EXEMPCIONS I BONIFICACIONS SOBRE ELS PREUS - Màsters

Situacions que permeten gaudir de bonificació o beca sobre els preus oficials de la matrícula.

Els estudiants de nou ingrés i els estudiants de continuació podeu gaudir de la bonificació sempre que reuniu el requisits establerts en la normativa vigent i ho acrediteu amb la documentació corresponent en els casos que sigui necessari presentar-la.

Aquesta normativa econòmica de matrícula serà aplicable sempre que no s’especifiqui altrament en el decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya o en altres normatives legals.

Important: per poder gaudir d’aquestes exempcions i bonificacions, s’ha de tenir la condició i la documentació vigent a l’inici del curs acadèmic o la data de formalització de la matrícula

Consulteu a continuació la documentació acreditativa:

Títol de família nombrosa general (1a categoria) i especial (2a categoria o d’honor)

A quin descompte teniu dret?

El carnet de família nombrosa general aplica el 50% de descompte a les assignatures i a la taxa de gestió d’expedient acadèmic. La taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats s’han d’abonar íntegrament.

El carnet de família nombrosa especial dóna dret a gratuïtat a les assignatures i a la taxa de gestió d’expedient acadèmic. S’han d’abonar la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Documentació

Els estudiants de nou accés i els estudiants de continuació no és necessari que envieu cap documentació. La secretaria del vostre centre verificarà prèviament a la formalització de la matrícula l’autenticitat de les dades.

Heu d’enviar un correu electrònic a la secretaria del vostre centre per comunicar que voleu gaudir de l’aplicació d’aquesta bonificació abans de matricular-vos.

Si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Cas que la secretaria del centre no pugui verificar l’autenticitat de les dades haureu d’acreditar la condició de família nombrosa presentant original i còpia o còpia autenticada del títol o certificat de família nombrosa.

Aquesta documentació la podeu presentar a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el  formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en  aquesta  Universitat;  per  correu  postal,  a  l'adreça  del  centre  corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres

En el supòsit que en la documentació enviada no hi figuri el nombre de germans o fills s’haurà d’acreditar amb un certificat del departament corresponent.

 

  

 

Estudiant amb beca

A quin descompte teniu dret?

La deducció només afecta a les assignatures matriculades per primera vegada per tant, s’han d’abonar la taxa de gestió d’expedient acadèmic, la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

L’estudiant que rep una beca del règim general convocada pel Ministeri d’Educació no té l’obligació de pagar els serveis acadèmics contractats.

Aquesta exempció de pagament també s’aplica a l’estudiant que estigui pendent de la resolució sobre la concessió de la beca en el moment de la matrícula sempre que es compleixin els requisits.

Els estudiants que es matriculen en el primer curs d’un màster universitari sense haver obtingut la titulació de grau, segons el que s’indica en l’article 18.4 del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la qualitat (BOE de 29 de setembre de 2021), poden obtenir beca sempre que acreditin que estan en possessió de la referida titulació de grau a 31 de desembre de 2024.

Heu de tenir en compte que:

Si la beca sol·licitada finalment no es concedeix, l’estudiant ha d’abonar l’import corresponent de la matrícula. Si aquest pagament no es fa efectiu, s’aplica el que estableix l’article 5.2 d’aquesta normativa.

La presentació o interposició d’algun tipus de recurs sobre la denegació de la beca no paralitza ni suspèn l’obligatorietat de fer efectiva la liquidació econòmica, ja que es considera que no es compleixen els requisits de matrícula gratuïta.

Per a més informació clica en l'enllaç següent: Informació Beca General Ministeri

Estudiant amb matrícula d’honor

Estudiants de nou accés:

A quin descompte teniu dret?

Els estudiants que heu obtingut crèdits amb matrícules d’honor a la UdL el curs acadèmic immediatament anterior teniu dret a l’exempció en l’import de la matrícula de la mateixa titulació d’un nombre de crèdits equivalent al que hagi obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.

Així mateix, s’aplicarà el descompte al doble màster quan la matrícula d’honor s’hagi obtingut en un dels màsters que en formen part, sempre que aquest no hagi finalitzat.

S’aplicarà el mateix criteri en cas d’abandonament del doble màster cap a un dels que en formen part, sempre que l’assignatura amb matrícula d’honor sigui reconeguda en el nou màster.

Si els crèdits amb matrícula d’honor són els últims de la titulació de grau o d’una  titulació de pla antic s’aplicarà l’exempció a la titulació de màster d’acord amb l’equivalència següent: si l’assignatura té tipologia d’assignatura anual es descomptaran 2 crèdits al màster, i si l’assignatura té tipologia d’assignatura quadrimestral es descomptarà 1 crèdit.

En aquest cas us apareixerà descomptat automàticament en la vostra matrícula l’import corresponent als crèdits equivalents.

Estudiants de continuació:

Els estudiants d'altres cursos que vau obtenir crèdits amb matrícula d’honor a la UdL el curs acadèmic immediatament anterior, no cal que presenteu cap document.

En aquest cas us apareixerà descomptat automàticament en la vostra matrícula l’import corresponent als crèdits equivalents.

Estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

A quin descompte teniu dret?

No haureu de pagar els preus públics fixats pel decret de preus. Haureu d’abonar la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

 

Aquesta condició súnicament l’han d’acreditar els estudiants dels centres adscrits a la UdL, que han de presentar:

  • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent.
  • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Drets Socials.
  • Resolució del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.
  • Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

Els estudiants dels centres propis no cal que envieu cap documentació. La secretaria del vostre centre verificarà prèviament a la formalització de la matrícula l’autenticitat de les dades.

Heu d’enviar un correu electrònic a la secretaria del vostre centre per comunicar que voleu gaudir de l’aplicació d’aquesta bonificació abans de matricular-vos.

Si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Cas que la secretaria del centre no pugui verificar l’autenticitat de les dades haureu d’acreditar la condició de discapacitació presentant original i còpia o còpia autenticada dels documents citats anteriorment.

Aquesta documentació la podeu presentar a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

 

Estudiant víctima d’actes terroristes

A quin descompte teniu dret?

No haureu de pagar els preus públics fixats pel decret de preus. Haureu d’abonar la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació (original i còpia o còpia autenticada) de la resolució administrativa corresponent. En el cas de cònjuges i fills s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.

Heu de presentar la documentació acreditativa a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Estudiant víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella

A quin descompte teniu dret?

No haureu de pagar els preus públics fixats pel decret de preus. Haureu d’abonar íntegrament la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Documents acreditatius:

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació d’un dels documents següents:

a) Document establert en l’annex 1 de la Resolució de 2 de desembre de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere (BOE de 13 de desembre de 2021), emès per algun dels organismes que figuren en l’annex 2 de la mateixa resolució.

b) Títol de caràcter judicial.

L’estudiant ha d’abonar la taxa de suport a l'aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Heu de presentar la documentació acreditativa a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Estudiant amb la prestació de l’ingrés mínim vital

A quin descompte teniu dret?

No haureu de pagar els preus públics pels serveis acadèmics universitaris per a la realització d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials. Haureu d’abonar la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació (original i còpia o còpia autenticada) de la resolució de reconeixement d’aquesta condició.

Heu de presentar la documentació acreditativa a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies. 

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Ajuts d’empreses o institucions

A quin descompte teniu dret?

La deducció només afecta les assignatures; per tant, s’han d’abonar íntegrament la taxa de gestió d’expedient acadèmic, les assegurances i els serveis contractats.

Documentació acreditativa

La condició de persona beneficiària d’aquests ajuts s’ha d’acreditar en el moment de formalitzar la matrícula, mitjançant un escrit signat pel coordinador o coordinadora del màster, d’acord amb l’establert en la circular 3/2017 sobre el procediment per a la gestió de les beques privades, convenis i subvencions a la matrícula dels màsters.