Tesis català

 Descarregar pdf

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA CORRECCIÓ DE TESIS DOCTORALS EN CATALÀ (2022)

Un dels eixos de la política lingüística de la UdL dels darrers anys ha estat vetllar per consolidar l’ús del català en els diferents àmbits. És per això que s'aposta per seguir impulsant l’elaboració de tesis en llengua catalana mitjançant programes d’ajuts (correcció) per garantir-ne la qualitat lingüística, i també, per fomentar la recerca feta en català i divulgar-la adequadament mitjançant l’ajut per a la traducció a l’anglès d’un resum del treball.

Bases de la convocatòria d’ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català (2022)

1. Objectius

a) Promoure la redacció i la presentació de tesis doctorals en català a la UdL i garantir-ne la qualitat lingüística. Les tesis doctorals objecte d’aquests ajuts han d’estar escrites totalment o majoritàriament en català. Les tesis no han de tindre com a objecte d’estudi la llengua i/o la literatura catalana (i les seues múltiples vessants: didàctica, llenguatges específics, sociolingüística...).

b) Difondre en anglès un resum de les tesis doctorals redactades en català.

2. Requisits

Les tesis doctorals presentades han de tindre un mínim de qualitat lingüística. Si s'observa que la qualitat del text d'entrada no és satisfactòria, es pot denegar l'ajut (per exemple, textos procedents de traducció automàtica).

3. Destinataris

Poden presentar sol·licituds a aquesta convocatòria totes les persones que hagin inscrit la tesi doctoral a la UdL i que la tinguin enllestida per poder-la presentar.

4. Quantia i destinació dels ajuts

La dotació de la convocatòria per a la correcció de tesis doctorals és de 3.000 €.

La Comissió de Política Lingüística de la UdL pot estudiar la possibilitat d’ampliar la dotació en funció de la demanda.

L’import de l’ajut per tesi doctoral serà com a màxim de 500 €.

Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses originades per la correcció de les tesis doctorals. La valoració de l’adequació dels textos a l’objecte de la convocatòria i la gestió de la correcció aniran a càrrec de l'Institut de Llengües de la UdL.

En el cas de les tesis doctorals escrites majoritàriament en català, l’import de l’ajut es destinarà a la correcció de les parts, o capítols, que no siguin articles, en català.

Tant si es vol la correcció d’una part de la tesi (les tesis escrites amb articles o similars) com si es vol la correcció de tota la tesi, s’haurà de lliurar la tesi sencera en el format definitiu, incloent-hi els articles publicats precedentment o en procés de publicació.

Si l’import de la correcció excedeix l’ajut concedit, la persona sol·licitant s’haurà de comprometre a fer-se càrrec del cost restant.

Els sol·licitants als quals se’ls concedeixi l’ajut hauran de lliurar la tesi doctoral en un format editable, almenys amb un mes d’antelació a la data que es vol tindre corregida, a l’adreça il.dinamitzacio@udl.cat.

El nom de l’arxiu ha de fer referència al títol de la tesi i el nom de l’autor o autora.

La persona sol·licitant haurà de fer constar en la tesi que ha rebut un ajut per a la correcció del text, d’acord amb l’expressió que fixarà l'Institut de Llengües.

L'Institut de Llengües, en coordinació amb l’Àrea de Gestió Acadèmica, gestionarà el suport lingüístic per fer el resum en anglès de les tesis doctorals redactades majoritàriament en català i, si s’escau, per incorporar-lo a les TDX.

5. Sol·licituds

Les sol·licituds per a la correcció de les tesis doctorals en català s’han de presentar en qualsevol dels registres físics previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o al registre electrònic de la UdL, i s'han d'adreçar a l'Institut de Llengües segons el model previst, que es troba a la web de l'Institut de Llengües (www.udl.cat/institutdellengues).

6. Termini de presentació de sol·licituds

Aquesta convocatòria és oberta fins al 18 de novembre de 2022.

7. Resolució

L’òrgan instructor del procediment per atorgar els ajuts d’acord amb aquesta convocatòria és l'Institut de Llengües de la Universitat.

La competència per resoldre correspon, per delegació del rector aprovada mitjançant la Resolució de 28 d’octubre de 2020, per la qual s’aprova la delegació de competències del rector de la Universitat de Lleida en diversos òrgans unipersonals de la universitat (DOGC Núm. 8263 - 04.11.2020), al vicerector de Cultura i Extensió Universitària, d’acord amb la proposta de resolució de la convocatòria que emeti l'Institut de Llengües.

La Comissió de l’Institut de Llengües formada per la directora, el coordinador tècnic i el tècnic de dinamització lingüística, farà una proposta de resolució. La competència per resoldre la convocatòria correspon al vicerector de Cultura i Extensió Universitària, d’acord amb la proposta de resolució que emeti la Comissió de l'Institut de Llengües.

En el termini màxim de quinze dies des de la recepció de la sol·licitud, l’Institut de Llengües comunicarà a la persona sol·licitant si se li atorga l’ajut.

A partir del 18 de novembre de 2022, en el termini màxim d’un mes, el vicerector de Cultura i Extensió Universitària farà pública la llista definitiva d’ajuts atorgats en el tauler d’anuncis electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php). També pot ser objecte de publicació no oficial en la web de l’Institut de Llengües.

Contra la resolució del vicerector, que actua per delegació, els interessats poden interposar un recurs de reposició davant el mateix vicerector en el termini d’un mes, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a comptar sempre ambdós terminis de l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en la pàgina web indicada.

8. Aclariments

És competència del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació de les bases.

9. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

Contra aquesta convocatòria, es pot interposar un recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el Consell de Govern en el termini d’un mes, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar sempre ambdós terminis de l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d'anuncis electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php)

   Darrera modificació: