Ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua

 Descarregar pdf

Convocatòria d'ajuts (estat tancada)

CONVOCATÒRIA 2021
 
 
Què és, objecte
 
Els ajuts tenen per objecte contribuir a les despeses per a la formació i l’acreditació de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià) dels estudiants de grau, màster i doctorat de la Universitat de Lleida (centres propis). Nivells i subnivells subvencionats C1, C1.1, C1.2, C2, C2.1 i C2.2.
 
Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts de la convocatòria Parla 3 de l’AGAUR per promoure la formació i l’acreditació de les terceres llengües i altres ajuts rebuts per a la mateixa finalitat.

 

Qui pot sol·licitar l'ajut

Requisits de les persones beneficiàries:

  1. Estar matriculat el curs 2021-2022 en un estudi oficial i en un centre propi de la Universitat de Lleida (grau, màster oficial, programa de doctorat).
  2. Haver estat matriculat el curs 2020-2021 en un estudi oficial i en un centre propi de la Universitat de Lleida (grau, màster oficial, programa de doctorat).
  3. Haver realitzat les proves d’acreditació o els cursos d’idiomes durant el curs acadèmic 2020-2021 en el període de temps que especifica la convocatòria.

 

Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica i restarà oberta fins al 29 d'octubre de 2021.


On s'ha de presentar la sol·licitud
 
Les sol·licituds s'han de presentar en suport electrònic, caldrà presentar-la en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php) i s'utilitzarà el model normalitzat de sol·licitud.
 
 
Quina documentació has de presentar 
 
Els estudiants sol·licitants han de presentar:
  • Imprès de sol·licitud, segons model normalitzat (Annex I).
  • Per la modalitat A: document acreditatiu d’haver superat la prova d’acreditació de terceres llengües. Cas que aquesta prova hagi estat cursada a l’Institut de Llengües de la UdL, no caldrà aquesta acreditació. Caldrà que la persona sol·licitant signi la declaració responsable (Annex 2).
  • Per la modalitat B: certificat acreditatiu del nivell d’idioma cursat i superat, emès pel centre on s’ha realitzat el curs. Cas que aquest curs hagi estat realitzat a l’Institut de Llengües de la UdL, no caldrà aquesta acreditació. Caldrà que la persona sol·licitant signi la declaració responsable (Annex 2).
  • Rebut del pagament de la prova d’acreditació del nivell que s’hagi obtingut o del curs de formació que s’hagi cursat i superat. Cas que el curs o la prova hagin estat realitzats a l’Institut de Llengües de la UdL, no caldrà la presentació d’aquest rebut. Caldrà que la persona sol·licitant signi la declaració responsable (Annex 2).
 
Queden exclosos d'aquesta convocatòria i, per tant, no podran sol·licitar ajuts en cap cas:
  • Els estudiants internacionals de mobilitat, perquè ja disposen de subvencions específiques per a l’aprenentatge de les llengües oficials de la Universitat de Lleida.
  • Els estudiants que siguin empleats de la Universitat de Lleida, perquè ja disposen de plans específics de formació en terceres llengües.

 

BASES REGULADORES 

CONVOCATÒRIA

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'ajuts a concedir

Llista definitiva d'ajuts a concedir

 

 

 

Més informació:
Informació i Orientació Universitària
Tel. 973 003 589 / 973 003 588
suportestudiants@udl.cat
FAQSvermellRAtoli
   Darrera modificació: