Avís Legal i Protecció de Dades

 Descarregar pdf

Avís Legal

El responsable del tractament de les dades personals facilitades és la Universitat de Lleida (UdL) (dades de contacte del representant: Secretaria General, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Les dades només s'utilitzaran per gestionar la resposta a la vostra sol·licitud, d'acord amb el text del missatge.

La UdL està legitimada per tractar aquestes dades si hi doneu el consentiment, i mentre no desistiu de la vostra sol·licitud.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per gestionar la resposta a la vostra sol·licitud, d'acord amb el text del missatge, i mentre no prescriguin les possibles responsabilitats que se'n derivin, si s'escau. Es destruiran en els termes i condicions previstos en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL i en les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la vostra sol·licitud, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat o per mitjans no electrònics.

Aviso Legal

El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados es la Universidad de Lleida (UdL) (datos de contacto del representante: Secretaría General, Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

Los datos solo se utilizarán para gestionar la respuesta a su solicitud, de acuerdo con el texto del mensaje.

La UdL está legitimada para tratar estos datos si usted da el consentimiento, y mientras no desista de su solicitud.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para gestionar la respuesta a su solicitud, de acuerdo con el texto del mensaje, y mientras no prescriban las posibles responsabilidades que se pudieran derivar. Se destruirán en los términos y condiciones previstos en la normativa sobre conservación y eliminación de los documentos administrativos de la UdL y en las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalidad de Cataluña (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/archivo/).

La UdL no cederá ni comunicará los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.

Puede acceder a sus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerse al tratamiento, y solicitar la limitación de su tratamiento, siempre que sea compatible con las finalidades de su solicitud, mediante un escrito enviado a la dirección dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad o por medios no electrónicos.

Legal Notice

Universitat de Lleida (UdL) is the controller of personal data provided to it (the contact details for the controller’s representative are: Office of the General Secretary, Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 LLEIDA, Spain sg@udl.cat. The contact details for the data protection officer are: dpd@udl.cat).

The data will only be used to manage the response to your application, in accordance with the message text.

The UdL is lawfully entitled to process these data if you give your consent and as long as you do not withdraw your application.

The data will be retained for the time necessary to manage the response to your application, in accordance with the message text, and as long as the responsibilities arising therefrom have not expired. The data will be destroyed according to the terms and conditions set out in the UdL’s regulations on the retention and disposal of administrative documents, and in the document assessment tables approved by the Government of Catalonia (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/archivo/).

The UdL will not transfer or communicate the data to third parties, except in the cases strictly provided for by law.

You have the right to access your data; to request their rectification, erasure and portability; to object to their processing; and to request a restriction of their processing provided such actions are compatible with the purposes of your application. To exercise these rights, you will need to send an e-mail to dpd@udl.cat. You may also submit a complaint to the Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Catalan Data Protection Authority) via its online office or by non-digital means.

   Darrera modificació: