Ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus

 Descarregar pdf
CONVOCATÒRIA curs 2019-2020 (oberta)
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic.

 
Qui el pot sol·licitar

Aquests ajuts van adreçats a l'estudiantat de grau i màster matriculat en alguna titulació oficial en un centre propi de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2019-2020, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.

 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitza el 30 d'abril de 2020
Aquest termini romandrà obert sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària, en funció de les resolucions parcials que es vagin produint durant el curs i fins a la data final (30/04/2020).

On s'ha de presentar la sol·licitud

Les sol·licituds i la documentació es podran presentar al Registre General de la Universitat de Lleida (edifici del Rectorat, Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida). També es podran presentar a tots els registres auxiliars, sense perjudici de qualsevol altre dels previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini que marca la convocatòria. La localització i els horaris de registre de la UdL es poden consultar a la seu electrònica: https://tauler.seu.cat.

Quina documentació s'ha de presentar 

  • Sol·licitud segons l'imprès normalitzat adreçat al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat de la UdL (annex I).
  • Declaració jurada de l'estudiant en què justifica els motius pels quals demana l'ajut, la situació d'especial dificultat en què es troba i llurs circumstàncies.
  • Fotocòpia de la Declaració de l'IRPF i de patrimoni -si és el cas-, de l'exercici 2018 (que s'han presentat durant l'any 2019). Cas que, durant el curs acadèmic, s'hagi produït un empitjorament greu de les condicions socioeconòmiques familiars que no quedi reflectit a les declaracions de la renda i de patrimoni referides a l'exercici 2018, s'haurà d'acreditar documentalment aquesta situació.
  • Documentació que es consideri adient per acreditar la situació soecioeconòmica familiar especialment greu.

 

Bases reguladores

Sol·licitud i declaració de responsabilitat

Sol·licitud i declaració de responsabilitat

 

Es podrà presentar aquesta documentació en suport electrònic a través d'aquest formulari electrònic al registre electrònic de la UdL.

Formulari electrònic

Instruccions instància a través registre electrònic

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________
 
CONVOCATÒRIA curs 2018-2019 (tancada)
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic.

 
Qui el pot sol·licitar

Aquests ajuts van adreçats a l'estudiantat de grau i màster matriculat en alguna titulació oficial en un centre propi de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2018-2019, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.

 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitza el 30 d'abril de 2019
Aquest termini romandrà obert sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària, en funció de les resolucions parcials que es vagin produint durant el curs i fins a la data final (30/04/2019).

On s'ha de presentar la sol·licitud

Les sol·licituds i la documentació s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat de Lleida (edifici del Rectorat, Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida). També es podran presentar a tots els registres auxiliars, sense perjudici de qualsevol altre dels previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/92 en els terminis que marca la convocatòria.

Quina documentació s'ha de presentar 

  • Sol·licitud segons l'imprès normalitzat adreçat al Vicerectorat d'Estudiants de la UdL (annex I).
  • Declaració jurada de l'estudiant en què justifica els motius pels quals demana l'ajut, la situació d'especial dificultat en què es troba i llurs circumstàncies.
  • Fotocòpia de la Declaració de l'IRPF i de patrimoni -si és el cas-, de l'exercici 2017 (que s'han presentat durant l'any 2018). En cas que, durant el curs acadèmic, s'hagi produït un empitjorament greu de les condicions socioeconòmiques familiars que no quedi reflectit a les declaracions de la renda i de patrimoni referides a l'exercici 2017, s'haurà d'acreditar documentalment aquesta situació.
  • Documentació que es consideri adient per acreditar la situació soecioeconòmica familiar especialment greu.

 

Bases reguladores

1a Llista provisional de persones admeses i excloses

1a Llista definitiva de persones admeses i excloses

1a Llista provisional d'adjudicació d'ajuts

1a Llista definitiva d'adjudicació d'ajuts

 

2a Llista provisional de persones admeses i excloses

2a Llista definitiva de persones admeses i excloses

2a Llista provisional d'adjudicació d'ajuts

2a Llista definitiva d'adjudicació d'ajuts

 

3a Llista provisional de persones admeses i excloses

3a Llista definitiva de persones admeses i excloses

3a Llista provisional d'adjudicació d'ajuts

3a Llista definitiva d'adjudicació d'ajuts

 

 

 

                                                                              amb la col·laboració de l'Obra Social de "La Caixa"  

   Darrera modificació: