3 de maig de 2005

Descarregar pdf

El Claustre aprova l'informe anual de gestió del rector i el seu equip


El Claustre de la UdL ha donat avui llum verda a l informe anual de gestió del rector i el seu equip de govern amb un suport d'un 71% dels vots emesos. El resultat de la votació ha estat: 77 vots a favor, 5, en contra i 27, en blanc.

En l'informe s'han repassat les actuacions dutes a terme el darrer any sobre la gestió de la UdL, així com les que fan referència a professorat, PAS i estudiantat, qualitat i planificació, docència, recerca, infraestructures i noves tecnologies, activitats culturals i de projecció externa, relacions i cooperació internacional, i també s'han esbossat les principals propostes per a l'any vinent.

Pel que fa a la gestió econòmica, per primera vegada la UdL ha aprovat el pressupost del 2005 (56,2 milions d ¬) abans que comencés l'any, és a dir, al desembre del 2004. Quant al compliment del contracte-programa amb la Generalitat, s'ha complert en un 99,41%, fet que ha suposat l'ingrés d'1,3 milions d euros. L'informe destaca l'addenda del Pla Plurianual d'Inversions que suposa 3 milions d'€ més per a la UdL, dels quals 765.000 s'han rebut aquest 2005 i la resta al 2006.

Com a novetat, la UdL treballa en la formació de competències transversals dels seus alumnes, dissenyant una proposta formativa més àmplia a aplicar durant el curs vinent. També nou és el conveni amb l Escola Virtual d'Idiomes que oferta als alumnes cursos d'anglès semipresencial i el Pla d'Acció Tutorial. Quant al professorat, s'ha aprovat el Document de Política de Professorat per mesurar la docència, gestió i recerca que fan els professors i així poder fixar barems objectius per a la promoció i concursos. Aquest pla s'aplicarà a partir el proper curs. Pel que fa al PAS, s'han aprovat la seua estructura organitzativa, així com la relació i el catàleg de llocs de treball. I quant a serveis, s'ha creat el Servei d Arxiu i Documentació de la UdL.

En l'informe s'ha recollit també l'aprovació de l'estructura preventiva i d'emergència de la UdL i la posada en marxa del programa per a la conciliació de la vida laboral i familiar del seu personal.

Respecte a l'avaluació de titulacions s'ha continuat amb Dret, Industrials, INEFC i enginyeries informàtiques. S'han començat a elaborar els plans estratègics de Lletres i Dret i el general de la UdL, que es preveuen enllestir la propera tardor; sense oblidar la posada en marxa dels de les noves titulacions concedides enguany a la UdL, Arquitectura Tècnica, Biotecnologia i Dietètica i Nutrició, més dos màsters de Veterinària, un dels quals comença el proper curs. També s'ha creat un Observatori per a la inserció laboral dels titulats. L'informe també ha destacat la important participació de la UdL (8 titulacions i un màster europeu) en el pla pilot de la Generalitat per a l'adaptació de titulacions a l'Espai d Educació Europeu Superior. També es treballa en un nou campus virtual amb programari lliure, àmbit en el qual la UdL és pionera a Catalunya.

Quant a la recerca, destacar l'aprovació del nou Pla de Recerca i la imminent posada en marxa de l'Oficina de Suport a la R+D+I. L'aprovació dels estatuts del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, de la Fundació Centre UdL-IRTA i el conveni per a la creació de l'Institut de Recerca Biomèdica, línies amb les què es continuarà treballant el curs vinent. Es preveu també la posada en marxa d'una estructura que faciliti i permeti la creació d'empreses, tant per part de l'alumnat com del professorat de la UdL, un trampolí tecnològic que començaria a funcionar al 2006.

Pel que fa a infraestructures, s'acaba l'edifici 4b d ETSEA i continuen les obres de la nova Facultat de Ciències de l'Educació, a Cappont. Començaran el proper curs les obres del nou Centre UdL-IRTA, l edifici 5, i la nova definició urbanística del campus d'Agrònoms; un nou edifici annex a la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'avantprojecte d'un segon edifici.

Les noves tecnologies seran una altra de les prioritats amb la segona fase d'adaptació del WIFI (internet sense cable), així com més dotació per a les aules d informàtica i per a sales de viodeconferència, sense oblidar insistir en la mobilitat de personal i alumnat, que creix any rera any.

El curs vinent es tirarà endavant un pla director de docència i un de transició al nou espai d'educació europeu. S'intentaran reduir els tràmits burocràtics per als estudiants i s'obrirà un punt d'informació al campus de Cappont, entre d'altres.

INFORME DE LA SINDICATURA DE GREUGES

El Síndic de Greuges de la UdL, Miguel Gil, ha presentat avui davant el Claustre la seua primera memòria d actuacions, ja que va ser nomenat el maig de l'any passat. Gil ha destacat que no ha rebut massa queixes, la qual cosa, segons ell, posa de manifest el bon funcionament de la Universitat.

Segons ha explicat s'han formulat queixes sobre la contractació de professorat associat, sobre el bàrem de mèrits en un concurs, sobre una beca del Centre de Cooperació Internacional i sobre el recàrrec de matrícula, del 40%, en el segon cicle de les titulacions d'Agrònoms. Sobre aquest darrer cas es va proposar des de la Sindicatura una interpretació del Decret 336/2004 de la Generalitat, la qual cosa va donar lloc a una rectificació de la interpretació que es feia d'aquest decret i finalment es va resoldre a favor dels estudiants, als quals se'ls van retornar els diners.