Comissió de Convivència Universitària

Universitat de Lleida

La Normativa de Convivència Universitària (Aprovada per l'acord 19/2023 del Consell de Govern de 28.02.2023) pretén fomentar la bona convivència en el si de la comunitat universitària transcendint l’aproximació merament punitiva i vol afavorir l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals vinculats a l’àmbit universitari per fer avançar la democràcia, la justícia social i l’equitat de gènere, i fer valer el pluralisme, el respecte a la diversitat i la corresponsabilitat en la seua consecució. Ofereix un sistema integral de protecció i garantia de la convivència fonamentada en la cultura de pau i l’impuls de la mediació com a mitjà alternatiu per a la resolució de conflictes que puguin alterar la convivència i el normal desenvolupament de les funcions essencials de docència, recerca i transferència del coneixement.