Suport a la Governança

Universitat de Lleida

MISSIÓ

  • Donar suport a l’acció de govern del Consell de Direcció de la Universitat i a la millora dels processos de presa de decisions, a partir de la generació de coneixement basat en l’anàlisi de la informació.

FUNCIONS

La generació de coneixement

  • Definir i implementar instruments de suport al procés de presa de decisions de la direcció de la institució.
  • Elaborar estudis destinats a reforçar el posicionament estratègic de la Universitat en el sistema universitari.
  • Gestionar el sistema d’indicadors institucionals.
  • Coordinar els processos de recollida i transmissió de dades institucionals a ens i organismes externs.

La gestió del sistema d’informació institucional

  • Mantenir i desenvolupar el sistema d’informació institucional.
  • Alinear el model de dades amb els objectius i prioritats del Consell de Direcció.
  • Proporcionar la informació necessària als usuaris del sistema d’informació.
  • Difondre l’accés al sistema d’informació entre el personal de la Universitat.

DATA - Sistema d'Informació Institucional de la UdL