Beques d'Introducció a la Recerca

 Descarregar pdf

La Universitat de Lleida és conscient de la importància del foment de l’esperit de recerca entre l’estudiantat universitari com un complement, en règim de compatibilitat, del seus estudis en titulacions oficials de la UdL.

Així, a la voluntat d'impuls de la iniciació en la carrera científica de l'estudiant, la Universitat respon donant-li suport perquè pugui introduir-se en el món de la recerca científica i tecnològia realitzant tasques d'investigació en despartaments de la UdL en el marc de les línies de recerca del seu professorat i investigados.

D'altra banda, aquestes beques són d'interès per departaments i els grups de recerca de la UdL , ja que els permeten incorporar estudiants en formació a un projecte.

Per a contribuir a aquests propòsits el Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat, amb el patrocini del Consell Social, convoca beques d’introducció a la recerca (BIR).
 
 
Convocatòria de beques d'introducció a la recerca de la UdL - Curs 2019/2020       
 
Objectiu i descripció
 
Aquesta convocatòria té l’objectiu de promoure la iniciació en tasques de recerca a estudiants que estiguin finalitzant estudis de grau o que estiguin cursant el primer any d’un màster oficial, mitjançant l’assignació d’una beca que els permeti iniciar-se en la recerca vinculada amb els estudis que estiguin cursant, facilitant-los així orientació professional i investigadora per al seu futur.

Amb aquest objectiu, la UdL convoca 55 beques d’introducció a la recerca per a estudiants d’últim curs de grau i per a estudiants de màsters oficials de la UdL.

Requisits acadèmics de l'estudiantat candidat

 

A aquesta convocatòria s’hi pot acollir l’estudiantat matriculat en titulacions i màsters oficials en els centres propis de la UdL durant el curs 2019-2020 que compleixi els requisits següents:

3.1. Podran obtenir la beca els estudiants de Grau que a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds puguin acreditar els següents requisits:

a) No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de graduat o màster oficial.

b) Estar matriculat/da en un centre propi de la UdL el 2019-2020 en l’últim curs (o dels últims crèdits per finalitzar els estudis) de grau o de l’itinerari curricular conjunt en els dobles graus, i tenir superat el 75% dels crèdits del seu pla d’estudis, llevat de la matèria transversal i del TFG i de les especificitats pròpies del pla d'estudis.

c) Tenir, com a nota mitjana dels crèdits superats indicats en el paràgraf anterior, la que a continuació s’assenyala per a cadascuna de les branques de titulacions universitàries oficials:

7,00 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura i Ensenyaments tècnics.

7,20 punts per les branques de Ciències i Ciències Experimentals, Ciències Socials i Jurídiques, i Ciències de la Salut.

7,60 punts per la branca d’Arts i Humanitats.

3.2. També podran obtenir beca els estudiants universitaris de màster oficial que a la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, acreditin que consten al seu expedient acadèmic els següents requisits:

a) No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de màster oficial o de doctor.

b) Estar matriculat/da en un centre propi de la UdL, durant el curs 2019-2020, en un màster oficial, o en el seu cas, del curs únic de màster.

c) Haver obtingut en l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que donen accés al màster, la nota mitjana establerta a l’apartat 3.1.c) d’aquest article en funció de cadascuna de les branques de coneixement.

Presentació i termini de la sol·licitud

Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb l'imprès normalitzat annex a aquesta convocatòria (Annex I i Annex II ) en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu electrònica (https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), sens perjudici de qualsevol altre dels previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015, juntament amb la documentació necessària, i han d'anar adreçades al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat.

La documentació a presentar és:

  • Full de sol·licitud i Projecte de col·laboració avalat pel professorat tutor i valorat pel departament corresponent (annex I i annex II)

La sol·licitud haurà de venir avalada per un tutor o tutora (professorat de la UdL) així com degudament valorada per part del Departament corresponent; valoració que se sumarà  a la nota mitjana de l’estudiant.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 7 d'octubre de 2019.

 

CONVOCATÒRIA

Valoració del departament (annex II) .doc .pdf

Llista provisional d’estudiantat admès i exclòs 

Es disposa de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per tal que l’estudiantat exclòs pugui aportar la documentació o requisits necessaris per esmenar els motius d’exclusió. Es podrà presentar aquesta documentació al registre electrònic de la UdL, amb aquest formulari, seguint les Instruccions 

Aquest termini finalitza el 19 de novembre de 2019

 

 

 

 

Carpeta2Documentació per becaris i becàries                 Carpeta2Documentació per tutores i tutors

   Darrera modificació: