Ajuts per a la formació i l'acreditació d'una tercera llengua

 Descarregar pdf

Convocatòria ordinària d'ajuts (estat tancada)

CONVOCATÒRIA 2019
 
 
Què és, objecte
 
Els ajuts tenen per objecte contribuir a les despeses per a la formació i l’acreditació de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià) dels estudiants de grau, màster i doctorat de la Universitat de Lleida (centres propis).
 
Aquests ajuts són complementaris amb els que va convocar l’AGAUR per promoure la formació i l’acreditació de les terceres llengües

 

Qui pot sol·licitar l'ajut

Requisits de les persones beneficiàries:

  1. Estar matriculat el curs 2019-2020 en un estudi oficial i en un centre propi de la Universitat de Lleida (grau, màster oficial, programa de doctorat) .
  2. Haver estat matriculat el curs 2018-2019 en un estudi oficial i en un centre propi de la Universitat de Lleida (grau, màster oficial, programa de doctorat).
  3. Haver realitzat les proves d’acreditació o els cursos d’idiomes durant el curs acadèmic 2018-2019 en el període de temps que especifica la convocatòria.

Cada estudiant només pot optar a un ajut per curs.

Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica i restarà oberta fins al 31 d'octubre de 2019.


On s'ha de presentar la sol·licitud

Es podran presentar les sol·licituds en format paper al Registre General de la UdL, ubicat a l’edifici del Rectorat, als Registres auxiliars de la UdL o a qualsevol dels registres que permeti la legislació vigent.

Si s’opta per tramitar la sol·licitud en suport electrònic, caldrà presentar-la en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php). S’utilitzarà el model normalitzat de sol·licitud indicat a l’inici d’aquesta base. Aquesta sol·licitud haurà de contenir la documentació que s’hi vulgui adjuntar, en format pdf i amb una capacitat màxima de 8 mb i seguint les instruccions que a aquest efecte es publiquen en aquesta web.
 
 
Quina documentació has de presentar 
 
Els estudiants sol·licitants han de presentar:
  • Imprès de sol·licitud, segons model normalitzat (Annex I).
  • Per la modalitat A: document acreditatiu d’haver superat la prova d’acreditació de terceres llengües. Cas que aquesta prova hagi estat cursada a l’Institut de Llengües de la UdL, no caldrà aquesta acreditació. Caldrà que la persona sol·licitant signi la declaració responsable (Annex 2).
  • Per la modalitat B: certificat acreditatiu del nivell d’idioma cursat i superat, emès pel centre on s’ha realitzat el curs. Cas que aquest curs hagi estat realitzat a l’Institut de Llengües de la UdL, no caldrà aquesta acreditació. Caldrà que la persona sol·licitant signi la declaració responsable (Annex 2).
  • Rebut del pagament de la prova d’acreditació del nivell que s’hagi obtingut o del curs de formació que s’hagi cursat i superat. Cas que el curs o la prova hagin estat realitzats a l’Institut de Llengües de la UdL, no caldrà la presentació d’aquest rebut. Caldrà que la persona sol·licitant signi la declaració responsable (Annex 2).
 
Queden exclosos d'aquesta convocatòria i, per tant, no podran sol·licitar ajuts en cap cas:
  • Els estudiants internacionals de mobilitat, perquè ja disposen de subvencions específiques per a l’aprenentatge de les llengües oficials de la Universitat de Lleida.
  • Els estudiants que siguin empleats de la Universitat de Lleida, perquè ja disposen de plans específics de formació en terceres llengües.

 

Convocatòria

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'ajuts concedits

Llista definitiva d'ajuts concedits

 

Aquests estudiants hauran de presentar o enviar per correu electrònic a la unitat d’Informació i Orientació Universitària, suportestudiants@udl.cat el full per al pagament per transferència bancària, d’acord amb aquest model normalitzat. 

 

 

Més informació:
Informació i Orientació Universitària
Tel. 973 003 588 / 973 003 595
suportestudiants@udl.cat
   Darrera modificació: