Tesis català

 Descarregar pdf

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA CORRECCIÓ DE TESIS DOCTORALS EN CATALÀ (2024)

Acord núm. 339/2023 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2023, pel qual s’aprova la Convocatòria d’ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català (2024).

Un dels eixos de la política lingüística de la UdL dels darrers anys ha estat vetllar per consolidar l’ús del català en els diferents àmbits. És per això que s'aposta per seguir impulsant l’elaboració de tesis en llengua catalana mitjançant programes d’ajuts (correcció) per garantir-ne la qualitat lingüística, i també, per fomentar la recerca feta en català i divulgar-la adequadament mitjançant l’ajut per a la traducció a l’anglès d’un resum del treball.

 

Bases de la convocatòria d’ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català (2024)

 1. Objectius

  1. Promoure la redacció i la presentació de tesis doctorals en català a la UdL i garantir-ne la qualitat lingüística. Les tesis doctorals objecte d’aquests ajuts han d’estar escrites totalment o majoritàriament en català. Les tesis no han de tindre com a objecte d’estudi la llengua i/o la literatura catalana.
  2. Difondre en anglès un resum de les tesis doctorals redactades en català.
  1. Requisits

Les tesis doctorals presentades han de tindre un mínim de qualitat lingüística. Si s'observa que la qualitat del text d'entrada no és satisfactòria, es pot denegar l'ajut (per exemple, textos procedents de traducció automàtica).

  1. Destinataris

Poden presentar sol·licituds a aquesta convocatòria totes les persones que hagin inscrit la tesi doctoral a la UdL i que la tinguin enllestida per poder-la presentar.

  1. Quantia i destinació dels ajuts

La dotació de la convocatòria per a la correcció de tesis doctorals és de 3.000 €.

La Comissió de Política Lingüística de la UdL pot estudiar la possibilitat d’ampliar la dotació en funció de la demanda.

L’import de l’ajut per tesi doctoral serà com a màxim de 500 €.

Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses originades per la correcció de les tesis doctorals. La valoració de l’adequació dels textos a l’objecte de la convocatòria i la gestió de la correcció aniran a càrrec de l'Institut de Llengües de la UdL.

En el cas de les tesis doctorals escrites majoritàriament en català, l’import de l’ajut es destinarà a la correcció de les parts, o capítols, que no siguin articles, en català.

Tant si es vol la correcció d’una part de la tesi (les tesis escrites amb articles o similars) com si es vol la correcció de tota la tesi, s’haurà de lliurar la tesi sencera en el format definitiu, incloent-hi els articles publicats precedentment o en procés de publicació.

Si l’import de la correcció excedeix l’ajut concedit, la persona sol·licitant s’haurà de comprometre a fer-se càrrec del cost restant.

Els sol·licitants als quals se’ls concedeixi l’ajut hauran de lliurar la tesi doctoral en un format editable, almenys amb un mes d’antelació a la data que es vol tindre corregida, a l’adreça il.dinamitzacio@udl.cat.

El nom de l’arxiu ha de fer referència al títol de la tesi i el nom de l’autor o autora.

La persona sol·licitant haurà de fer constar en la tesi que ha rebut un ajut per a la correcció del text, d’acord amb l’expressió que fixarà l'Institut de Llengües.

L'Institut de Llengües, en coordinació amb l’Àrea de Gestió Acadèmica, gestionarà el suport lingüístic per fer el resum en anglès de les tesis doctorals redactades majoritàriament en català i, si s’escau, per incorporar-lo a les TDX.

  1. Sol·licituds

Les sol·licituds per a la correcció de les tesis doctorals en català s’han de presentar preferentment al registre electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), i s'han d'adreçar a l'Institut de Llengües segons el model previst, que es troba a la web de l'Institut de Llengües (www.udl.cat/institutdellengues).

  1. Termini de presentació de sol·licituds

Aquesta convocatòria és oberta fins al 15 de novembre de 2024.

  1. Resolució

L’òrgan instructor del procediment per atorgar els ajuts d’acord amb aquesta convocatòria és l'Institut de Llengües de la Universitat.

La Comissió de l’Institut de Llengües formada per la directora, el coordinador tècnic i el tècnic de dinamització lingüística, farà una proposta de resolució. La competència per resoldre la convocatòria correspon al rector o rectora, d’acord amb la proposta de resolució que emeti la Comissió de l'Institut de Llengües.

En el termini màxim de quinze dies des de la recepció de la sol·licitud, l’Institut de Llengües comunicarà a la persona sol·licitant si se li atorga l’ajut.

A partir del 15 de novembre de 2024, en el termini màxim d’un mes, el vicerector de Cultura i Extensió Universitària farà pública la llista definitiva d’ajuts atorgats en el tauler d’anuncis electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php). També pot ser objecte de publicació no oficial en la web de l’Institut de Llengües.

Contra la resolució del rector o rectora, els interessats poden interposar un recurs de reposició davant el mateix rector o rectora en el termini d’un mes, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,  a comptar sempre ambdós terminis de l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el tauler d’anuncis electrònic.

  1. Aclariments

És competència del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació de les bases.

  1. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

Contra aquesta convocatòria, es pot interposar un recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el Consell de Govern en el termini d’un mes, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar sempre ambdós terminis de l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d'anuncis electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php).

10. Protecció de dades personals

- El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones candidates, en la present convocatòria d’ajuts, és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

- Les dades de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats inherents al present procediment.

- Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució del present procediment no esdevingui ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per impugnar-la sense que cap interessat n'hagi interposat recurs en contra, i es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Les dades facilitades són obligatòries per exercir la funció essencial de la UdL d’incorporar la llengua catalana a tots els àmbits del coneixement i contribuir al procés de normalització de l’ús científic, cultural i social del català (article 3.1, d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya).

- La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb la condició de persona candidata en el present procediment selectiu, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

11. Potestat de verificació de les dades personals per la Universitat de Lleida

De conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, la Universitat de Lleida resta facultada per realitzar les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades de les persones candidates que són imprescindibles per presentar la sol·licitud, en els termes exigits per la present convocatòria.

De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, les persones candidates tenen el dret d'oposar-se a l'exercici d'aquesta potestat de verificació, per motius relacionats amb la seva situació particular. En qualsevol cas, en l'exercici d'aquest dret d'oposició, la persona candidata ha d'acreditar els motius que la justifiquen, perquè siguin valorats per la Universitat, i resta obligada a aportar els documents a la consulta dels qual s'oposa.

 

 

   Darrera modificació: