Convocatòries

 Descarregar pdf

Convocatòria ajuts UdL

El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat , dins el Programa UdLxTothom de la Universitat de Lleida, ha fet la 15a Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats especials per discapacitat o necessitats especials excepcionals. Aquesta convocatòria està oberta a tots els estudiants matriculats en la Universitat de Lleida en les titulacions oficials impartides en centres propis durant el curs 2020-2021 que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 33% o que tinguin necessitats especials excepcionals i en tots els casos tinguin necessitats especials degudament justificades. També s'hi poden acollir els estudiants que tinguin reconeguda una IPT (incapacitat permanent total) per a exercir la seua professió habitual.


Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats especials per discapacitat o necessitats especials excepcionals, curs 2020-2021 (estat tancada)

La present convocatòria té per finalitat contribuir a aconseguir que l’estudiantat de grau, màster o doctorat amb necessitats especials per discapacitat o necessitats especials excepcionals pugui accedir a l'estructura universitària —i mantenir-s’hi— sense dificultats afegides a les que pugui tenir qualsevol altra persona en el normal desenvolupament de la seua vida acadèmica. D’aquesta manera es contribuirà a l'efectivitat del principi d'igualtat.

 
Quan i com es pot sol·licitar

El termini de presentació s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php i resta obert fins al 15 d’octubre de 2020.

Les sol·licituds amb la documentació necessària han d'anar adreçades al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat i s’hauran de presentar amb el formulari EMSAInstruccions per formalitzar la sol·licitud.

 

Quina documentació has de presentar 
  1. Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR.
  2. Certificació acreditativa o bé de la discapacitat, on constin el tipus i el grau, o bé de la IPT, o bé de la necessitat especial excepcional, expedida per l’òrgan competent.
  3. Document explicatiu en el qual cal fer-hi constar detalladament les dificultats al·legades per causa de la discapacitat i les necessitats que se’n deriven i per les quals es demana l’ajut.
  4. Declaració jurada que no es perceben ajudes o beques d'altres organismes per igual concepte. En cas de percebre ajudes, cal declarar-les, fent-hi constar les quanties concedides, la destinació d’aquestes i les entitats que les han concedit.
  5. Qualsevol altre document que la persona sol·licitant estimi convenient per avalar la sol·licitud.

Si es sol·licita la cessió de recursos de la unitat, només seran necessaris els documents dels punts 2 i 4, si s’escau.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment cal adreçar-se a la unitat d'Informació i Orientació Universitària, udlxtothom@udl.cat

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'adjudicació d'ajuts

Llista definitiva d'adjudicació d'ajuts

 

 

 

Convocatòries com a estudiants de suport en el marc dels acords de compromís entre iguals del Programa UdLxTothom

Bases reguladores dels acords de compromís entre iguals en el marc del Programa UdLxTothom

Llista provisional d'ajuts a atorgar

Llista definitiva d'ajuts a atorgar

   Darrera modificació: