Ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus

 Descarregar pdf
CONVOCATÒRIA curs 2018-2019 (oberta)
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic.

 
Qui el pot sol·licitar

Aquests ajuts van adreçats a l'estudiantat de grau i màster matriculat en alguna titulació oficial en un centre propi de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2018-2019, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.

 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitza el 30 d'abril de 2019
Aquest termini romandrà obert sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària, en funció de les resolucions parcials que es vagin produint durant el curs i fins a la data final (30/04/2019).

On s'ha de presentar la sol·licitud

Les sol·licituds i la documentació s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat de Lleida (edifici del Rectorat, Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida). També es podran presentar a tots els registres auxiliars, sense perjudici de qualsevol altre dels previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/92 en els terminis que marca la convocatòria.

Quina documentació s'ha de presentar 

  • Sol·licitud segons l'imprès normalitzat adreçat al Vicerectorat d'Estudiants de la UdL (annex I).
  • Declaració jurada de l'estudiant en què justifica els motius pels quals demana l'ajut, la situació d'especial dificultat en què es troba i llurs circumstàncies.
  • Fotocòpia de la Declaració de l'IRPF i de patrimoni -si és el cas-, de l'exercici 2017 (que s'han presentat durant l'any 2018). En cas que, durant el curs acadèmic, s'hagi produït un empitjorament greu de les condicions socioeconòmiques familiars que no quedi reflectit a les declaracions de la renda i de patrimoni referides a l'exercici 2017, s'haurà d'acreditar documentalment aquesta situació.
  • Documentació que es consideri adient per acreditar la situació soecioeconòmica familiar especialment greu.

 

Bases reguladores

Sol·licitud

Declaració responsable

Sol·licitud per presentar al registre electrònic

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Les persones interessades disposen de deu dies hàbils per a esmenar el defecte corresponent. Aquest termini finalitza el 2 de gener de 2019.

Es podrà presentar aquesta documentació a través del corresponent formulari electrònic al registre electrònic de la UdL.

Formulari electrònic

Instruccions instància a través registre electrònic

 

 

 

 

                                                                              amb la col·laboració de l'Obra Social de "La Caixa"  

   Darrera modificació: