuscrita, permet xifrar documents i dóna seguretat quant a la seva identitat, autentificació, integritat, confidencialitat i no rebuig.

D’aquesta manera, la UdL s’incorpora, al model català d’Administració electrònica que s’està desenvolupant dia a dia des del reconeixement normatiu de les directives europees i les lleis estatals o catalanes com la Directiva 1999/93/CE, per la que s’estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, o la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya. .

El primer pas per poder signar electrònicament es obtenir un certificat digital enregistrat en un suport físic. A la Universitat de Lleida, l’ERCD (l’Entitat de Registre de Certificació Digital) és la unitat encarregada d’incorporar aquest certificat a la targeta. 

 1. La signatura electrònica

La versió electrònica de la signatura té les mateixes funcions i usos que la manuscrita: subscriure documents per a certificar que se n'és l'autor, o que se n'aprova el contingut, o s’hi ha intervingut, o s’hi ha estat present.

2. Per signar electrònicament cal un certificat digital

La targeta UdL és l’objecte que conté el certificat digital, el qual permet signar electrònicament als membres de la universitat.

3. Funcionament de la signatura electrònica

La targeta UdL -contenidora del certificat digital-, un cop inserida en el lector del teclat (o en un d’extern) permetrà que el navegador (lector de correu, visor de documents PDF, office, etc.) signi els tràmits, documents i usos de l’administració electrònica.

4. L’Entitat de Registre de Certificació Digital

L’Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD) és l’autoritat de certificació de la UdL encarregada de crear i gestionar els certificats digitals de tota la comunitat universitària.

 

 

 

 

5.  Tipus de certificats digitals que l’ERCD pot expedir

L’ERCD expedeix un tipus de certificat digital per cada PDI, PAS i estudiant. Així mateix pot expedir certificats a persones jurídiques, aplicacions i programes informàtics, servidors segurs web i seus electròniques.

6. Els actes administratius electrònics

L’administració electrònica requereix del registre d’evidències que garanteixi la validesa jurídica dels processos, dels documents i de les actuacions administratives practicades. És a dir, cal saber i fer saber quan i com es signa electrònicament.

7. Com signar electrònicament

Per a que els membres de la UdL operin en l‘Administració Electrònica i signin electrònicament calen tres elements:

   Darrera modificació: