Formulari d'inscripcions curs cooperació

Tots els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que la Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). Les dades s'utilitzaran per a les finalitats inherents a la sol·licitud d’inscripció de gestionar la matriculació de la persona interessada i de garantir l'adequada prestació de la docència. En concret, les finalitats del tractament seran les següents: (a) matriculació i sol·licituds d'anul·lació i de modificació de matrícula; (b) gestió del pagament de la matrícula; (c) gestió del certificat d’aprofitament o assistència; d) alta al campus virtual, si escau; (e) difusió de properes activitats de la Universitat mentre no exerciu el vostre dret de supressió, limitació o oposició a aquesta finalitat. Les dades incloses en els documents administratius que formen part de l'expedient acadèmic es conservaran sempre. La resta de dades es destruiran un cop hagi acabat el curs acadèmic. Les dades facilitades són necessàries per complir amb la funció de la Universitat de crear, desenvolupar i transmetre la ciència, la tècnica i la cultura; preparar per a l'exercici d'activitats professionals; difondre, valorar i transferir el coneixement al servei de la cultura, la qualitat de la vida i el desenvolupament econòmic, i difondre el coneixement i la cultura a través de l’extensió universitària i la formació al llarg de la vida, i, en general, per dur a terme el servei públic de l'educació superior, com exigeix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei. Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la matrícula sol·licitada, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.