CURS DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL

 

   

 

La matrícula del Curs de Representació Estudiantil 2022-2023 ja està oberta

 

Data: dissabte 15 d'abril de 2023

Horari: de les 9.00 h fins a les 20 h

Destinat: a tot l'estudiantat amb interés en tasques de participació i representació estudiantil  a la UdL: representant dels estudiants al Consell de govern, Claustre, Juntes de Facultat i Escola i Consells de Departament, Delegats/des i subdelegats/des de classe, etc.

Possibilitat de reconèixer 1 crèdit ECTS de matèria transversal de representació i participació estudiantil.

El curs és gratuït

La matrícula es formalitza a través de la Seu Electrònica de la UdL.

El nombre de places és limitat.

 

Programa i horaris

Podeu trobar més informació al Consell de l'Estudiantat

 


D'acord amb el que estableix l'article 3 de la Normativa de Reconeixement de matèria transversal de representació i participació estudiantil:

3.1. EL vicerectorat amb competències sobre estudiants, juntament amb el Consell de l’Estudiantat de la UdL, organitzaran cada curs acadèmic, almenys, un curs de formació sobre representació estudiantil, que s’oferirà com optatiu per a tot l’estudiantat de la UdL.

Així mateix, aquest vicerectorat i, en el seu cas, amb la col·laboració del Consell de l’Estudiantat, podrà organitzar altres cursos de formació relacionats amb la participació i la representació estudiantils, com els tallers dins del Programes de Tutories o de Mentories, entre d’altres.

3.2. La matriculació a aquests cursos o tallers es farà a la Secretaria del Vicerectorat (Seu electrònica), d’acord amb les condicions que es fixin i que s’hauran de fer públiques prèviament.

La superació de cada curs requerirà:

  • L’assistència mínima del 80%.
  • El compliment d’altres condicions que puguin fixar el Vicerectorat i el Consell de l’Estudiantat.

La qualificació del curs serà apte/a o no apte/a.

El vicerectorat expedirà un certificat d’aprofitament als estudiants que l’hagin superat. Aquests, un cop superat el curs, podran sol·licitar el reconeixement del/s crèdit/s a la secretaria del centre on estiguin matriculats.