EXEMPCIONS I BONIFICACIONS PER A GRAUS

Situacions que permeten gaudir de bonificació o beca sobre els preus oficials de la matrícula.

Els estudiants de nou ingrés i els estudiants de continuació podeu gaudir de la bonificació sempre que reuniu el requisits establerts en la normativa vigent i ho acrediteu amb la documentació corresponent en els casos que sigui necessari presentar-la.

Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s’han de complir en la data d’inici de la prestació de l’activitat acadèmica. S’entén com a data l’inici de la prestació de l’activitat acadèmica la data d’inici del curs acadèmic aprovat per Consell de Govern o la data de formalització de la matrícula.

Aquesta normativa econòmica de matrícula serà aplicable sempre que no s’especifiqui altrament en el decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya o en altres normatives legals.

Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s’han de complir en la data d’inici de la prestació de l’activitat acadèmica. S’entén com a data d’inici de la prestació de l’activitat acadèmica la data d’inici del curs acadèmic aprovat per Consell de Govern o la data de formalització de la matrícula.

Títol de família nombrosa general (1a categoria) i especial (2a categoria o d’honor)

A quin descompte teniu dret?

El carnet de família nombrosa general aplica el 50% de descompte a les assignatures i a la taxa de gestió d’expedient acadèmic. La taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats s’han d’abonar íntegrament.

El carnet de família nombrosa especial dóna dret a gratuïtat a les assignatures i a la taxa de gestió d’expedient acadèmic. S’han d’abonar la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Documentació:

Els estudiants de nou accés amb documentació acreditativa expedida a Catalunya que accediu pel procés de preinscripció i els estudiants de continuació no és necessari que envieu cap documentació. La secretaria del vostre centre verificarà prèviament a la formalització de la matrícula l’autenticitat de les dades.

Si accediu per una altra via (per exemple trasllat d’expedient) o la documentació acreditativa ha estat expedida fora de Catalunya heu d’enviar un correu electrònic a la secretaria del vostre centre per comunicar que voleu gaudir de l’aplicació d’aquesta bonificació abans de matricular-vos. No serà necessari enviar cap documentació. La secretaria del vostre centre verificarà prèviament a la formalització de la matrícula l’autenticitat de les dades.

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Cas que la secretaria del centre no pugui verificar l’autenticitat de les dades haureu d’acreditar la condició de família nombrosa presentant original i còpia o còpia autenticada del títol o certificat de família nombrosa.

Aquesta documentació la podeu presentar a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el  formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en  aquesta  Universitat;  per  correu  postal,  a  l'adreça  del  centre  corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres.

En el supòsit que en la documentació enviada no hi figuri el nombre de germans o fills s’haurà d’acreditar amb un certificat del departament corresponent.

Què podeu fer si el document acreditatiu està caducat ?

Heu de comunicar per correu electrònic a la secretaria del vostre centre que heu actualitzat la documentació que acredita la condició de FN i que voleu gaudir d’aquesta bonificació. La secretaria del vostre centre verificarà prèviament a la formalització de la matrícula l’autenticitat de les dades. 

Estudiants becaris

A quin descompte teniu dret?

La deducció només afecta a les assignatures matriculades per primera vegada per tant, s’han d’abonar la taxa de gestió d’expedient acadèmic, la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Has de tenir en compte que:

L’estudiant que rep una beca del règim general, convocada pel Ministeri d’Educació, no té l’obligació de pagar els serveis acadèmics contractats.

Per poder aplicar-te el descompte de becari/becària en el moment de formalitzar la matrícula, has d’haver sol·licitat la beca General del Ministeri i complir els requisits acadèmics establerts en la convocatòria (matrícula condicionada a la resolució de la beca).

Si la beca sol·licitada finalment no es concedeix, l’estudiant ha d’abonar l’import corresponent de la matrícula. Si aquest pagament no es fa efectiu, s’aplica el que estableix l’article 5.2 d’aquesta normativa.

La presentació o interposició d’algun tipus de recurs sobre la denegació de la beca no paralitza ni suspèn l’obligatorietat de fer efectiva la liquidació econòmica, ja que es considera que no es compleixen els requisits de matrícula gratuïta.

Per a més informació clica en l'enllaç següent: Informació Beca General Ministeri

Estudiants amb matrícula d’honor

Estudiants de nou accés:

Estudiants amb matrícula d’honor al batxillerat, amb premi extraordinari de batxillerat o de Cicles Formatius de Grau Superior (sols a primer curs i per primera vegada).

Aquesta condició només l’han d’acreditar, amb el certificat emès pel centre de secundària o còpia autenticada, els estudiants que provenen de Cicles Formatius de Grau Superiors i els estudiants que hagin fet aquests estudis fora de Catalunya.

Heu de presentar la documentació acreditativa a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

A quin descompte teniu dret?

Si sou estudiants de primer curs de grau tindreu gratuïtat a les assignatures. Haureu d’abonar la taxa de gestió de l’expedient, taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Atenció: Només podreu gaudir d'aquest descompte si accediu per primer cop a la universitat.

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Estudiants d'altres cursos:

Els estudiants d'altres cursos que van obtenir crèdits amb matrícula d’honor a la UdL el curs acadèmic immediatament anterior, no cal que presenteu cap document. 

A quin descompte teniu dret?

Els estudiants que heu obtingut crèdits amb matrícules d’honor a la UdL el curs acadèmic immediatament anterior teniu dret a l’exempció en l’import de la matrícula de la mateixa titulació d’un nombre de crèdits equivalent al que hagi obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.

Així mateix, s’aplicarà el descompte al doble grau quan la matrícula d’honor s’hagi obtingut en un dels graus que en formen part, sempre que aquest no hagi finalitzat.

S’aplicarà el mateix criteri en cas d’abandonament de la doble titulació cap a una de les que en formen part, sempre que l’assignatura amb matrícula d’honor sigui reconeguda en el nou grau.

Si els crèdits amb matrícula d’honor són els últims de la titulació de grau s’aplicarà l’exempció a la titulació de màster d’acord amb l’equivalència següent: si l’assignatura té tipologia d’assignatura anual es descomptaran 2 crèdits al màster, i si l’assignatura té tipologia d’assignatura quadrimestral es descomptarà 1 crèdit.

En aquest cas us apareixerà descomptat automàticament en la vostra matrícula l’import corresponent als crèdits equivalents.

Estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

A quin descompte teniu dret?

No haureu de pagar els preus públics fixats pel decret de preus. Haureu d’abonar la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Documentació acreditativa:

Aquesta condició s’acredita mitjançant la  presentació de qualsevol dels documents següents (original i còpia o còpia autenticada):

  • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent.
  • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Drets Socials.
  • Resolució del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.
  • Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

Els estudiants de nou accés que accediu pel procés de preinscripció i els estudiants de continuació no és necessari que envieu cap documentació. La secretaria del vostre centre verificarà prèviament a la formalització de la matrícula l’autenticitat de les dades.

Si accediu per una altra via (per exemple trasllat d’expedient) heu d’enviar un correu electrònic a la secretaria del vostre centre per comunicar que voleu gaudir de l’aplicació d’aquesta bonificació abans de matricular-vos. No serà necessari enviar cap documentació. La secretaria del vostre centre verificarà prèviament a la formalització de la matrícula l’autenticitat de les dades.

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Què podeu fer si el document acreditatiu està caducat ?

Heu de comunicar per correu electrònic a la secretaria del vostre centre que heu actualitzat la documentació que acredita la condició de discapacitat i que voleu gaudir d’aquesta bonificació. La secretaria del vostre centre verificarà prèviament a la formalització de la matrícula l’autenticitat de les dades.

Cas que la secretaria del centre no pugui verificar l’autenticitat de les dades haureu d’acreditar la condició de discapacitació presentant original i còpia o còpia autenticada dels documents citats anteriorment.

Aquesta documentació la podeu presentar a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el  formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en  aquesta  Universitat;  per  correu  postal,  a  l'adreça  del  centre  corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres. 

 

Estudiants víctima d’actes terroristes

A quin descompte teniu dret?

No haureu de pagar els preus públics fixats pel decret de preus. Haureu d’abonar la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació (original i còpia o còpia autenticada) de la resolució administrativa corresponent. En el cas de cònjuges i fills s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.

Heu de presentar la documentació acreditativa a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Estudiants víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella

A quin descompte teniu dret?

No haureu de pagar els preus públics fixats pel decret de preus. Haureu d’abonar la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Documents acreditatius:

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació d’un dels documents següents:

  1. Document establert en l’annex 1 de la Resolució de 2 de desembre de 2021 de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere (BOE de 13 de desembre de 2021), emès per algun dels organismes que figuren en l’annex 2 de la mateixa resolució.
  2. Títol de caràcter judicial

Heu de presentar la documentació acreditativa a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.

Estudiants beneficiaris de la prestació de l’ingrés mínim vital

A quin descompte teniu dret?

No haureu de pagar els preus públics pels serveis acadèmics universitaris per a la realització d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials. Haureu d’abonar la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació (original i còpia o còpia autenticada) de la resolució administrativa corresponent.

Heu de presentar la documentació acreditativa a la secretaria del centre preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL, o en l’apartat Estudiants de la UdL si ja us heu matriculat en aquesta Universitat; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies. 

En aquest cas, si teniu la documentació presentada i vigent en el moment de la matrícula us apareixerà seleccionat el descompte corresponent en la matrícula.