La UdL tanca un any més l'exercici pressupostari de forma equilibrada

El Consell de Govern aprova un reglament intern per denunciar casos de frau i corrupció

Descarregar pdf
UdL_CampusSalut_JVPou
Foto: Jordi V. Pou (*)

(*) Aquesta imatge, que ha d'anar signada correctament, només pot ser utilitzada per il·lustrar aquesta informació. No pot ser arxivada, ni reutilitzar-se per a qualsevol altra informació

La Universitat de Lleida (UdL) ha tancat el darrer exercici pressupostari, corresponent a 2022, "de forma equilibrada", segons ha informat la Gerència. El Consell de Govern ha aprovat avui els Comptes Anuals de la UdL, que ara s'hauran de sotmetre a la consideració del Consell Social, amb uns ingressos de 106,2 milions d'euros (pels 98,9 milions de 2021) i unes obligacions contretes per un import de 93,7 milions (pels 93,3 de 2021). El romanent de tresoreria no afectat és de 411.925€ (pels 122.001€ de l'exercici de 2021).
 
El gerent, Ramon Saladrigues, remarca que, malgrat l'actual context d'infrafinançament universitari, la UdL ha tancat els comptes de 2022 "sense el fantasma del dèficit pressupostari" que planava en els exercicis anteriors. Tot i això, ha advertit que l'adaptació de la Universitat de Lleida a la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) farà necessari un increment de les transferències corrents.
 
Saladrigues puntualitza que continua el procés de substitució dels ingressos propis dels darrers anys a causa de la reducció dels preus públics. Així, mentre els ingressos de matrícula de grau, màster i doctorat han estat un 7% inferiors als pressupostats, les transferències corrents rebudes ho han compensat, amb un augment també d'un 7%. Destaca una "millora substancial en les subvencions de capital, fruit de la captació de recursos competitius de recerca i de la millora del Pla d'Inversions Universitàries", subratlla. Pel que fa a les despeses, el gerent explica que la partida de personal s'estabilitza al 73,2% del total dels desemborsaments liquidats. 
 
D'altra banda, el Consell de Govern ha donat llum verda al Reglament del Canal de Denúncia Intern de la UdL, per adaptar-se a la recent aprovació de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i de conformitat amb la Directiva (UE) 2019/1937. La principal finalitat és dissenyar un procediment de recepció, seguiment i resolució que permeti al denunciant optar per l'anonimat; garanteixi el secret de les investigacions, la confidencialitat de la identitat del denunciant i de les persones identificades, directament o indirecta, pels fets denunciats; i garanteixi el principi d'indemnitat del treballador que intervingui en el procediment, ja sigui com a denunciant o com a testimoni.
 
Precisament, a la sessió d'avui també s'ha presentat la Memòria de la Comissió Antifrau de la UdL, que no ha rebut cap queixa ni denúncia des de la seua posada en funcionament. La revisió del mapa de riscos situa el risc més alt a l'elecció de procediment en l'adjudicació dels contractes i la supervisió dels contractes. Aquests dos darrers punts també els ha de ratificar el Consell Social.