19a edició dels
PREMIS A TREBALLS DE RECERCA DE LA UdL
per a estudiants de batxillerat

El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat de la Universitat de Lleida organitza, amb el patrocini del Consell Social de la UdL, els Premis a Treballs de Recerca adreçats a l’estudiantat de Secundària

Activitat :

XIX Edició dels premis de la Universitat de Lleida a Treballs de Recerca d'estudiants de batxillerat.

Qui es pot presentar als premis?

Els estudiants matriculats en un centre d'ensenyament secundari que estiguin cursant el darrer curs de batxillerat durant el curs 2021-2022.

Com es presenten els treballs?

1. Els treballs -redactats en català, castellà, occità, anglès o francès- han de ser guiats i avaluats pel professorat designat com a tutors/es pel seu centre. Els treballs que es presentin hauran de ser originals, elaborats individualment, i hauran de tenir el vistiplau (Annex 1) explícit i documentat dels/de les tutors/es del centre de secundària i de la direcció del centre.

2. Cada centre de secundària podrà presentar/avalar un màxim de 2 treballs de recerca per cada àrea.

3. Els treballs es lliuraran en format electrònic seguint les instruccions que es publicaran properament a aquest efecte a la web.

El format del treball serà PDF. Si aquest document porta associats fitxers adjunts, tots els fitxers s’han d’enviar comprimits en format TGZ, ZIP o RAR. S’identificarà el títol i l’àrea del treball, les dades de l’autor, del tutor i del centre mitjançant el formulari electrònic l'accés al qual estarà a la pàgina web.

No s’acceptaran treballs elaborats per més d’una persona.

El treball no ha de contenir cap dada que permeti la identificació de l’autor/a.

4. Els treballs han d'anar acompanyats d'un resum (Annex 2), seguint el formulari electrònic de la convocatòria. El resum ha de ser una síntesi del treball de recerca, que inclogui els següents apartats: justificació, objectius i hipòtesis de treball, metodologia utilitzada, resultats i conclusions.

5. Els treballs han d'anar acompanyats d'una autorització (Annex 3) seguint el formulari electrònic annex de la convocatòria, per al Repositori Obert de la UdL, degudament signada per l’autor i el tutor.

6. Es desestimaran d'ofici les sol·licituds emplenades o presentades de forma incorrecta.

7. En cas que el treball vagi acompanyat de maquetes, aquestes s’hauran de lliurar a la Unitat d’Informació i Orientació Universitària, en horari d’atenció al públic, perfectament identificables. Es retornaran als autors un cop feta l’avaluació. El treball en suport electrònic ha de ser perfectament comprensible i interpretable sense la maqueta, mitjançant fotos, plànols, esquemes, dissenys, etc.

L’adreça de la Unitat d’Informació i Orientació Universitària (IOU) és:
Carrer Jaume II, 67 bis
25001 Lleida

Fins quan s'accepten els treballs?

El termini de presentació dels treballs finalitza el 8 de març de 2022, a les 24 hores.

Sobre què han d'anar els treballs?

Els treballs de recerca han d'estar relacionats amb les àrees de coneixement dels ensenyaments que s'imparteixen en els centres de la UdL, d'acord amb la següent distribució temàtica:

TEMÀTIQUES GENERALS:

     a) Àrea de Salut i Nutrició. Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia.

     b) Àrea Juridicoeconòmica i Turisme. Facultat de Dret, Economia i Turisme.

     c) Àrea d’Arts i Humanitats. Facultat de Lletres.

     d) Àrea d’Educació, Psicologia i Treball Social. Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social.

     e) Àrea Tecnològica. Escola Politècnica Superior.

     f) Àrea Agroalimentària, Veterinària i Forestal. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària.


TEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES

     g) Gènere

     h) Cooperació i Desenvolupament

     i) Acció climàtica (ODS#13, Agenda 2030)

En què consisteixen els premis?

S'atorgaran quinze premis, dos per a cadascuna de les temàtiques generals i un premi per a cadascuna de les temàtiques específiques. Tots els guanyadors rebran un diploma. Als guanyadors que es matriculin a la Universitat de Lleida el curs 2022-2023, se'ls concedirà un premi de 200 euros i l’import dels crèdits de primer curs fins un màxim de 1.800 euros. Del premi se n’exclouen les taxes administratives i l’assegurança escolar.

També s'atorgaran premis de 200 euros als tutors dels treballs dels centres de secundària. Cas que s’hagi produït cotutorització, aquests premis es repartiran proporcionalment entre cada tutor.

Tots els premis estaran sotmesos a la retenció en concepte d’IRPF que correspongui.

Així mateix, i a proposta del Jurat, podran ser lliurades fins a 3 mencions per cada àrea. En aquest cas, la menció comporta el lliurament d’un diploma.

Els estudiants guanyadors podran demanar, en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de publicació del nom dels guanyadors en la web de la UdL, l’ajornament de la recepció del premi corresponent a l’import dels crèdits matriculats, mitjançant correu electrònic adreçat a secundaria@udl.cat.

Si el/la guanyador/a del premi no es matricula a la UdL, rep els 200 €?

No. El premi en metàl·lic està condicionat a la matriculació a la UdL.

Un treball pot ser presentat per més d'un alumne?

No s'acceptaran treballs elaborats per més d'una persona.

Si el treball té diversos tutors: el premi de 200 € és per a cada tutor?

No. El premi de 200 euros per als tutors és únic per al tutor o grup de tutors.

Situacions en les quals es poden trobar els estudiants premiats:
Els estudiants premiats que es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Hagin obtingut diferents premis d’activitats de transició de secundària a la universitat de la UdL

b) Siguin beneficiaris d’alguna de les exempcions de la matrícula:

  • Títol de família nombrosa general
  • Títol de família nombrosa especial
  • Estudiant becari
  • Estudiant amb matrícula d’honor
  • Estudiant amb un grau mínim de discapacitat d’un 33%
  • Estudiant víctima d’actes terroristes i
  • Estudiant víctima de violència de gènere

només podran acumular un màxim de 2 ajuts corresponents a 2 matrícules de 2 cursos acadèmics consecutius: l’obtinguda com a premi al millor TDR i una altra de les activitats o exempcions esmentades.

El premi corresponent a l’import dels crèdits matriculats s’aplicarà al primer curs en qualsevol grau oficial de la UdL en el qual s’hagi obtingut plaça i formalitzada la matrícula, o al segon curs de la mateixa titulació. En el casos de matrícula gratuïta o reduïda contemplada en les exempcions, el premi es podrà sol·licitar per al curs 2023-2024 correu electrònic adreçat a secundaria@udl.cat.

 El premi d'un treball premiat, té caducitat?

Sí. El premi corresponent a l'import dels crèdits matriculats  es podrà mantenir durant un màxim de dos anys a partir de l'any en què s'ha obtingut.

Els estudiants guanyadors podran demanar, en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de publicació del nom dels guanyadors en la web de la UdL, l’ajornament de la recepció del premi corresponent, mitjançant correu electrònic adreçat a secundaria@udl.cat.

El premi d'un treball de recerca premiat, es pot acumular a altres premis obtinguts en activitats de transició de la UdL?

Sí, amb un màxim de dos ajuts corresponents a dues matrícules (crèdits matriculats) de 2 cursos acadèmics consecutius: l’obtinguda com a premi al millor TdR i una altra de les activitats o exempcions esmentades.
 
Com es fa la valoració dels treballs?

Els treballs son avaluats qualitativament per professorat expert, i s'hi tenen en compte els aspectes i criteris següents duts a terme per un alumne de secundària:
 
-El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del tema del treball.
-L'originalitat en el plantejament del tema i les aportacions en el camp científic.
-La capacitat de resoldre els problemes plantejats.
-La metodologia utilitzada.
-La idoneïtat de les fons d'informació i l'ús que se'n faci (cal indicar les referències bibliogràfiques i d'imatge).
-La presentació formal i l'ús de recursos gràfics.
-L'ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi.
-La visió crítica de la realitat analitzada.
 
Per cadascuna de les àrees hi haurà professorat especialista que avaluarà tots els projectes de l’àrea. S’establirà un sistema de doble correcció per a cada treball i cas que el Jurat així ho consideri, una tercera correcció. Aquest professorat avaluador elevarà la proposta al Jurat.

El professorat avaluador podrà declarar desert el premi de la seva àrea.

Qualsevol qüestió no prevista haurà de ser resolta per la presidenta del Jurat o la persona en qui delegui.

 

Quan s'entreguen els premis i els diplomes?

Els resultats i el lliurament dels premis s'anunciaran amb la deguda antelació.

Els estudiants guanyadors rebran els diplomes en un acte de lliurament, un cop començat el curs 2022‑2023 , així com els tutors dels treballs i els centres de secundària.

 
 
Coneix la UdL
 
CARTELL BASES dels premis a treballs de recerca de Secundària 2021-2022
INSTRUCCIONS inscripció
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ (en format electrònic)
Annex 1. Document vistiplau del Centre de secundària.
Annex 1. Document vistiplau del Centre de secundària.
Annex 2. Fitxa RESUM del Treball de Recerca.
Annex 2. Fitxa RESUM del Treball de Recerca.
Annex 3. Autorització dipòsit treballs de recerca premiats al Repositori Obert de la UdL.
Annex 3. Autorització dipòsit treballs de recerca premiats al Repositori Obert de la UdL.
 
 


Informació i Orientació Universitària
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
info@udl.cat

Fotos de les diferents edicions de l'Acte de lliurament dels premis