16a edició dels
PREMIS A TREBALLS DE RECERCA DE LA UdL
per a l’estudiantat de batxillerat i cicles formatius de grau superior

El Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida organitza, amb el patrocini del Consell Social de la UdL, els Premis a Treballs de Recerca adreçats a l’estudiantat de Secundària

Activitat :

XVI Edició dels premis a Treballs de Recerca d'estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

Qui es pot presentar als premis?
Els estudiants matriculats en un centre d'ensenyament secundari que estiguin cursant el darrer curs de batxillerat o de cicle formatiu de grau superior (CFGS) durant el curs 2018/19.

Com es presenten els treballs?

  1. Els treballs —redactats en català, castellà, occità, anglès o francès— han de ser guiats i avaluats pel professorat designat com a tutors/es pel seu centre. Els treballs que es presentin hauran de ser originals, elaborats individualment, i hauran de tenir el vistiplau explícit dels/de les tutors/es i de la direcció del centre.
  2. Els treballs s’han d’identificar amb una etiqueta on hi ha de figurar el títol i l’àrea a la qual es presenten. En un sobre, identificat exteriorment amb el títol i l’àrea, s’han d’indicar les dades de l’autor o autora, del tutor o tutora i del centre mitjançant l’imprès formalitzat que es pot trobar annex en aquesta convocatòria i a la web de la Universitat de Lleida http://www.udl.cat/serveis/seu/espai/treballsrecerca.html. No s’acceptaran treballs elaborats per més d’una persona. El treball no ha de contenir cap dada que permeti la  identificació de l’autor/a.
  3. Els treballs han d'anar acompanyats d'un resum seguint el model de l'annex de la convocatòria. El resum ha de ser una síntesi del treball de recerca, que inclogui els següents apartats: justificació, objectius i hipòtesis de treball, metodologia utilitzada, resultats i conclusions.
  4. Es desestimaran d'ofici les sol·licituds emplenades o presentades de forma incorrecta.
  5. En cas que el treball vagi acompanyat de maquetes o altre material complementari, aquest es retornarà als autors un cop feta l’avaluació. Tanmateix, el treball en suport paper i informàtic ha de ser perfectament comprensible i interpretable sense la maqueta, mitjançant fotos, plànols, esquemes, dissenys, etc.
  6. Del treball presentat, un exemplar ha de ser en suport en paper amb impressió a doble cara, i una còpia en un llapis de memòria, que també contindrà el resum del treball en .pdf. Es pot enviar per correu certificat o lliurar-lo personalment, en el termini indicat, a l’adreça següent:

Servei d'informació i Orientació Universitària

Universitat de Lleida

Carrer Jaume II, 67 bis

25001 Lleida

Cas de lliurar-lo personalmet, caldrà tenir en compte els horaris d'atenció al públic del l'IOU.

Fins quan s'accepten els treballs?

El termini de presentació dels treballs finalitza el dijous 21 de març de 2019 a les 14 hores.

Sobre que han d'anar els treballs?

Els treballs de recerca han d'estar relacionats amb les àrees de coneixement dels ensenyaments que s'imparteixen en els centres de la UdL (per a més informació sobre els estudis impartits a www.udl.cat/estudis/tots_estudis.html, a les webs dels centres i de les titulacions), d'acord amb la següent distribució temàtica:


TEMÀTIQUES GENERALS:


a) Àrea de Salut i Nutrició
b) Àrea Juridicoeconòmica i Turisme
c) Àrea d’Arts i Humanitats
d) Àrea d’Educació, Psicologia i Treball Social
e) Àrea Tecnològica
f) Àrea Agroalimentària, Veterinària i Forestal

TEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES

g) Estudis de Gènere
h) Estudis de Cooperació i Desenvolupament

En què consisteixen els premis?

S’atorgaran divuit premis, dos per a cadascuna de les temàtiques generals, un premi per a cadascuna de les temàtiques específiques i quatre premis més, que es distribuiran atenent al nombre de treballs que es puguin presentar i a la qualitat d'aquests. A les persones guanyadores, un cop matriculades a la Universitat de Lleida el curs 2019-2020, se’ls concedirà un ajut de 200 euros (import net), més un ajut equivalent a l’import de la matrícula per cursar el primer curs en el centre propi de la UdL en el qual hagin obtingut plaça i s’hi hagin matriculat, alhora que rebran un diploma. Els/les guanyadors/es que no es matriculin a la Universitat de Lleida rebran un diploma. També s’atorgaran sengles premis de 200 euros (import net) als/les tutors/es dels treballs i als respectius centres, així com als tutors del Programa Itínera de la Universitat de Lleida. En cas que s’hagi produït cotutorització, aquests premis es repartiran proporcionalment entre cada tutor/a. Així mateix, i a proposta del jurat, podran ser lliurades fins a 3 mencions per cada àmbit. En aquest cas, la menció comporta el lliurament d’un diploma.

Si el/la guanyador/a del premi no es matricula a la UdL, rep els 200 €?

No. El premi en metàl·lic està condicionat a la matriculació a la UdL.

Un treball pot ser presentat per més d'un alumne?

No s'acceptaran treballs elaborats per més d'una persona.

Si el treball té diversos tutors: el premi de 200 € és per a cada tutor?

No. El premi de 200 euros per als tutors és únic per al tutor o grup de tutors.

Si un centre té més d'un treball premiat, rep 200 € per cada treball?

Sí. El premi, tant per tutors com per centres, és de 200 per treball.

Si un guanyador, té reducció de matrícula per algun motiu, es té en compte en el premi?

No. El guanyador rep com a premi l'import total del que costa la matricula en funció dels crèdits matriculats. Si per exemple, un alumne té Matrícula de Honor de batxillerat o descompte per família nombrosa, no es descompta del premi la reducció que suposen aquests conceptes en la matrícula. No obstant, s'ha de tenir en compte que s'aplica un percentatge de retenció fiscal segons la normativa vigent.

Com es fa la valoració dels treballs?

Els treballs son avaluats qualitativament per professorat expert, i s'hi tenen en compte els aspectes i criteris següents duts a terme per un alumne de secundària:
 
-El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del tema del treball.
-L'originalitat en el plantejament del tema i les aportacions en el camp científic.
-La capacitat de resoldre els problemes plantejats.
-La metodologia usada.
-La idoneïtat de les fons d'informació i l'ús que se'n faci (cal indicar les referències bibliogràfiques i d'imatge).
-La presentació formal i l'ús de recursos gràfics.
-L'ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi.
-La visió crítica de la realitat analitzada.
 
Per cadascun dels àmbits hi haurà professorat especialista que avaluarà tots els projectes de l’àmbit. S’establirà un sistema de doble correcció per a cada treball. Aquest professorat avaluador elevarà la proposta al Jurat. El professorat avaluador podrà declarar desert el premi del seu àmbit. Així mateix, el jurat podrà assignar mencions a altres treballs que hagin obtingut les valoracions que se'n considerin mereixedores. Qualsevol qüestió no prevista haurà de ser resolta per la presidenta del jurat o la persona en qui delegui.

Quan s'entreguen els premis i els diplomes?

En un acte a començament del curs 2019/20, en la primera quinzena de novembre.

 

Coneix la UdL

 
. XV Premis a Treballs de Recerca 2018

Servei d'Informació i Orientació Universitària
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
info@udl.cat

Fotos de les diferents edicions de l'Acte de lliurament dels premis