20 de desembre de 2007

Descarregar pdf

Llum verda al pressupost de la UdL per al 2008 que s'incrementa un 3,3%


El Consell de Govern ha aprovat per unanimitat la proposta de pressupost de la Universitat de Lleida per a l’any 2008, que demà ha d’aprovar el Consell Social. El pressupost ascendeix a 77.324.912,41 euros, la qual cosa representa un increment del 3,31 % respecte l’any anterior.

La distribució per capítols dels pressupost 2008 és la següent:  PRESSUPOST D'INGRESSOS
  2007   2008   Variació
               
  Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos   
9.982   10.868   8,87%
  Capítol 4. Transferències corrents   47.548   51.968   9,30%
  Capítol 5. Ingressos patrimonials   427   857   100,66%
  Capítol 7. Transferències de capital   11.552   13.027   12,77%
  Capítol 9. Passius financers   5.340   605   -88,67%
               
  TOTALS   74.848   77.325
  3,31%
               
  (imports en milers d'euros)              PRESSUPOST DE DESPESES
  2007   2008   Variació
               
  Capítol 1. Despeses de personal
  
43.772   47.504   8,53%
  Capítol 2. Despeses de bens i serveis
  12.765   14.829   16,17%
  Capítol 3. Despeses financeres
  2   33   1.742%
  Capítol 4. Transferències corrents   1.370   1.835   33,95%
  Capítol 6. Inversions reals   16.938   13.118   -22,55%
  Capítol 8. Actius financers   -   3   -
  Capítol 9. Passius financers   2   3   42,86%
               
  TOTALS   74.848   77.325
  3,31%
               
  (imports en milers d'euros)            


El pressupost del 2008 assumeix els reptes que planteja el Pla Estratègic de la UdL 2006-2012. És per aquest motiu que totes les accions incloses en el pressupost s’han estructurat sota les línies d’actuació del mateix, les quals afecten a la formació, la recerca, la comunicació i la gestió. A més, es preveuen una sèrie d’accions de millora i promoció del personal de la UdL, així com millora dels serveis que es presten a la comunitat universitària.

Del pressupost del 2008 cal destacar la previsió d’un increment de més del 27% (850.000 €) dels ingressos per a la prestació de serveis. Això inclou els Serveis Científico-Tècnics i els convenis i serveis a empreses i institucions. Aquest augment suposa una major contractació de personal i de despesa en béns i serveis.

També cal destacar la puja en un 30 % (gairebé un milió d’euros) dels ingressos per les convocatòries competitives d’ajuts a la recerca, seguint línia dels darrers exercicis. Això afectarà al nombre de personal investigador de la UdL que es preveu que passi de 86 persones l’any 2007, a 112 l’any 2008.

En l’àmbit de la docència, el pressupost inclou les accions següents:

  • Fer el desplegament del Pla Director de la Docència.
  • Iniciar el desplegament del nou mapa de graus i acomodar l'actual mapa de postgraus a l'EEES. S'inclouen programes amb una dotació de 162.000 €.
  • Increment de la quantia i del número de beques de mobilitat. Els programes de mobilitat de l'estudiantat ascendeixen a 513.000 €.
  • Potenciar les accions d'informació i orientació a l'estudiantat, amb programes per un import de 140.000 €.
  • Posada en funcionament de la nova Facultat de Ciències de l'Educació i del nou edifici docent de la Facultat de Medicina.

Quant a recerca i transferència del coneixement està previst:

  • Impulsar la creació de microempreses.
  • Potenciar els centres de recerca, tant propis com d'altres institucions, amb una dotació de 300.000 €.
  • Duplicar el nombre de becaris de recerca. La dotació pressupostària per als quals passa de 180.000 € l'any 2007 a 408.000 EUR l'any 2008.
  • Creació d'un programa per implantar línies estratègiques de recerca i de transferència de coneixement, amb una dotació de 100.000 €.

En relació a les accions adreçades als membres de la comunitat universitària, cal destacar: la dotació per a nova contractació, promoció i consolidació del personal acadèmic; la implantació del Pla d'Igualtat de la UdL; el pla d'accions per al PAS per accions estratègiques d'adaptació a l'EEES i a la millora de la qualitat i el desenvolupament d'un programa de millora de vida de campus.

En relació a les inversions de la UdL, que ascendeixen a més de 13 milions d'euros, cal destacar les incloses en el Pla d'Inversions Universitàries 2008:


  Pla d'Inversions Universitàries
  Import 
       
  Reposició, conservació, adaptació i petites obres
  
1.950.000,00
  Edifici 5 d' ETSEA   923.689,27
  Ciències de l'Educació   300.000,00
  Nou Edifici Facultat de Medicina   560.000,00
  Urbanització Etsea   1.100.000,00
  Urbanització Cappont   1.160.000,00
  Nou aulari Cappont   1.500.000,00
  Acabament CREA    800.000,00
  Adaptació a l'EEES    1.000.000,00
       
  TOTAL   8.793.689,27


D'aquest total, 1,2 milions seran executats per l'empresa de la Generalitat ICF-Equipament.

D'altra banda, el Consell de Govern ha donat llum verda a la futura construcció d'un nou equipament al campus de Cappont. Es tracta d'un edifici polivalent de 4 plantes i 2200 m² on s'impartiran classes de grau i de postgrau. L'edifici, que començarà a construir-se a finals del 2008, disposarà a més de seminaris, laboratoris, tallers i aules polivalents.

print enrera pujar