Cursos de català

Información en español Information in English

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS) i externs a la UdL

Nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2, català jurídic i català administratiu

Durada, dates, horaris i preus dels cursos:

Consulteu l'oferta dels cursos del segon quadrimestre

Consulteu l'oferta de cursos del primer quadrimestre

Metodologia: Els cursos de nivells A1 són presencials, de 40 hores. Els cursos de nivells A2 i B1 són virtuals tutoritzats, és a dir, combinen una sessió d'1,5 hores un cop a la setmana (20 hores en total) amb unes 70 hores d'aprenentatge autònom mitjançant els materials virtuals Parla.cat, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat. El curs de nivell B2 és semipresencial, és a dir combina 40 hores de formació presencial un cop per setmana i unes 40 hores de formació virtual a través del campus virtual de la UdL. Els cursos de nivell C1 i C2 són semipresencials, és a dir, combinen 45 hores de formació presencial un cop per setmana i unes 45 hores de formació virtual a través del campus virtual de la UdL. Els cursos de català jurídic i administratiu són presencials.

Lloc: campus de Cappont, consulteu les aules.

Crèdits ECTS: 3 ECTS (A1) i 5 ECTS (A2 i B1). Només per a l'estudiantat de mobilitat

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada curs

Preus: Consulteu els preus de cada curs en el document de l'oferta dels cursos del primer i del segon quadrimestre. El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació del curs A1 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'alemany en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació dels cursos dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 i català jurídic és final, és a dir cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats CLUC català (universitats catalanes) són homologats als de la Generalitat de Catalunya. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

L'avaluació del curs de català administratiu és d'aprofitament del curs i final.

Convocatòria d'exàmens del 8 de juny de 2019

 

  • Informació per als alumnes d'altres convocatòries dels cursos de català de l'Institut de Llengües (no presentats o no aptes) consulteu la informació