Sessió ordinària del Claustre de la UdL

Sessió ordinària del Claustre de 20 de desembre de 2023, a les 09:00 hores en primera convocatòria i a les 09:30 hores en segona convocatòria

Ordre del dia:

 1. Constitució del Claustre.
 2. Constitució de la mesa del Claustre.
 3. Proposta i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de 20 de desembre de 2022.
 4. Presentació i aprovació, si escau, de l’informe anual de gestió del rector.
 5. Presentació de la Memòria de la Sindicatura de Greuges de la Universitat de Lleida.
 6. Elecció dels representants claustrals del PDI al Consell de Govern.
 7. Elecció dels representants claustrals del PTGAS al Consell de Govern.
 8. Proposta de ratificació dels representants claustrals suplents de l’Estudiantat al Consell de Govern.
 9. Proposta de ratificació de l’acord 3/05-23 del plenari del Consell de l’Estudiantat de la Univ. de Lleida de 20-11-2023, en relació a les eleccions de l’Estudiantat mitjançant la presentació de candidatures en llistes tancades.
 10. Proposta i aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de Convivència.
 11. Afers de tràmit.
 12. Torn obert de paraules.