Personal d'Administració i Serveis

 Descarregar Pdf

Estades de formació UdL

Convocatòria d'ajuts per a estades de docència i formació de personal de la UdL en institucions d'educació superior estrangeres.

Aquest programa d’ajuts té per finalitat promocionar activitats de mobilitat internacional relacionades amb la formació professional.

Text íntegre convocatòria 2018/19.

TERMINIS:

Aquesta convocatòria es resoldrà en dos fases:

 • la primera estarà oberta fins al dia 30 de juny de 2018 i correspon a les activitats de mobilitat previstes entre els mesos de setembre 2018 a gener 2019.
 • la segona estarà oberta des del 15 de setembre fins al 30 de novembre de 2018 i correspon a les activitats que s'han de fer entre els mesos de febrer a agost de 2019.

SOL·LICITUD:

Per accedir a la sol·licitud online, cliqueu en aquest enllaç.

 • Autenticació: Un cop us heu registrat, el correu electrònic i el password utilitzat en el registre, és el que us permet accedir a la sol·licitud (part esquerra de la pantalla). Per poder completar la sol·licitud correctament, seguiu les instruccions detallades.
 • Registre: Per a poder fer la sol·licitud us heu de registrar amb un nom d'usuari i contrasenya (part dreta de la pantalla). UTILITZEU EL CORREU INSTITUCIONAL. Recordeu aquestes dades perquè us permetran accedir a la vostra sol·licitud i fer-ne les modificacions. La sol·licitud es pot modificar tants cops com calgui, sempre i quan no s'hagi enviat. Un cop enviada, ja no es pot modificar, és definitiva.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

 • Informe favorable del cap orgànic que justifiqui la idoneïtat de l’estada envers les funcions pròpies del lloc de treball de la persona interessada, i la seva viabilitat atenent les necessitats del servei. (No hi ha cap model ni formulari, el cap ha de redactar l'informe).
 • Certificat de disponibilitat d'hores de formació expedit per la Secció de Formació i Ajuts Socials del Servei de Personal de la UdL.
 • Autorització de Gerència. Als efectes d'aquesta autorització, Gerència valorarà tant la proposta del programa com l'informe favorable del cap orgànic.
 • Pla de treball. Cumplimentat signat i escanejat:

JUSTIFICACIÓ DE L'ESTADA:

Una vegada finalitzada l'activitat de mobilitat, el beneficiari de l'ajut haurà de lliurar a l'Oficina de Relacions Internacionals la documentació següent:

 • certificat d'estada
 • memòria que descrigui les activitats dutes a terme durant l'estada i l'aplicació o projecció d'auqestes activitats a la tasca de la UdL

Erasmus Formació

Informació detallada sobre:

 • Convocatòria
 • Durada
 • Sol·licitud
 • Termini
 • Ajut econòmic

a la pàgina web: Erasmus STT

Erasmus Formació (tercers països)

Informació detallada sobre la Convocatòria, oferta de places, requisits etc. al link:

Programa ERASMUS formació amb tercers països (Erasmus K107)

Erasmus Formació (Campus Iberus)

Beques de formació ERASMUS+ PDI/PAS

Stella for Staff

OBJETIVO:

Con el fin de contribuir a la mejora de la formación y habilidades del personal administrativo, el Grupo Compostela de Universidades (GCU) promueve y facilita la movilidad profesional intercontinental del personal de servicios de sus Universidades miembro. STELLA for staff ofrece a este personal la oportunidad de realizar estancias profesionales, entrar en contacto con otros colegas y aumentar sus competencias lingüísticas y profesionales.

PARTICIPANTES:

Las Universidades miembro del GCU y su personal de servicios pueden participar en el programa de movilidad STELLA for Staff.

CONVOCATORIA:

El programa STELLA for Staff se estructura en una única convocatoria anual y sólo se admitirán movilidades intercontinentales.

CONVOCATÒRIA 2018:

Bases del programa

OFERTA DE PLACES:

TERMINIS I SOL·LICITUD:

Sol·licitud de mobilitat Intercontinental: La convocatòria finalitza el 23 d'abril.  Abans de presentar la sol·licitud d'ajut a l'Oficina de Relacions Internacionals, el PAS haurà de presentar tota la documentació a Gerència.

Documentació:

 • Full de sol·licitud Stella
 • Informe favorable del cap orgànic que justifiqui la idoneïtat de l’estada envers les funcions pròpies del lloc de treball de la persona interessada, i la seva viabilitat atenent les necessitats del servei. (No hi ha cap model ni formulari, el cap ha de redactar l'informe).
 • Certificat de disponibilitat d'hores de formació expedit per la Secció de Formació i Ajuts Socials del Servei de Personal de la UdL.
 • Autorització de Gerència. Als efectes d'aquesta autorització, Gerència valorarà tant la proposta del programa com l'informe favorable del cap orgànic.
 • Pla de treball. (1 per cada opció sol·licitada, signat pel sol·licitant i pel cap orgànic).

 

JUSTIFICACIÓ DE L'ESTADA:

Una vegada finalitzada l'activitat de mobilitat, el beneficiari de l'ajut haurà de lliurar a l'Oficina de Relacions Internacionals una memòria que descrigui les activitats dutes a terme durant l'estada i l'aplicació o projecció d'aquestes activitats a la tasca de la UdL:

 • Informe final becari STELLA (Format word, format pdf)

Si hem estat un departament amfitrió, hem de lliurar a l'ORI el següent document:

 • Informe final universitat amfitriona (Format word, format pdf)

i al participant un certificat final:

 • Certificat final (Format word, format pdf)

Programa DRAC

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potencia la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

Més informació a: www.vives.org

Programa gestionat pel Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària

DRAC- PAS: ajuts destinats a la mobilitat del personal d'administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la XVU i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la XVU o de les universitats membres.

Convocatòria: és manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i el 15 de setembre

Més informació a:

Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària

Edifici de Rectorat, despatx 2.51

973 702 083

http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vac/ijlv/

   Darrera modificació: