Personal

Universitat de Lleida

Personal s'encarrega de tota la gestió del personal de la UdL, tant del personal docent investigador (PDI) com del personal d'administració i serveis (PTGAS).

Des d’aquesta unitat es gestionen els assumptes laborals dels treballadors, els processos de selecció de personal, la provisió i promoció de llocs de treball, els plans de formació i millora contínua, l’elaboració i control de la plantilla i les tasques de suport a la docència.

 

CONCURSOS VIGENTS I BORSES DE TREBALL

Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS)
Personal Docent i Investigador (PDI)

 

CONTACTE

PDI:

 

PTGAS:

personal.pas@udl.cat
personal.pas.concursos@udl.cat

RETRIBUCIONS I SEGURETAT SOCIAL:

personal.nomines@udl.cat

FORMACIÓ, INTEGRACIÓ I AJUTS SOCIALS:

personal.formacio@udl.cat