Campus Iberus: Erasmus Formació

 Descarregar Pdf

Convocatòria d'ajuts per a la mobilitat internacional de personal en el marc del programa Erasmus+ (any 2017)

 

 

El Campus Iberus, Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) de la Vall de l’Ebre, convoca places de mobilitat per a formació en el marc del programa Erasmus+.   

Any 2017:

  • 1a convocatòria: tancada el 15 d'abril de 2017
  • 2a convocatòria: oberta fins al 21 de juny de 2017

 

INFORMACIÓ:  Trobareu tota la informació sobre aquesta convocatòria (bases i formulari de sol·licitud), al web del Campus Iberus:

http://www.campusiberus.es/movilidadpersonal/

 

  •  BASES DE LA CONVOCATÒRIA (juny 2017):  Convocatòria Iberus
  • PERÍODE DE L'ESTADA:  En aquesta convocatòria, les estades es podran realitzar des de l'1 de juliol de 2017 fins al 31 de desembre de 2017.
  • TERMINI:  El termini per a la presentació de sol·licituds acaba el dia 21 de juny de 2017.
  • PERSONA DE CONTACTE:  Sr. Andrés Martín (Campus Iberus Saragossa)  Tel. 876 554 761.  Email: movilidad@campusiberus.es

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL per al PAS de la UNIVERSITAT DE LLEIDA:

En el cas del PAS, prèviament a la presentació de la sol·licitud caldrà comptar amb l’autorització de Gerència. Per obtenir-la caldrà fer arribar a Gerència la documentació següent:

  • Full de sol·licitud “Becas Formación Erasmus+ PDI/PAS”
  • Informe favorable del cap orgànic que justifiqui la idoneïtat de l’estada envers les funcions pròpies del lloc de treball de la persona interessada, i la seva viabilitat atenent les necessitats del servei.
  • Certificat de disponibilitat d'hores de formació expedit per la Secció de Formació i Ajuts Socials del Servei de Personal de la UdL.
  • Pla de treball per cada opció sol·licitada, signat pel sol·licitant i pel cap orgànic.

Una vegada finalitzada l'activitat de mobilitat, el beneficiari de l'ajut haurà de lliurar a Gerència una memòria que descrigui les activitats dutes a terme durant l'estada i l'aplicació o projecció d'aquestes activitats a la tasca de la UdL

   Darrera modificació: