Serveis Comunitaris

Universitat de Lleida

Les tasques fonamentals d'aquest Servei són planificar, proposar i coordinar la prestació dels serveis següents:

 • Neteja.
 • Seguretat i Vigilància.
 • Jardineria.
 • Assegurances.
 • Recollida i reciclatge dels residus.
 • Transport.
 • Missatgeria.
 • Mudances.
 • Concessions administratives:
 • Bars i Cafeteries.
 • Entitats Bancàries.
 • Caixers.
 • Distribuïdors automàtics.
 • Copisteries, etcètera.

 

Les tasques principals d'aquest servei són:

 • Elaborar els plecs de clàusules tècniques per a la prestació dels esmentats serveis.
 • Dur a terme el seguiment, control i adopció de les mesures necessàries per al correcte compliment dels serveis  comunitaris mitjançant empreses externes o personal de la UdL.
 • Elaborar, proposar i organitzar el Pla de recollida i reciclatge de residus en coordinació amb la Comissió de Medi Ambient.
 • Organitzar, proposar i executar el procediment per: inventariar, afectar i desafectar els béns mobles.
 • Fer el seguiment i tramitar les declaracions d'incidència de les assegurances de la UdL: dels estudiants, patrimonials, personals, de viatge, etcètera.
 • Gestionar les sol·licituds d'Adquisició, Manteniment correctiu i trasllats de mobiliari de tota la Comunitat Universitària.
 • Mantenir actualitzada la retolació de tots els edificis i espais de la UdL.

 

Qui som?

Ana Bravo

Coordinadora tècnica
Tel. 973 70 20 96
ana.bravo@udl.cat

Caterina Ticó

Tècnica
Tel. 973 70 22 40
caterina.tico@udl.cat
 
serveiscomunitaris@udl.cat
Pl. Victor Siurana, 1
25003 Lleida
Despatx 0.19