Descarregar Pdf
INICI > Entitat de Registre de Certificació Digital

 
La signatura electrònica forma part del projecte de l’Administració Electrònica a la Universitat de Lleida. Equival legalment a la signatura manuscrita, permet xifrar documents i dóna seguretat quant a la seva identitat, autentificació, integritat, confidencialitat i no rebuig.

D’aquesta manera, la UdL s’incorpora, al model català d’Administració electrònica que s’està desenvolupant dia a dia des del reconeixement normatiu de les directives europees i les lleis estatals o catalanes com la Directiva 1999/93/CE, per la que s’estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, o la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya. .

El primer pas per poder signar electrònicament es obtenir un certificat digital enregistrat en un suport físic. A la Universitat de Lleida, l’ERCD (l’Entitat de Registre de Certificació Digital) és la unitat encarregada d’incorporar aquest certificat a la targeta.

[Més informació en http://www.udl.cat/ca/organs/gerencia/organitzacio/organitzacio/]
 

  Print Enrere Puja

 

   Darrera modificació: