EXEMPCIONS I BONIFICACIONS SOBRE ELS PREUS
MÀSTERS

 

Situacions que permeten gaudir de bonificació o beca sobre els preus oficials de la matrícula.

Els estudiants de nou ingrés i els estudiants de continuació podeu gaudir de la bonificació sempre que reuniu el requisits establerts en la normativa vigent i ho acrediteu amb la documentació corresponent en els casos que sigui necessari presentar-la.

Aquesta normativa econòmica de matrícula serà aplicable sempre que no s’especifiqui altrament en el decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya o en altres normatives legals.

Consulteu a continuació la documentació acreditativa:

Títol de família nombrosa general (1a categoria) i especial (2a categoria o d’honor)

A quin descompte teniu dret?

El carnet de família nombrosa general aplica el 50% de descompte a les assignatures i a la taxa de gestió d’expedient acadèmic. La taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats s’han d’abonar íntegrament.

El carnet de família nombrosa especial dóna dret a gratuïtat a les assignatures i a la taxa de gestió d’expedient acadèmic. S’han d’abonar íntegrament la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Important: per poder gaudir d’aquest descompte, s’ha de tenir la condició a l’inici del curs acadèmic.

Família nombrosa general i Família nombrosa especial amb documentació expedida per la CCAA de Catalunya

Els estudiants de nou accés que accediu pel procés de preinscripció i els estudiants de continuació no és necessari que envieu cap documentació. La secretaria del vostre centre verificarà prèviament a la formalització de la matrícula l’autenticitat de les dades.

Si accediu per una altra via (per exemple trasllat d’expedient) heu d’enviar un correu electrònic a la secretaria del vostre centre per comunicar que voleu gaudir de l’aplicació d’aquesta bonificació abans de matricular-vos. No serà necessari enviar cap documentació. La secretaria del vostre centre verificarà prèviament a la formalització de la matrícula l’autenticitat de les dades.

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Què podeu fer si el document acreditatiu està caducat ?

Heu de comunicar per correu electrònic a la secretaria del vostre centre que heu actualitzat la documentació que acredita la condició de FN i que voleu gaudir d’aquesta bonificació. La secretaria del vostre centre verificarà prèviament a la formalització de la matrícula l’autenticitat de les dades És molt important que el tràmit de la renovació de documents tingui vigència abans de la data d'inici del curs, tal com estableix la normativa vigent.

 

Estudiants amb la documentació que acredita la condició de Família nombrosa i que ha estat expedida fora de la CCAA de Catalunya.

Aquesta condició l’heu d’acreditar presentant original i còpia o còpia autenticada del títol o certificat de família nombrosa.

Heu de presentar la documentació a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres

En el supòsit que en la documentació enviada no hi figuri el nombre de germans o fills s’haurà d’acreditar amb un certificat del departament corresponent.

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Estudiants becaris

A quin descompte teniu dret?

La deducció només afecta a les assignatures matriculades per primera vegada per tant, s’han d’abonar íntegrament la taxa de gestió d’expedient acadèmic, la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

L’estudiant que rep una beca del règim general convocada pel Ministeri d’Educació no té l’obligació de pagar els serveis acadèmics contractats.

Aquesta exempció de pagament també s’aplica a l’estudiant que estigui pendent de la resolució sobre la concessió de la beca en el moment de la matrícula sempre que es compleixin els requisits.

Els estudiants que es matriculen en el primer curs d’un màster universitari sense haver obtingut la titulació de grau, segons el que s’indica en l’article 18.4 del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la qualitat (BOE de 29 de setembre de 2021), poden obtenir beca sempre que acreditin que estan en possessió de la referida titulació de grau a 31 de desembre de 2023.

Heu de tenir en compte que:

Si la beca sol·licitada finalment no es concedeix, l’estudiant ha d’abonar l’import corresponent de la matrícula. Si aquest pagament no es fa efectiu, s’aplica el que estableix l’article 5.2 d’aquesta normativa.

La presentació o interposició d’algun tipus de recurs sobre la denegació de la beca no paralitza ni suspèn l’obligatorietat de fer efectiva la liquidació econòmica, ja que es considera que no es compleixen els requisits de matrícula gratuïta.

Per a més informació clica en l'enllaç següent: Informació Beca General Ministeri

Estudiantat amb matrícula d’honor

Estudiants de nou accés:

A quin descompte teniu dret?

Els estudiants que heu obtingut crèdits amb matrícules d’honor a la UdL el curs acadèmic immediatament anterior teniu dret a l’exempció en l’import de la matrícula de la mateixa titulació d’un nombre de crèdits equivalent al que hagi obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.

Així mateix, s’aplicarà el descompte al doble màster quan la matrícula d’honor s’hagi obtingut en un dels màsters que en formen part, sempre que aquest no hagi finalitzat.

S’aplicarà el mateix criteri en cas d’abandonament del doble màster cap a un dels que en formen part, sempre que l’assignatura amb matrícula d’honor sigui reconeguda en el nou màster.

Si els crèdits amb matrícula d’honor són els últims de la titulació de grau o d’una  titulació de pla antic s’aplicarà l’exempció a la titulació de màster d’acord amb l’equivalència següent: si l’assignatura té tipologia d’assignatura anual es descomptaran 2 crèdits al màster, i si l’assignatura té tipologia d’assignatura quadrimestral es descomptarà 1 crèdit.

En aquest cas us apareixerà descomptat automàticament en la vostra matrícula l’import corresponent als crèdits equivalents.

Estudiants de continuació:

Els estudiants d'altres cursos que vau obtenir crèdits amb matrícula d’honor a la UdL el curs acadèmic immediatament anterior, no cal que presenteu cap document.

En aquest cas us apareixerà descomptat automàticament en la vostra matrícula l’import corresponent als crèdits equivalents.

Estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Aquesta condició s’acredita mitjançant la  presentació de qualsevol dels documents següents (original i còpia o còpia autenticada):

 • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent.
 • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Drets Socials.
 • Resolució del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.
 • Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

A quin descompte teniu dret?

No haureu de pagar els preus públics fixats pel decret de preus. Haureu d’abonar íntegrament la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Heu de presentar la documentació acreditativa a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Estudiantat víctima d’actes terroristes

A quin descompte teniu dret?

No haureu de pagar els preus públics fixats pel decret de preus. Haureu d’abonar íntegrament la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació (original i còpia o còpia autenticada) de la resolució administrativa corresponent. En el cas de cònjuges i fills s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.

Heu de presentar la documentació acreditativa a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Estudiantat víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella

A quin descompte teniu dret?

No haureu de pagar els preus públics fixats pel decret de preus. Haureu d’abonar íntegrament la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Documents acreditatius:

Són documents acreditatius de la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella i els fills que en depenen:

 1. Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere o de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes d’aquesta violència.
 2. Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
 3. Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant és víctima de la violència de gènere.
 4. Informe o certificat que acrediti que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents:
  • Serveis Socials.
  • Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del departament de Drets Socials.
  • Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE).
  • Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
  • Oficina d’atenció a la Víctima del Delicte.
  • Recurs públic d’acollida.
  • Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a l’atenció a dones víctimes de la violència de gènere.
  • Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 5. Qualsevol altre mitjà que estableixi l’article 33 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella, tenen la validesa següent:

 1. En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
  • Si la condemna ferma és inferior a dos anys es mantindrà la condició durant dos anys.
  • Si la condemna ferma és entre dos i quatre anys es mantindrà la condició durant quatre anys.
  • Si la condemna ferma és superior a quatre anys la condició es mantindrà fins a la durada de la condemna.
 2. En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es mantindrà durant un mínim d’un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.
 3. El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes.

En qualsevol cas aquests documents han d’acreditar la vigència de les mesures de protecció a les víctimes de violència masclista.

Als efectes d’acreditar la relació de dependència dels fills de les víctimes, cal presentar la documentació següent (original i còpia o còpia autenticada):

 1. Llibre de família, en el cas de fills fins als 21 anys.
 2. Certificat de convivència de la unitat familiar, en cas de fills més grans de 21 anys.

Heu de presentar la documentació acreditativa a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Estudiants beneficiaris de la prestació de l’ingrés mínim vital

A quin descompte teniu dret?

No haureu de pagar els preus públics pels serveis acadèmics universitaris per a la realització d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials. Haureu d’abonar íntegrament la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació (original i còpia o còpia autenticada) de la resolució de reconeixement d’aquesta condició.

Heu de presentar la documentació acreditativa a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies. 

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Ajuts d’empreses o institucions

A quin descompte teniu dret?

La deducció només afecta les assignatures; per tant, s’han d’abonar íntegrament la taxa de gestió d’expedient acadèmic, les assegurances i els serveis contractats.

Documentació acreditativa

La condició de persona beneficiària d’aquests ajuts s’ha d’acreditar en el moment de formalitzar la matrícula, mitjançant un escrit signat pel coordinador o coordinadora del màster, d’acord amb l’establert en la circular 3/2017 sobre el procediment per a la gestió de les beques privades, convenis i subvencions a la matrícula dels màsters.