Professorat d'Ensenyament No Universitari

Nomenaments del mes de juliol

En el punt 3 de la Resolució del 16 de juliol de 2020, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021, està publicada la normativa del nomenament del mes de juliol.

Als professors sense nomenament al juliol i a l'agost se'ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:

  • haver treballat com a substituts durant els mesos d'abril, maig i juny (almenys durant 1 dia) i
  • haver prestat serveis com a substituts durant el curs (almenys durant 6 mesos i fins al 30 de juny de 2021) en centres docents públics o en serveis educatius del Departaments d'Educació.

El nomenament comporta l'obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació o en altres activitats reconegudes (ENS/248/2012), entre les que s’inclouen les de la Universitat d’Estiu de la UdL.

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.

 

Formació permanent per a professorat

D’acord amb l’Ordre del Departament d’Ensenyament (ENS/248/2012) de 20 d'agost de 2012, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari, els cursos de la Universitat d’Estiu seran reconeguts com a activitats de formació permanent adreçades a professorat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària i d’ensenyaments de règim especial.

ORDRE ENS/248/2012 (DOGC núm. 6205, 09-09-2012)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les activitats realitzades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, les reconegudes per les comunitats autònomes i les realitzades per les universitats de l'Estat no necessiten cap reconeixement previ i tindran els mateixos efectes administratius que les realitzades pel Departament d'Ensenyament, sempre que es compleixin les condicions establertes en els punts 1.d), 1.e), 1.f) i 2 de l'article 3 d'aquesta Ordre.

 

Acreditació de perfils professionals

Els cursos de la Universitat d'Estiu poden servir per acreditar els perfils professionals per a personal docent.

Cal que entreu al web http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/acreditacions/perfils-professionals/
i que seguiu les indicacions que s'expliquen en l'apartat "Acreditació sol·licitada pels professors".
Si teniu algun dubte, us podeu adreçar als Serveis educatius i formació permanent dels Serveis Territorials del Departament d'Educació.

   Darrera modificació: