Convocatòries

 Descarregar pdf

Convocatòria ajuts UdL

El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat, dins el Programa UdLxTothom de la Universitat de Lleida, ha fet la 17a Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats educatives especials. Aquesta convocatòria està oberta a tots els estudiants matriculats en la Universitat de Lleida en les titulacions oficials impartides en centres propis durant el curs 2022-2023 que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 33% o que tinguin necessitats especials excepcionals i en tots els casos tinguin necessitats especials degudament justificades. També s'hi poden acollir els estudiants que tinguin reconeguda una IPT (incapacitat permanent total) per a exercir la seua professió habitual.


Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats educatives especials, curs 2022-2023 (termini tancat)

La present convocatòria té per finalitat contribuir a aconseguir que l’estudiantat de grau, màster o doctorat amb necessitats educatives especials pugui accedir a l'estructura universitària —i mantenir-s’hi— sense dificultats afegides a les que pugui tenir qualsevol altra persona en el normal desenvolupament de la seua vida acadèmica. D’aquesta manera es contribuirà a l'efectivitat del principi d'igualtat.

 
Quan i com es pot sol·licitar

El termini de presentació s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida, enllaç i resta obert fins al 31 d’octubre de 2022.

Les sol·licituds amb la documentació necessària han d'anar adreçades al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat i s’hauran de presentar amb aquest formulari EMSA.  Instruccions per formalitzar la sol·licitud.

 

Quina documentació has de presentar 
 
  • Full de dades bancàries per al pagament de l’ajut.
  • Certificació acreditativa, expedida per l’òrgan competent, o de la discapacitat (hi ha de constar el tipus i el grau), o de la IPT o bé de la necessitat especial excepcional. La UdL farà les consultes adients a les unitats internes o externes per tal de poder verificar aquesta informació, en cas que l’estudiant no l’aporti.
  • Document explicatiu en el qual cal fer constar detalladament les dificultats al·legades per causa de la discapacitat i les necessitats que se’n deriven i per les quals es demana l’ajut.
  • Declaració jurada que no es perceben ajudes o beques d’altres organismes pel mateix concepte. En cas de percebre’n, cal declarar-les, fent-hi constar les quanties concedides, la destinació d’aquestes i les entitats que les han concedit.
  • Qualsevol altre document que la persona sol·licitant estimi convenient per avalar la sol·licitud.
  • En cas que es pugui acreditar, document justificatiu del tram 1 de renda familiar establert per a les beques Equitat de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya) o l’equivalent del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment us podeu adreçar a la unitat d'Informació i Orientació Universitària, udlxtothom@udl.cat , telèfon 973003505. 

 

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA 2022-2023

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'adjudicacions

Llista definitiva d'adjudicacions

 

 

Convocatòries com a estudiants de suport en el marc dels acords de compromís entre iguals del Programa UdLxTothom

 

Bases reguladores dels acords de compromís entre iguals en el marc del Programa UdLxTothom

Modificació de 14 de desembre de 2021 (acord del Consell de Govern 263/2021) de les Bases reguladores

 

Llista provisional d'ajuts a atorgar a les persones beneficiàries dels acords de compromís entre iguals del curs 2022-2023, primer semestre

Llista definitiva d'ajuts a atorgar a les persones beneficiàries dels acords de compromís entre iguals del curs 2022-2023, primer semestre

 

 

***********

Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Escola Politècnica Superior, curs 2022-2023

Sol·licitud, instruccions per presentar-la

Termini de presentació de sol·licituds: 15 de setembre de 2022

Resolució

 

**********

Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat de Lletres, curs 2022-2023

Sol·licitud, instruccions per presentar-la

Termini de presentació de sol·licituds: 28 de setembre de 2022

Resolució

 

**********

Resolució 8/22 Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - FEPTS, curs 2022-2023

Sol·licitud, instruccions per presentar-la

Termini de presentació de sol·licituds: 6 d'octubre de 2022

Resolució

 

**********

Resolució 9/22 Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - FEPTS, curs 2022-2023

Sol·licitud, instruccions per presentar-la

Termini de presentació de sol·licituds: 6 d'octubre de 2022

Resolució

 

**********

Resolució 10/22 Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat de Medicina, curs 2022-2023

Sol·licitudinstruccions per presentar-la

Termini de presentació de sol·licituds: 18 d'octubre de 2022

Resolució

 

**********

Resolució 11/22 Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - FEPTS, 1r Quadrimestre, curs 2022-2023

Sol·licitudinstruccions per presentar-la

Termini de presentació de sol·licituds: 24 d'octubre de 2022

Resolució

 

**********

Resolució 12/22 Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - FEPTS, curs 2022-2023

Sol·licitudinstruccions per presentar-la

Termini de presentació de sol·licituds: 26 d'octubre de 2022

Resolució

 

**********

Resolució 13/22 Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat Lletres, curs 2022-2023

Sol·licitudinstruccions per presentar-la

Termini de presentació de sol·licituds: 3 de novembre de 2022

Resolució

 

**********

Resolució 14/22 Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat Lletres, curs 2022-2023

Sol·licitudinstruccions per presentar-la

Termini de presentació de sol·licituds: 17 de novembre de 2022

Resolució

 

Resolució 15/22 Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - FEPTS, curs 2022-2023

Sol·licitudinstruccions per presentar-la

Termini de presentació de sol·licituds: 1 de març de 2023

Resolució

 

   Darrera modificació: