Programa de beques Santander d'Ajuts a l'estudi per a situacions d'emergència 2022-2023

 Descarregar pdf

Ajuts a l'estudi per a situacions d'emergència 2022-2023 (estat oberta)

CONVOCATÒRIA curs 2022-2023 
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificulten l'evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants de la UdL.

 
Qui el pot sol·licitar

L'ajut està destinat a l'alumnat que es trobi en situació de greu dificultat econòmica, social o familiar, i no hagi pogut gaudir d'altres ajuts per causes justificades.
 
Requisits Generals
  1. Cursar estudis oficials de grau o de màster a un centre propi de la UdL.
  2. Acreditar documentalment una situació d’emergència que hagi comportat un empitjorament important en la seva situació econòmica, social o familiar.
  3. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residents.
  4. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals per al qual se sol·licita l’ajut a l’estudi.
  5. En cas d’estudiants que hagin sol·licitat l’ajut socioeconòmic per a situacions greus en altres cursos acadèmics, caldrà que es presentin a les convocatòries de caràcter general que els hi siguin aplicables.
 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juny del 2023.
(En funció de la disponbilitat pressupostària).
 
 
On s'ha de presentar la sol·licitud i la documentació

logo_santander_univ

 
La sol·licitud l'heu realitzar a través de la Plataforma del Banc de Santander. 

 

 
 
La documentació que s'ha d'adjuntar l'heu de presentar a través del Registre Electrònic de la UdL amb aquest formulari. Podeu consultar aquestes  instruccions per saber com ho heu de fer.
 

Quina documentació s'ha de presentar al Registre Electrònic 

  1. Declaració jurada de l'estudiant que justifiqui els motius pels quals demana l'ajut, és a dir, la situació d'emergència que hagi comportat un empitjorament de la seua situació econòmica, social o familiar.
  2. Documentació acreditativa suficient de la situació d’emergència (informe de serveis socials, situació d’atur, justificant de defunció de familiars, etc.).
  3. Certificat històric de convivència del domicili del sol·licitant (es sol·licita a l'Ajuntament).
  4. Si ho considera necessari, la Comissó d'Afers Estudiantils (CAE) podrà requerir un informe amb la valoració de la situació al deganat o direcció del centre en el qual estiguin matriculats els sol·licitants.
  5. La CAE podrà requerir qualsevol altre tipus de documentació que consideri, per valorar la situació personal i econòmica dels sol·licitants (per exemple declaració de la renda o trams de renda familiar)
 
 
 
 
 
 
 
 

Es disposa de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista per tal que les persones excloses puguin presentar els documentació. Es podrà presentar a través del Registre Electrònic de la UdL amb aquest formulari i podeu consultar les instruccions següents.

El termini finalitza el 23 de juny de 2023

 
 
 
 
 

 

 FAQSvermellRAtoli

   Darrera modificació: