Inauguració del curs acadèmic 2020/21 de la UdL i del Campus Iberus

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Saló Víctor Siurana del Rectorat / En streaming
Inici:
 | 
 
 
 
Benvolguts/des,
 
Aquest any la Universitat de Lleida organitza i acull l'acte d'inauguració del seu curs acadèmic 2020/21, juntament amb el del Campus Iberus, del qual en forma part juntament amb la Universitat de Saragossa, la Universitat Pública de Navarra i la Universitat de La Rioja.
 
L'acte tindrà lloc el proper dia 2 d'octubre, a les 12 hores, al Saló Víctor Siurana de l'Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida.
 
Magda CampinsLa lliçó inaugural "Pandemia de SARS-CoV-2.  Lecciones aprendidas y retos de futuro" anirà a càrrec de la Dra. Magda Campins, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona i professora titular de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Degut a l'actual context epidemiològic l'acte, que es desenvoluparà en català i castellà, tindrà un format contingut per tal d'evitar el risc de contagi de la COVID-19, però serà retransmès en streaming, al que us convido a connectar-vos per tal de seguir l'acte.
 
Ben cordialment,
 
Jaume Puy Llorens
President del consorci Campus Iberus
Rector de la Universitat de Lleida
 
 

 


Inauguración del curso académico 2020/21 de la UdL y del Campus Iberus

Apreciados señores/as

Este año la Universidad de Lleida organiza y acoge el acto de inauguración de su curso académico 2020/21, junto con el del Campus Iberus, del que forma parte junto con la Universidad de Zaragoza, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de La Rioja.

El acto tendrá lugar el próximo día 2 de octubre, a las 12 horas, en el Salón Víctor Siurana del Edificio del Rectorado de la Universidad de Lleida.

La lección inaugural "Pandemia de SARS-CoV-2. Lecciones aprendidas y retos de futuro" irá a cargo de la Dra. Magda Campins, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Debido al actual contexto epidemiológico el acto, que se desarrollará en catalán y castellano, tendrá un formato contenido para evitar el riesgo de contagio de la COVID-19, y será retransmitido en streaming, al que os invito a conectar para seguir el acto.

Atentamente,

Jaume Puy Llorens
President del consorci Campus Iberus
Rector de la Universitat de Lleida

 


Inauguracion deth cors academic 2020/21 dera UdL e deth Campus Iberus

Planvoludi/Planvoludes,

Aguest an era Universitat de Lhèida organize e acuelh er acte d’inauguracion deth sòn cors academic 2020/21, amassa damb eth Campus Iberus deth quau ne forme part amassa damb era Universitat de Saragossa, era Universitat Publica de Navarra e era Universitat de La Rioja.

Er acte aurà lòc eth propèr dia 2 d’octobre, tàs 12 ores, en Salon Víctor Siurana der Edifici deth Rectorat dera Universitat de Lhèida.

Era leçon inaugurau “Pandemia de SARS-CoV-2 Lecciones aprendidas y retos de futuro” anarà a cargue dera Dra. Magda Campins, cap deth Servici de Medecina Preventiva e Epidemiologica der Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona e professora titulara de Medecina Preventiva e Salut Publica dera Facultat de Medecina dera Universitat Autonòma de Barcelona.

Pr’amor der actuau contèxte epidemiologic er acte, que se desvoloparà en catalan e castelhan, aurà un format contengut entà evitar eth risc de contagi dera COVID-19, mès serà retransmetut en streaming, ath que vos convidi a connectar tà poder seguir er acte.

Plan coraument,

Jaume Puy Llorens
President deth consòrci Campus Iberus
Rector dera Universitat de Lhèida

 


UdL eta Campus Iberusen 2020/21 ikasturte akademikoaren hasiera ekitaldia

Jaun-andre agurgarriak:

Aurten, bere ikasturte akademikoaren hasiera ekitaldiarekin bat etorrita, Campus Iberusen 2020/21 ikasturte akademikoaren hasiera ekitaldia ere antolatu du Lleidako Unibertsitateak, campus horretako kide baita, Zaragozako Unibertsitatearekin, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin eta Errioxako Unibertsiatearekin batera.

Ekitaldia urriaren 2an izango da, 12:00etan, Lleidako Unibertsitateko Errektoretza eraikineko Víctor Siurana Aretoan. 

Ikasturte hasierako hitzaldia, "Pandemia de SARS-CoV-2. Lecciones aprendidas y retos de futuro", Magda Campins doktoreak emango du. Bartzelonako Vall d'Hebron Unibertsitate Ospitaleko Prebentzio Medikuntza eta Epidemiologia Zerbitzuko burua da, eta Prebentzio Medikuntzako eta Osasun Publikoko irakaslea, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Medikuntza Fakultatean.

Gaur egungo izurritea dela-eta, katalanez eta gaztelaniaz izango da, formatu txikiko ekitaldia izango da COVID-19a kutsatzeko arriskua ahal bezainbeste murriztearren, baina streaming bidez emango da. Hala, bada, ekitaldia ikusteko konekta zaitezten gonbidatzen zaituztet.

Adeitasunez,

Jaume Puy Llorens        
Campus Iberus partzuergoaren presidentea       
Lleidako Unibertsitateko errektorea

 


Inaugurazión d’o curso academico 2020/21 d’a UdL e d’o Campus Iberus

Distinguius siñors / Distinguidas siñoras:

Iste año a Unibersidá de Leida organiza e aculle l’auto d’inaugurazión d’o curso academico 2020/21, chunto con o d’o Campus Iberus, d’o que fa parti chunto con a Unibersidá de Zaragoza, a Unibersidá Publíca de Nabarra e a Unibersidá de La Rioja.

L’auto se ferá o benién día 2 d’otubre, á ras doze oras, en o Salón Víctor Siurana d’o Edifizio d’a Retoría d’a Unibersidá de Leida.

D’a lizión d’enzetamiento, “Pandemia de SARS-CoV-2. Lecciones aprendidas y retos de futuro”, se ferá cargo a Dra. Magda Campins, caporal d’o Serbizio de Merezina Prebentiba y Epidemiolochía d’o Espital Unibersitario “Vall d’Hebron” de Barcelona e profesora tetular de Merezina Prebentiba e Salú Publíca d’a Facultá de Merezina d’a Unibersidá Autonóma de Barcelona.

Por causa de l’autual contesto epidemiolochico l’auto tendrá un formato contenito ta pribar o riesgo d’acomanamiento d’a COVID-19, pero se transmitirá en streaming, á o que tos combido á coneutar-tos ta siguir l’auto.

Atentamén,

Jaume Puy Llorens
Presidente d'o consorcio Campus Iberus
Retor d'a Unibersidá de Leida