Informació sobre la política de protecció de dades / Información sobre la política de protección de datos / Data Protection Policy

Informació sobre protecció de dades

Informació sobre protecció de dades del Butlletí de l’IL  

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, en relació amb l’adreça electrònica dels destinataris:

- La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

- Les dades s’han obtingut de la persona interessada a través del formulari corresponent per a la subscripció al Butlletí de l’IL, només s’utilitzaran per a la tramesa d’aquest producte i es conservaran mentre la persona interessada no exerceixi el dret de supressió o es doni de baixa del Butlletí des de la pàgina http://www.udl.cat/ca/serveis/il/butlleti/.

- L’ús de les dades és legítim i respon a l’obligació legal de la UdL de prestar el servei públic de l'educació superior, regulat en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i de garantir la difusió pública de la gestió universitària, d’acord amb la legislació en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la matrícula sol·licitada, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Información sobre protección de datos

Información sobre protección de datos del Butlletí del IL

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos que, en relación con la dirección electrónica y, en su caso, el nombre y apellidos de los destinatarios:

- La Universidad de Lleida (UdL) es la responsable del tratamiento de los datos personales facilitados (datos de contacto del representante: Secretaría General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

- Los datos se han obtenido de la persona interesada a través del formulario correspondiente para la subscripción al Butlletí del IL, solo se utilizarán para el envío de este producto y se conservarán mientras la persona interesada no ejerza el derecho de supresión o se dé de baja del Butlletí desde la página http://www.udl.cat/ca/serveis/il/butlleti/.

- El uso de los datos es legítimo y responde a la obligación legal de la UdL de prestar el servicio público de la educación superior, regulado en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y de garantizar la difusión pública de la gestión universitaria, de acuerdo con la legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

- La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.

- Puede acceder a sus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerse al tratamiento, y solicitar la limitación de su tratamiento, siempre que sea compatible con las finalidades de la matrícula solicitada, mediante un escrito enviado a la dirección dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.

Data Protection Information

Data Protection Information

In compliance with the personal data protection laws and regulations in force, we hereby inform you that:

- Universitat de Lleida (UdL [University of Lleida]) is the controller of personal data provided by the data subject (the contact details for the controller’s representative are: General Secretariat, Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 LLEIDA, Spain sg@udl.cat. The contact details for the data protection officer are: dpd@udl.cat).

- The data have been provided by the data subject on completing the form to subscribe to the Butlletí of the Language Institute and they will only be used for sending the aforementioned publication. These shall be retained until the data subject exercises their right of withdrawal or unsubscribes from the Butlletí through the website http://www.udl.cat/ca/serveis/il/butlleti/.

- The use of data is legitimate and responds to the legal obligation of UdL to provide a public higher education service, as required by Organic Law 6/2001, of 21 December, on universities, and to guarantee the public dissemination of university management, in accordance with the legislation on transparency, access to public information and good governance.

- UdL will not transfer the data to third parties, except in the cases strictly provided for by law.

- You have the right to access your data; to request their rectification, erasure and portability; to object to their processing; and to request a restriction of their processing provided such actions are compatible with the purposes of the registration applied for. To exercise these rights, you will need to send an e-mail to dpd@udl.cat. You may also submit a complaint to the Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Catalan Data Protection Authority) via its online office (https://seu.apd.cat) or by non-digital means.

   Darrera modificació: