Convocatòries

 Descarregar pdf

Convocatòria ajuts UdL

El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat, dins el Programa UdLxTothom de la Universitat de Lleida, ha fet la 16a Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats educatives especials. Aquesta convocatòria està oberta a tots els estudiants matriculats en la Universitat de Lleida en les titulacions oficials impartides en centres propis durant el curs 2021-2022 que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 33% o que tinguin necessitats especials excepcionals i en tots els casos tinguin necessitats especials degudament justificades. També s'hi poden acollir els estudiants que tinguin reconeguda una IPT (incapacitat permanent total) per a exercir la seua professió habitual.


Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats educatives especials, curs 2021-2022 (estat tancada)

La present convocatòria té per finalitat contribuir a aconseguir que l’estudiantat de grau, màster o doctorat amb necessitats educatives especials pugui accedir a l'estructura universitària —i mantenir-s’hi— sense dificultats afegides a les que pugui tenir qualsevol altra persona en el normal desenvolupament de la seua vida acadèmica. D’aquesta manera es contribuirà a l'efectivitat del principi d'igualtat.

 
Quan i com es pot sol·licitar

El termini de presentació s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php i resta obert fins al 15 d’octubre de 2021.

Les sol·licituds amb la documentació necessària han d'anar adreçades al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat i s’hauran de presentar amb el formulari EMSA.  Instruccions per formalitzar la sol·licitud.

 

Quina documentació has de presentar 
  1. Full de dades bancàries per al pagament de l'ajut.
  2. Certificació acreditativa o bé de la discapacitat, on constin el tipus i el grau, o bé de la IPT, o bé de la necessitat especial excepcional, expedida per l’òrgan competent. La UdL realitzarà les consultes adientes a les unitats internes o externes per tal de poder verificar aquesta informació, cas que l'estudiant no ho aporti.
  3. Document explicatiu en el qual cal fer-hi constar detalladament les dificultats al·legades per causa de la discapacitat i les necessitats que se’n deriven i per les quals es demana l’ajut.
  4. Declaració jurada que no es perceben ajudes o beques d'altres organismes per igual concepte. En cas de percebre ajudes, cal declarar-les, fent-hi constar les quanties concedides, la destinació d’aquestes i les entitats que les han concedit.
  5. Qualsevol altre document que la persona sol·licitant estimi convenient per avalar la sol·licitud.

Si es sol·licita la cessió de recursos de la unitat, només seran necessaris els documents dels punts 2 i 4, si s’escau.

IMPORTANT: Caldrà que l'estudiant tingui acreditat el tram 1 o el tram 2 de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya) o equivalent del MEC.

L’estudiant haurà de realitzar la petició de l’acreditació en temps i forma a l’AGAUR.  Consulteu el termini de sol·licitud d’aquesta acreditació, que es publica per a cada curs acadèmic.

 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment us podeu adreçar a la unitat d'Informació i Orientació Universitària, udlxtothom@udl.cat , telèfon 973003505. 

 

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA

 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista provisional d'adjudicació dels ajuts

Llista definitiva d'adjudicació dels ajuts

 

 

Convocatòries com a estudiants de suport en el marc dels acords de compromís entre iguals del Programa UdLxTothom

Bases reguladores dels acords de compromís entre iguals en el marc del Programa UdLxTothom

Modificació de 14 de desembre de 2021 (acord del Consell de Govern 263/2021) de les Bases reguladores

 

Llista provisional d'ajuts a atorgar a les persones beneficiàries dels acords de compromís entre iguals del curs 2021-2022 - Primer semestre

Llista definitiva d'ajuts a atorgar a les persones beneficiàries dels acords de compromís entre iguals del curs 2021-2022 - Primer semestre

 

Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat de Lletres, curs 2021-2022

Resolució

-----------------------

 

Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, curs 2021-2022

Resolució

-----------------------

 

Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat de Medicina, curs 2021-2022

Resolució

-----------------------

 

Nova Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat de Lletres, curs 2021-2022

Resolució

 

-----------------------

 

Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat de Medicina, curs 2021-2022

Resolució

 

-----------------------

 

Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat de Medicina - 2Q curs 2021-2022

Resolució

 

-----------------------

 

Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat de Lletres- 2Q curs 2021-2022

Resolució

 

-----------------------

 

Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat de Lletres- 2Q curs 2021-2022

Resolució

 

-----------------------

 

Convocatòria per a la participació com a estudiant de suport - Facultat de Dret, Economia i Turisme- 2Q curs 2021-2022

Resolució

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: