Serveis Comunitaris


 

Les tasques fonamentals d'aquest Servei són:

Planificar, proposar i coordinar la prestació dels serveis següents:

Neteja.

Seguretat i Vigilància.

Jardineria.

Assegurances.

Recollida i reciclatge dels residus.

Transport.

Missatgeria.

Mudances.

Concessions administratives:

Bars i Cafeteries.

Entitats Bancàries.

Caixers.

Distribuïdors automàtics.

Copisteries, etcètera.

 Les tasques principals d'aquest servei són:

Elaborar els plecs de clàusules tècniques per a la prestació dels esmentats serveis.

Dur a terme el seguiment, control i adopció de les mesures necessàries per al correcte compliment dels serveis  comunitaris mitjançant empreses externes o personal de la UdL.

Elaborar, proposar i organitzar el Pla de recollida i reciclatge de residus en coordinació amb la Comissió de Medi Ambient.

Organitzar, proposar i executar el procediment per: inventariar, afectar i desafectar els béns mobles.

Fer el seguiment i tramitar les declaracions d'incidència de les assegurances de la UdL: dels estudiants, patrimonials, personals, de viatge, etcètera.

Gestionar les sol·licituds d'Adquisició, Manteniment correctiu i trasllats de mobiliari de tota la Comunitat Universitària.

Mantenir actualitzada la retolació de tots els edificis i espais de la UdL.

 

Qui som?

 

 

Coordinador/a Tècnic/a dels Serveis Comunitaris.

 

 

 

Caterina Tico Campillos

Serveis Comunitaris.

caterina.tico@udl.cat

Despatx 0.19 Edifici del Rectorat.

Tel. 973 70 2240

Fax. 973 70 2236