Requisits

Per accedir als cursos generals de llengua (excepte per al nivell A1) cal haver aprovat el curs anterior de l'Escola d'Idiomes, presentar un certificat reconegut del nivell anterior o fer una prova de nivell.

Certificats reconeguts de català (taula de certificats reconeguts per la Generalitat de Catalunya) i d'altres llengües (taula de certifcats reconeguts per ACLES i taula de certificats reconeguts per la Generalitat de Catalunya)

Les persones que tinguin un certificat que no aparegui al quadre el poden fer arribar a l’Institut de Llengües perquè en valori la idoneïtat.

El resultat de la prova de nivell, que es publicarà al web i al tauler d’anuncis de l’Institut de Llengües, indicarà el nivell al qual es pot matricular la persona interessada. No obstant això, es podrà matricular al nivell immediatament inferior si creu que no podrà assumir els objectius del curs (en cap cas podrà fer-ho en un nivell superior).

Les proves de nivell són gratuïtes la primera vegada que es fan i tindran una validesa de dos cursos acadèmics. En cas que un alumne vulgui tornar a fer la prova haurà d’abonar les taxes corresponents (UdL 10 € / Externs a la UdL: 20,30 €). En aquest cas, prevaldrà el resultat de la prova més recent. En qualsevol cas, només se’n pot fer dos cada curs acadèmic.

Per matricular-se als cursos específics, de llenguatges d’especialitat i conversa cal tenir en compte els requisits establerts per a cada curs concret.

-Anglès conversa: conversa B1 (B1 assolit), conversa B2 (B2 assolit), conversa C1 (C1 assolit)

-Català administratiu i jurídic: C1 assolit

-Per a cursos adreçats al PAS, vegeu l'acord de Formació del PAS 27/10/15.

 

Informació sobre la matrícula.