22 de desembre de 2007

Descarregar pdf

El Consell de Govern aprova la proposta de pressupost per al 2007


El Consell de Govern ha aprovat avui per unanimitat la proposta de Pressupost de la Universitat de Lleida per al 2007, xifrat en gairebé 75 milions d’euros (74.848.211), la qual cosa suposa un increment del 9,27% respecte al de l’exercici anterior (68,5 milions d’euros). Tant els objectius com les actuacions previstes en el pressupost s’han establert tenint en compte les grans línies d’actuació –un total de vuit- que estableix el Pla Estratègic de la UdL 2006-2012. A més d’a questes vuit línies, es preveuen una sèrie d’accions de millora i promoció del personal de la UdL, així com de les condicions de vida dels estudiants. En els propers dies el Consell Social serà l’e ncarregat de donar llum verda al Pressupost per a l’any vinent.

La distribució per capítols dels pressupost 2007 és la següent:


PRESSUPOT D’INGRESSOS

2006

2007

Variació

Capítol 3

Taxes, preus públics i altres ingressos

9.250

9.982

7,91%

Capítol 4

Transferències corrents

43.268

47.548

9,89%

Capítol 5

Ingressos patrimonials

287

427

49,06%

Capítol 7

Transferències de capital

15.689

11.552

-26,37%

Capítol 9

Passius financers

3

5.340

1.778,83


Totals

68.497

74.848

9,27%

imports en milers d'euros

 

 

 

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES

2006

2007

Variació

Capítol 1

Despeses de personal

39.318

43.772

11,33%

Capítol 2

Despeses de bens i serveis

11.568

12.765

10,35%

Capítol 3

Despeses Financeres

1

2

40,66%

Capítol 4

Transferències corrents

1.072

1.370

27,83%

Capítol 6

Inversions reals

16.532

16.938

2,45%

Capítol 9

Passius Financers

7

2

-70,00%

 

Totals

68.497

74.848

9,27%

Imports en milers d'euros

De les nombroses accions que recull el pressupost, cal destacar: la implantació del Pla Director de la Docència, la unificació de la mobilitat acadèmica de l’e studiantat, la dotació d’una partida per creació de centres de recerca propis, la creació de 26 places de personal suport a la recerca, la dotació per a la realització d’un pla de comunicació interna, la posada en funcionament del Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural i del Centre d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de la Dona, i el desenvolupament d’un pla de promoció de la UdL i de millora de vida al campus.

En l’apartat de les inversions, es preveuen l’acabament de tres obres: la Facultat de Ciències de l’Educació (2 milions d’euros), l’Edifici de Medicina (800.000 euros) i l’Edifici de Serveis de l’ETSEA (800.000 euros). Està previst l’inici de les obres, que dins del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, s’han concedit a la Universitat de Lleida, i que són: l’edifici de Biomedicina (2.850.000 euros) i l’edifici de R+D+I a l’ETSEA (2.475.000 euros). També es preveu la primera fase de la urbanització del campus d’ETSEA (1.360.000 euros), als efectes de consolidar la urbanització fins als nous edificis en construcció.

conselldegovernComptes

D’altra banda, el Consell de Govern ha aprovat per unanimitat la proposta de Comptes Anuals de la Universitat de Lleida de l’exercici 2005, que la propera setmana se sotmetrà a la consideració del Consell Social. Els Comptes de la UdL de l’exercici 2005 ha millorat substancialment la Memòria econòmica dels Comptes anuals i ha fet una depuració de les incidències que s'havien detectat en auditories anteriors. L’informe auditoria conclou que els comptes anuals del 2005 de la UdL “expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i la situació financera de la UdL a 31 de desembre de 2005, la liquidació del pressupost, el resultat econòmic patrimonial i dels recursos obtinguts i aplicats durant l’exercici”.

Honoris causa

Per altra part, Umberto Veronesi (Milà 1925), una de les màximes autoritats en l’estudi i el tractament del càncer (sobretot pel que fa a patologia i cirurgia mamària), serà el proper doctor honoris causa de la Universitat de Lleida. El Consell de Govern ha donat llum verda a la proposta d’i nvestidura del què fou ministre de Sanitat d’Itàlia entre abril de 2000 i juny de 2001 feta pel departament de Cirurgia de la UdL. Veronesi, actualment director científic de l’Institut Europeu d’Oncologia i president del Comitè d’experts en càncer de la Comissió de Comunitats Europees, és honoris causa per diverses universitats americanes i europees.

Qualitat

El Consell de Govern ha aprovat també un Sistema d’assegurament intern de la qualitat dels màsters oficials de la UdL, pioner en el marc del sistema universitari català. Aquest protocol té l’objectiu de garantir un nivell elevat de qualitat i de millora constant dels màsters mitjançant la valoració de la planificació, el desenvolupament i resultats de la formació, entre ells la satisfacció dels estudiants.

Recerca

Pel que fa a les accions de recerca, s’han aprovat, entre d’altres, diverses convocatòries d’ajuts (per a projectes de recerca, publicacions, estades de recerca etc.) així com una convocatòria per intensificar l’activitat de recerca del personal docent i investigador de la UdL, finançada pel Ministeri d’Educació i Ciència i la Generalitat.

Altres

Finalment, destacar l’a provació de l’Acord de confidencialitat pel que fa a l’estudi sobre les situacions d’igualtat de les dones a la Universitat de Lleida, que ha d’elaborar el Centre d’Igualtat d’Oportunitat de Promoció de les Dones de la UdL el proper any, seguint les directrius del V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya de la Generalitat de Catalunya

print enrera pujar