Durada de l'estada

 Descarregar Pdf

La durada de l'estada SICUE és la que correspon a la plaça per la què s'opta. No obstant això, aquest curs es podrà reduir l'estada de curs complet a mig curs sempre i quan s'acordi entre les universitats d'origen i de destí.

Qualsevol que sigui la durada de l'estada s'han de complir els següents requisits:

  • Un curs complet: cursar un mínim de 45 crèdits.
  • Mig curs: cursar un mínim de 24 crèdits.

En aquells supòsits en què a l'estudiant li quedi per finalitzar els seus estudis menys crèdits que el mínim exigit en cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi si compleix la resta de requisits.

Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE en la mateixa universitat, ni més d'un en cada curs acadèmic.

 
 

 

   Darrera modificació: