Descarregar Pdf

Contractació i Compres
PREGUNTES FREQÜENTS (FAQ)


. PRESENTACIÓ D'OFERTES


On puc presentar la documentació per a licitar?

La documentació es pot presentar a:

1.- Registre General de la Universitat de Lleida

Plaça Víctor Siurana, 1 – 25002 Lleida
2a. planta de l’Edifici Rectorat, despatx 2.09
Horari: de 9 a 14 hores

2.- Oficina de Correus. Haurà de complir amb l'art. 80.4 del Reglament de la Llei de Contractes:

Les ofertes es podran presentar, dins el termini establert a l'oficina de correus, fent segellar una còpia del model de Sol·licitud de participació que haurà d'estar omplert i signat. S'haurà d'enviar aquest document abans del dia i hora de final de presentació a la Secció de Contractació de la Universitat de Lleida al número de fax 973 70 22 36 com a prova  d'entrada o enviar un telegrama que arribi abans de l'hora límit. Cal tenir en compte que si en deu dies no ha arribat a la UdL l'empresa quedarà fora de la licitació.. AUTENTIFICACIÓ DE DOCUMENTS


Quins documents cal autenticar?

 • NIF de l’empresa
 • Alta IAE
 • DNI
 • Escriptura constitució societat
 • Autorització de poders

Aspectes a tenir en compte:

 • Per poder realitzar l'autenticació, cal portar el document original i la fotocòpia
 • Per tal de poder garantir aquest servei, serà necessari poder disposar de la documentació a autenticar, com a mínim, dos dies abans del termini de presentació de les ofertes.

On puc autenticar els documents?

Àrea Econòmica
Secció de Contractació i Compres
Edifici del Rectorat
Plaça Victor Siurana, 1 (25003 Lleida)
Planta baixa - Despatx 0.35. RESULTAT LICITACIONS


On podré consultar el resultat d’una licitació?

A la pròpia web de la Universitat de Lleida, a la secció de Contractació i Compres. Perfil del Contractant.. RISCOS LABORALS


Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
Edifici del Rectorat
Plaça Victor Siurana, 1 (25003 Lleida)
3a Planta - Despatx 3.01 i 3.02


 
. REGISTRE ELECTRÒNIC D'EMPRESES LICITADORES (RELI)


Què és el RELI?

És un Registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, on es troben dades referides a empreses que vulguin contractar amb les Administracions Públiques.

Avantatges d’estar al RELI

Les empreses inscrites en aquest Registre estan exemptes de presentar informació relativa a :
 • la representació
 • la classificació empresarial.
 • les dades referides a l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • la situació tributària de l’empresa i en relació amb la Seguretat Social.
 • la declaració de l’empresa que no es troba en cap dels supòsits de prohibició per contractar.
 • les autoritzacions administratives preceptives per poder executar determinats contractes.
 • la solvència econòmica i financera.
 • la solvència tècnica i professional.

Registre d'Empreses Licitadores (RELI). CLASSIFICACIÓ D'EMPRESES


Art. 54 de LCSP 30/2007 (Llei de Contractes del Sector Públic)

Caldrà que l’empresa estigui classificada per a contractes:
 • Obres: d’import superior a 500.000 € (IVA no inclòs)
 • Serveis: d’import superior a 200.000 € (IVA no inclòs)

Classificació Empresarial (Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya)


   Darrera modificació: