L'avaluació del 2n Pla d'Igualat xifra en un 72% el seu grau d'acompliment

En 'Creació d'una cultura de tolerància zero de violència de gènere' s'ha arribat al 100%

Descarregar pdf
consellgovern2
El Consell de govern ha recuperat la presencialitat. Foto: UdL
La Universitat de Lleida (UdL) ha implementat un 72% de les mesures previstes al 2n Pla d'Igualtat entre homes i dones, vigent des de 2016. Així ho assenyala l'informe d'avaluació final que ha aprovat avui el Consell de govern i que en termes generals valora positivament el Pla. En concret, s'han dut a terme 93 mesures d'un total de 129, 13 estan parcialment realitzades (10%) i 23 han quedat pendents (18%). El major grau de compliment, amb un 100%, ha estat en l'àmbit de Creació d'una cultura de tolerància zero cap a qualsevol forma de violència de gènere. L'objectiu general i els tres específics s'han assolit, tant pel que fa a sensibilitzar en la detecció i la prevenció de la violència de gènere, com facilitar eines i recursos d'atenció i assessorament en aquesta matèria i donar compliment al compromís de la UdL amb la tolerància zero.
 
La UdL ha executat les 13 mesures previstes en aquesta línia estratègica. Entre aquestes, la realització de l'estudi Violència de gènere i LGBTIfòbia en l'àmbit universitari. Anàlisi de la percepció entre la comunitat universitària, les campanyes Contagia igualtat i Aproves amb nota en igualtat?, formació per al personal docent i no docent, la creació de la Xarxa d'agents d'orientació i prevenció de les violències masclistes, i de l'aplicació ÚdelMaps, entre d'altres.
 
Quant a l'apartat de Compromís institucional i organitzatiu amb la igualtat, el grau de compliment mitjà és del 86,4%; en Foment d'una cultura d'igualtat i de la perspectiva de gènere en l'activitat universitària, del 67%; i pel que fa a la Consolidació de la conciliació de la vida professional i personal en la cultura organitzativa de la UdL, s'arriba al 50%.
 
Pel que fa a les propostes de futur, l'avaluació destaca que cal implicar en les accions tots els òrgans, àrees i unitats de la Universitat perquè les polítiques d'igualtat siguin transversals, així com la necessitat de fer un seguiment amb més periodicitat dels futurs plans d'igualtat de la UdL -el tercer ja s'ha començat a elaborar.
 
El Consell de govern, que avui ha recuperat la sessió presencial, també ha donat llum verda a l'adhesió de la institució a la Xarxa estatal d'Universitats per la Diversitat (RUD), els àmbits de treball de la qual són la diversitat sexual i de gènere, per una banda, i la diversitat per procedència, cultural i creences, de l'altra.
 
També s'ha aprovat la normativa de representació i participació estudiantil i el seu reconeixement acadèmic, amb l'objectiu de regular la figura dels delegats, delegades, subdelegats i subdelegades de la Universitat de Lleida i les funcions, els drets i les obligacions que els són propis, així com establir el procediment per a la seua elecció de manera democràtica. Complementàriament, estableix el procediment per al reconeixement de crèdits -entre 0'5 i 3 - per l'exercici de les altres formes de representació estudiantil i la intervenció en activitats i cursos en l'àmbit de la representació i participació estudiantil, per donar compliment a la legislació vigent.
 
La vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat, Montserrat Rué, destaca que suposa "un salt important quant al reconeixement de la tasca que fan els i les representants estudiantils als òrgans de la nostra universitat, una actualització de funcions i reconeixements respecte la normativa anterior, tot adaptant-la als temps actuals i destacant la figura dels delegats, indispensable per al funcionament correcte de la nostra institució".
 
Una altra reglamentació que introdueix canvis és la normativa acadèmica dels màsters universitaris per al curs 2022-2023. "Amb caràcter excepcional" es podrà acceptar l'accés d'alumnat que no hagi acabat els estudis de grau a l'Estat espanyol, sempre que tingui pendents un màxim de 9 crèdits ECTS i el treball final (TFG). "Això serà possible únicament si al finalitzar el segon període de preinscripció queden places vacants, un cop s'hagin matriculat tots els estudiants amb el grau finalitzat", especifica el text.
 
En la sessió també s'ha derogat el Pla de Contingència de la UdL degut a la imminent derogació del Pla Sectorial d'Universitats per l'evolució positiva de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. "Atès que les mesures de caràcter organitzatiu que permeten el treball en la modalitat no presencial estan incloses en el Pla de Contingència de la UdL, aquestes es traspassaran a una nova instrucció de la Gerència que farà possible mantenir aquesta modalitat de treball tot i la derogació del Pla esmentat", ha informat el gerent, Ramon Saladrigues.
 
Durant el consell s'ha aprovat a més, el canvi de denominació de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyera Agrària pel d'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària.
 
Aquest canvi de nom, l'adhesió a la RUD, així com les normatives de màsters i de participació estudiantil hauran de ser aprovades pel Consell Social.