Correcció materials docents en català

 Descarregar pdf

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA CORRECCIÓ DE MATERIALS DOCENTS EN CATALÀ (CURS 2024-2025)

Acord núm. 341/2023 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2023, pel qual s’aprova la Convocatòria d’ajuts per a la correcció de materials docents en català (curs 2024-2025).

Un dels eixos de la política lingüística de la UdL dels darrers anys ha estat vetllar per consolidar l’ús del català en els diferents àmbits. En l’àmbit de la docència, es continua apostant per atorgar ajuts per estimular l'elaboració de materials docents en català.

Bases de la convocatòria d’ajuts per a la correcció de materials docents en català (curs 2024‑2025)

 1. Objectius

Facilitar la correcció de materials docents en català del personal acadèmic que imparteix docència en català en els estudis de grau i de màsters oficials de la UdL.

No entren en aquesta convocatòria els materials docents en català d'assignatures que tenen com a objecte d'estudi la llengua i/o la literatura catalanes.

 1. Requisits

Els materials docents presentats han de tindre un mínim de qualitat lingüística. Si s'observa que la qualitat del material d'entrada no és satisfactòria, es pot denegar l'ajut (per exemple, textos procedents de traducció automàtica).

 1. Destinataris

Personal docent i investigador propi de la UdL i de centres adscrits.

 1. Quantia i destinació dels ajuts

La dotació de la convocatòria per a la correcció de materials docents en català és de 1.000 €.

La Comissió de Política Lingüística de la UdL pot estudiar la possibilitat d’ampliar la dotació en funció de la demanda.

Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses originades per la correcció dels materials docents fins a un màxim de 15.000 paraules (aproximadament cinquanta fulls) per persona i assignatura. La gestió d’aquesta correcció anirà a càrrec de l'Institut de Llengües de la UdL.

S’entén per material docent els documents que s’adrecen als estudiants en el marc de la docència de grau i de màster: exàmens, apunts, pràctiques, dossiers, presentacions...

 1. Sol·licituds

Les sol·licituds per a la correcció de materials docents en català s’han de presentar al registre electrònic de la UdL, i s’han d’adreçar a l'Institut de Llengües de la UdL, segons el formulari que es troba a la web de l'Institut de Llengües (http://www.udl.cat/institutdellengues).

 1. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar fins al 17 de maig de 2024, per al material del primer semestre del curs 2024-2025, i fins al 4 d’octubre, per al material del segon semestre del curs 2024-2025. Amb caràcter general, el material docent s'ha de lliurar, com a molt tard, el 15 de juliol, per al primer semestre, i el 2 de desembre, per al segon semestre.

 1. Tramesa del material docent

Un cop s’hagi concedit l’ajut, els sol·licitants hauran de lliurar el material en un format editable a l’adreça il.dinamitzacio@udl.cat.

El nom de l’arxiu ha de fer referència al nom de l’assignatura i el nom de l’autor o autora.

 1. Resolució

L’òrgan instructor del procediment per atorgar els ajuts d’acord amb aquesta convocatòria és l'Institut de Llengües de la Universitat. La direcció de l’Institut de Llengües ha de proposar la concessió dels ajuts d’acord amb els següents criteris de prelació:

 • Es tindrà en compte si el centre en què s'imparteix l'assignatura té mancances quant a l'ús de la llengua catalana en la docència.
 • També es valorarà l'impacte que la correcció tindrà en l'estudiantat, és a dir, que arribi al major nombre d'estudiants possible.

La proposta de resolució ha de publicar-se en el tauler d’anuncis electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php), i ha de preveure un tràmit d’audiència, perquè les persones interessades puguin presentar-hi les al·legacions i els documents que considerin oportuns, en el termini de deu dies a comptar de l’endemà d’aquesta publicació. La proposta també pot ser objecte de publicació no oficial en la web de l’Institut de Llengües. La competència per resoldre la convocatòria correspon al rector o rectora, d’acord amb la proposta de resolució de la convocatòria que emeti la direcció de l'Institut de Llengües. La resolució del rector o rectora ha de publicar-se en el tauler d’anuncis electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php). També pot ser objecte de publicació no oficial en la web de l’Institut de Llengües.

Contra la resolució del rector o rectora, els interessats poden interposar un recurs de reposició davant el  mateix rector o rectora en el termini d’un mes, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a comptar sempre ambdós terminis de l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el tauler d’anuncis electrònic.

 1. Aclariments

És competència del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació de les bases.

10. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

Contra aquesta convocatòria es pot interposar un recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el Consell de Govern en el termini d’un mes, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar sempre ambdós terminis de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el tauler d’anuncis electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php).

11. Protecció de dades personals

- El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones candidates, en la present convocatòria d’ajuts, és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

- Les dades de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats inherents al present procediment.

- Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució del present procediment no esdevingui ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per impugnar-la sense que cap interessat n'hagi interposat recurs en contra, i es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Les dades facilitades són obligatòries per exercir la funció essencial de la UdL d’incorporar la llengua catalana a tots els àmbits del coneixement i contribuir al procés de normalització de l’ús científic, cultural i social del català (article 3.1, d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya).

- La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb la condició de persona candidata en el present procediment selectiu, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

12. Potestat de verificació de les dades personals per la Universitat de Lleida

De conformitat amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, la Universitat de Lleida resta facultada per realitzar les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades de les persones candidates que són imprescindibles per presentar la sol·licitud, en els termes exigits per la present convocatòria.

De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, les persones candidates tenen el dret d'oposar-se a l'exercici d'aquesta potestat de verificació, per motius relacionats amb la seva situació particular. En qualsevol cas, en l'exercici d'aquest dret d'oposició, la persona candidata ha d'acreditar els motius que la justifiquen, perquè siguin valorats per la Universitat, i resta obligada a aportar els documents a la consulta dels qual s'oposa.

 

   Darrera modificació: