Documentació

 Descarregar Pdf

Documentació obligatòria

Documentació obligatòria que cal carregar a la sol·licitud online per poder finalitzar i enviar la sol·licitud:

  • Fotografia tipus carnet / passaport (format jpg)
  • Fotocòpia DNI o NIE vigent per les dues cares (format pdf)
  • Matrícula curs actual a la UdL (format pdf)
  • Learning agreement provisional (un per a cada opció de destinació triada) (format Word).  Si algun dels destins sol·licitats pertany al Programa Erasmus, utilitzeu el model de learning agreement Erasmus per a aquest destí.
  • Acreditació número bancari IBAN de l'estudiant (format pdf)

Documentació complementària

Documentació complementària:  en el cas que no es carregui en el formulari de sol·licitud, enviar per correu electrònic escanejada a l'Oficina de Relacions Internacionals (ori@int.udl.cat), en un termini màxim de 10 dies naturals des de que finalitza el període de sol·licitud.

  • Passaport vigent (format pdf). Als estudiants que sol·liciten participar en el Programa de Mobilitat de la UdL, se'ls requerirà que presentin el passaport; per tant, tots aquells que ja el tingueu, ja el podeu adjuntar.
  • Expedient acàdemic (format pdf). Només per als estudiants de Màster amb una titulació prèvia no procedent de la UdL.
  • Certificat d'idioma (format pdf). Quan l'idioma sigui un requisit, el fet de no presentar aquesta acreditació suposarà l'exclusió del procès de selecció. Quan l'idioma no és requisit, totes les acreditacions oficials es valoraran com a mèrits adicionals.

 

   Darrera modificació: