Denúncies, reclamacions i suggeriments

Universitat de Lleida

Bústia de queixes, reclamacions i suggeriments

El puc presentar?
Sí. Preferentment si ets estudiant.

Quan el puc presentar?
Sempre.

Què puc al·legar?
Motius de tota mena.

Què puc aconseguir?
Una recomanació a la UdL perquè actuï d’acord amb el contingut de la reclamació, suggeriment o queixa.

Quins efectes té la resolució del recurs?
No obliga la Universitat i no es pot impugnar davant els tribunals.

 

Recurs Administratiu

El puc presentar?
Sí, si demostres tenir-hi un dret o interès legítim.

Quan el puc presentar?
Durant el mes següent a la notificació de l’acte que s’impugna.

Què puc al·legar?
Només motius legals.

Què puc aconseguir?
L’anul·lació de l’acte que s’impugna.

Quins efectes té la resolució del recurs?
Obliga la Universitat i es pot impugnar davant els tribunals.

 

Denúncia en casos de discriminació, assetjament o violència de gènere per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere

La puc presentar?
Només si ets membre de la comunitat universitària.

Quan la puc presentar?
Sempre.

Què puc al·legar?
Qualsevol mena de motiu relacionat amb la discriminació, assetjament o violència de gènere per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Què puc aconseguir?
La instrucció d’un expedient d’investigació dels fets denunciats i, si s’escau, la incoació d’un procediment sancionador disciplinari.

Quins efectes té la resolució del recurs?
Obliga la Universitat i no pots impugnar-la davant els tribunals.

 

Canal de denúncia intern

La puc presentar?

Només si, en relació amb la UdL, ets o has estat: PTGAS o PDI; participant en processos selectius; persona becària; treballadora autònoma; treballadora al servei de contractistes, subcontractistes i proveïdors, o voluntària.

Quan el puc presentar?
Sempre.

Què puc al·legar?
Només els motius legals definits en l’article 3 del Reglament del Canal de denúncia intern de la UdL.

Què puc aconseguir?
La instrucció d’un expedient d’investigació dels fets denunciats.

Quins efectes té la resolució del recurs?
Obliga la Universitat i no pots impugnar-la davant els tribunals.

 

Queixa a la Sindicatura de Greuges

La puc presentar?
Només si ets membre de la comunitat universitària de la UdL i si demostres tenir-hi un dret o interès legítim.

Quan la puc presentar?
Sempre, excepte si l’assumpte resta pendent de la resolució d’un recurs judicial.

Què puc al·legar?
Motius de tota mena.

Què puc aconseguir?
Una recomanació a la UdL perquè actuï d’acord amb el contingut de la queixa.

Quins efectes té la resolució del recurs?
No obliga la Universitat i no es pot impugnar davant els tribunals.

 

Denúncia de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions en la feina

La puc presentar?
Només si ets PDI o PTGAS.

Quan la puc presentar?
Sempre.

Què puc al·legar?
Qualsevol mena de motiu relacionat amb situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions en la feina.

Què puc aconseguir?
La instrucció d’un expedient d’investigació dels fets denunciats i, si s’escau, la incoació d’un procediment sancionador disciplinari.

Quins efectes té la resolució del recurs?
Obliga la Universitat i no pots impugnar-la davant els tribunals.