Nomenclàtor de la UdL

 Descarregar pdf
Òrgans de govern - Órganos de gobierno - Governing bodies
Català
Castellano
English
Claustre
Claustro
University Senate
Consell de Degans i Directors d'Escola
Consejo de Decanos y Directores de Escuela
Board of Deans and School Directors
Consell de Direcció
Consejo de Dirección
Executive Council
Consell de Directors de Departament
Consejo de Directores de Departamento
Council of Heads of Department
Consell de Govern
Consejo de Gobierno
Governing Council
Consell Social
Consejo Social
Board of Trustees
Gerència (gerent)
Gerencia (gerente)
General Manager's Office (General Manager)
Junta Consultiva
Junta Consultiva
Advisory Board
Rectorat (rector/a)
Rectorado (rector/a)
Rector's Office (Rector)
Secretaria General (secretari/ària general)
Secretaría General (secretario/a general)
General Secretary's Office (General Secretary)
Sindicatura de Greuges (síndic/a de greuges)
Sindicatura de Agravios (síndico/a de agravios)
Ombuds Office (Ombuds Officer)
Vicerectorat (vicerector/a) d'Estudiants i Ocupabilitat
Vicerrectorado (vicerrector/a) de Estudiantes y Empleabilidad
Office of the Vice-rector (Vice-rector) for Students and Employability
Vicerectorat (vicerector/a) d'Infraestructures
Vicerrectorado (vicerrector/a) de Infraestructuras
Office of the Vice-rector (Vice-rector) for Infrastructures
Vicerectorat (vicerector/a) d'Internacionalització
Vicerrectorado (vicerrector/a) de Internacionalización
Office of the Vice-rector (Vice-rector) for Internationalisation
Vicerectorat (vicerector/a) d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Vicerrectorado (vicerrector/a) de Ordenación Académica y Calidad
Office of the Vice-rector (Vice-rector) for Academic Planning and Quality
Vicerectorat (vicerector/a) de Cultura i Extensió Universitària
 Vicerrectorado (vicerrector/a) de Cultura y Extensión Universitaria
Office of the Vice-rector for Culture and University Extension
Vicerectorat (vicerector/a) de Política Institucional i Planificació Estratègica
Vicerrectorado (vicerrector/a) de Política Institucional y Planificación Estratégica
Office of the Vice-rector (Vice-rector) for Institutional Policy and Strategic Planning
Vicerectorat (vicerector/a) de Professorat
Vicerrectorado (vicerrector/a) de Profesorado
Office of the Vice-rector (Vice-rector) for Teaching Staff
Vicerectorat (vicerector/a) de Recerca i Transferència Vicerrectorado (vicerrector/a) de Investigación y Transferencia Office of the Vice-rector (Vice-rector) for Research and Transfer
 
 
 
     
 

 

Centres - Centros - Centres
Català
Castellano
English
Escola Politècnica Superior
Escuela Politécnica Superior
Polytechnic School
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria
School of Agrifood and Forestry Science and Engineering
Escola Universitària de Relacions Laborals {centre adscrit}
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales {centro adscrito}
University School of Labour Relations {affiliated centre}
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social
Faculty of Education, Psychology and Social Work
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Facultad de Derecho, Economía y Turismo
Faculty of Law, Economics and Tourism
Facultat de Lletres
Facultad de Letras
Faculty of Arts
Facultat de Medicina
Facultad de Medicina
Faculty of Medicine
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Faculty of Nursing and Physiotherapy
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC-Lleida) {centre adscrit}
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC-Lleida) {centro adscrito}
National Institute of Physical Education of Catalonia (INEFC-Lleida) {affiliated centre}


 

Departaments - Departamentos - Departments
Català
Castellano
English
Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Departamento de Administración de Empresas y Gestión Económica de los Recursos Naturales
Department of Business Administration and Economic Management of Natural Resources
Departament d'Anglès i Lingüística
Departamento de Inglés y Lingüística
Department of English and Linguistics
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Departamento de Ciencias Médicas Básicas
Department of Basic Medical Sciences
Departament de Cirurgia
Departamento de Cirugía
Department of Surgery
Departament de Didàctiques Específiques
Departamento de Didácticas Específicas
Department of Special Didactics
Departament de Dret Privat
Departamento de Derecho Privado
Department of Private Law
Departament de Dret Públic
Departamento de Derecho Público
Department of Public Law
Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Departamento de Filología Catalana y Comunicación
Department of Catalan Studies and Communication
Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Departamento de Filología Clásica, Francesa e Hispánica
Department of Classical, French and Hispanic Studies
Departament de Geografia i Sociologia
Departamento de Geografía y Sociología
Department of Geography and Sociology
Departament de Matemàtica
Departamento de Matemática
Department of Mathematics
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo
Department of Environment and Soil Sciences
Departament de Medicina
Departamento de Medicina
Department of Medicine
Departament de Medicina Experimental
Departamento de Medicina Experimental
Department of Experimental Medicine
Departament de Pedagogia i Psicologia
Departamento de Pedagogía y Psicología
Department of Pedagogy and Psychology
Departament de Producció Animal
Departamento de Producción Animal
Department of Animal Husbandry
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal
Department of Crop and Forestry Sciences
Departament de Química
Departamento de Química
Department of Chemistry
Departament de Tecnologia d'Aliments
Departamento de Tecnología de Alimentos
Department of Food Technology
Departament d'Economia Aplicada
Departamento de Economía Aplicada
Department of Applied Economics
Departament d'Enginyeria Agroforestal
Departamento de Ingeniería Agroforestal
Department of Agricultural and Forest Engineering
Departament d'Història
Departamento de Historia
Department of History
Departament d'Història de l'Art i Història Social
Departamento de Historia del Arte e Historia Social
Department of Art History and Social History
Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Departamento de Hortofruticultura, Botánica y Jardinería
Department of Horticulture, Botany and Landscaping
Departament d'Infermeria
Departamento de Enfermería
Department of Nursing
Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Departamento de Informática e Ingeniería Industrial
Department of Computer Science and Industrial Engineering

 

Serveis i unitats - Servicios y unidades - Services and units
Català
Castellano
English
Àrea de Gestió Acadèmica
Área de Gestión Académica
Academic Management Area
Àrea de Protocol i Relacions Externes
Área de Protocolo y Relaciones Externas
Protocol and External Relations Area
Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions
Área de Sistemas de Información y Comunicaciones
Information Systems and Communications Area
Àrea Econòmica
Área Económica
Accounts and Finance Area
Assessoria Jurídica
Asesoría Jurídica
Legal Bureau
Centre de Documentació Europea
Centro de Documentación Europea
European Documentation Centre
Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
Learning Resource Center
Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones
Centro Dolors Piera de Igualdad de Oportunidades y Promoción de las Mujeres
Dolors Piera Centre for Equal Opportunities and the Promotion of Women
Consell de l'Estudiantat
Consejo del Estudiantado
Student Council
Edicions de la UdL
Ediciones de la UdL
UdL Publications
Escola de Doctorat
Escuela de Doctorado
Doctoral School
Fundació Universitat de Lleida
Fundación Universidad de Lleida
University of Lleida Foundation
Gabinet de Rectorat
Gabinete de Rectorado
Rectorate Bureau
Institut de Llengües Instituto de Lenguas Language Institute
Negociat Academicodocent
Negociado Académico-docente
Academic and Teaching Office
Negociat de Contractació Laboral
Negociado de Contractación Laboral
Contracts Office
Negociat de Gestió Econòmica
Negociado de Gestión Económica
Economic Management Office
Negociat d'Informació
Negociado de Información
Information Office
Negociat d'Orientació
Negociado de Orientación
Student Guidance Office
Oficina de Desenvolupament i Cooperació
Oficina de Desenvolupament i Cooperación
Development and Cooperation Office
Oficina de Premsa
Oficina de Prensa
Press Office
Oficina de Qualitat
Oficina de Calidad
Office for Quality
Oficina de Relacions Internacionals
Oficina de Relaciones Internacionales
International Relations Office
Oficina de Suport a l'R+D+I
Oficina de Soporte a la I+D+I
R&D&I Support Office
Oficina Tècnica d'Infraestructures
Oficina Técnica de Infraestructuras
Technical Office for Infrastructures
Registre General
Registro General
General Registry
Secció d'Accés i Beques
Sección de Acceso y Becas
Admission and Grants Section
Secció de Contractació i Compres
Sección de Contractación y Compras
Contracts and Purchases Section
Secció de Doctorat
Sección de Doctorado
Doctorate Section
Secció de Formació, Integració i Ajuts Socials
Sección de Formación, Integración y Ayudas Sociales
Training, Integration and Social Aid
Secció de Matrícula i Expedients
Sección de Matrícula y Expedientes
Registration and Transcripts Section
Secció de Personal d'Administració i Serveis
Sección de Personal de Administración y Servicios
Administrative Staff Section
Secció de Personal Docent i Investigador
Sección de Personal Docente e Investigador
Teaching and Research Staff Section
Secció de Retribucions i Seguretat Social
Sección de Retribuciones y Seguridad Social
Salaries and Social Security Section
Secció de Tercer Cicle
Sección de Tercer Ciclo
Third-cycle Section
Secció de Títols
Sección de Títulos
Degree Section
Seminari Interdisciplinari d'Estudis de la Dona
Seminario Interdisciplinario de Estudios de la Mujer
Interdisciplinary Seminar of Women's Studies
Servei d'Arxiu i Gestió de Documents
Servicio de Archivo y Gestión de Documentos
Archive and Document Management Service
Servei de Biblioteca i Documentació
Servicio de Biblioteca y Documentación
Library and Documentation Service
Servei de Personal
Servicio de Personal
Personnel Service
Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Occupational Risk Prevention Service
Servei de Reproducció d'Imatge
Servicio de Reproducción de Imagen
Image Reproduction Service
Servei d'Esports
Servicio de Deportes
Sports Service
Servei d'Informació i Atenció Universitària
Servicio de Información y Atención Universitaria
University Information and Support Service
Serveis Cientificotècnics
Servicios Cientificotécnicos
Science and Technology Services
Serveis Comunitaris
Servicios Comunitarios
Community Services
Serveis Culturals
Servicios Culturales
Cultural Services
Trampolí Tecnològic
Trampolín Tecnológico
Technological Springboard
Unitat de Planificació Docent
Unidad de Planificación Docente
Teaching Planning Unit
Unitat de Suport a la Petició d'Ajuts Competitius
Unidad de Soporte a la Petición de Ayudas Competitivas
Support Unit for Application for Competitive Grants
Universitat d'Estiu [de la UdL]
Universidad de Verano [de la UdL]
[UdL] Summer University


 

Instituts i centres de recerca - Institutos y centros de investigación - Institutes and research centres
Català
Castellano
English
Centre d’Estudis Jurídics Europeus i Mediació
Centro de Estudios Jurídicos Europeos y Mediación
Centre for European Legal Studies and Mediation
Centre d’Investigació en Producció Animal
Centro de Investigación en Producción Animal
Centre for Research in Animal Production
Centre de Computació de Ponent
Centro de Computación de las Tierras de Poniente [de Cataluña]
Computer Center of the Western Lands [of Catalonia]
Centre de Recerca en Tecnologies per a la Sostenibilitat
Centro de Investigación en Tecnologías para la Sostenibilidad
Centre for Research in Technologies for Sustainability
Centre d'Estudis Porcins de Catalunya
Centro de Estudios Porcinos de Cataluña
Centre of Swine Studies of Catalonia
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
Forests Technology Centre of Catalonia
Fundació Centre UdL-IRTA
Fundación Centro UdL-IRTA
UdL-IRTA Foundation
Institut de Ciències de l'Educació – Centre de Formació Contínua
Instituto de Ciencias de la Educación – Centro de Formación Continua
Institute of Educational Sciences – Centre of Continuing Education
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
Instituto de Investigación Biomédica de Lleida
Biomedical Research Institute of Lleida
Institut de Recerca Identitats i Societat
Instituto de Investigación Identidades y Sociedad
Identities and Society Research Institute
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida
Agri-Food Science and Technology Park

 

   Darrera modificació: