El Consell de govern aprova els Comptes anuals del 2019

L'estudiantat podrà accedir a ajuts per mitigar els efectes econòmics de la COVID-19

Descarregar pdf
claustre
Claustre de 'La Pensativa del Rectorat' FOTO: UdL
El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui en una nova sessió telemàtica els Comptes Anuals de l'exercici 2019, que inclouen tant els de la UdL com els de la Fundació UdL, i que ara s'hauran de sotmetre a la consideració del Consell Social.
 
El pressupost de l'exercici del 2019 de la Universitat de Lleida s'ha liquidat amb uns ingressos de 91,4 M€ (milions d’euros) (pels 89,6 M€ de 2108) i unes obligacions contretes per un import de 94,5 M€ (pels 87,9 M€ de 2018), segons ha informat el gerent, Ramon Saladrigues. El romanent de tresoreria per a despeses generals és d’ 11.324,83 €, pels 73.639,56 € de l'exercici anterior.

Pel que fa als ingressos, la matrícula de graus, màsters i doctorat ha estat un 3,1% superior a la del 2018. Pel que fa a les transferències rebudes, hi ha un augment de 2,8 M€ de les transferències corrents i una reducció d’1,7 M€ de les transferències de capital, un valor inferior que es deu a la reducció d’inversions en nous edificis i equipaments, destaca Ramon Saladrigues.

Pel que fa a les despeses, la partida més gran (el 70% del pressupost )és la de personal, que ha augmentat notablement, amb un increment de 4,3 M€ respecte del 2018, a causa dels salaris dels treballadors del Campus Universitari d’Igualada (que es va incorporar la tardor del 2018 i que, per tant, el 2019 és el primer exercici comptable en que s’ha pagat l’anualitat sencera), dels increments retributius (2,75%) i de la devolució d’una part de la paga extra de 2013.
 
D'altra banda, La Fundació UdL ha registrat un superàvit de 44.961,28 €, superior als 24.7061 del 2018.
 
L'informe d'auditoria, efectuat per Faura Casas Auditors-Consultors SL, conclou que els Comptes Anuals de l'exercici 2019 "expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de la universitat a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d’aplicació i, en particular amb els principis i criteris comptables i pressupostaris que hi estiguin continguts.
 
El Consell de govern també ha donat llum verda a l'Acord per mitigar els efectes acadèmics i econòmics de la COVID-19 en la permanència de l'estudiantat a la UdL. Pel que fa pal·liar l'impacte econòmic en la matricula de l'alumnat provocada per la manca de rendiment acadèmic, la UdL preveurà una partida d’ajuts específica que es conjuminarà amb els Ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus. Les condicions per què hi puguin accedir els estudiants es concretaran en una convocatòria.
 
Quant a la Normativa de Permanència en els estudis de Grau i Màster, no es tindran en compte les convocatòries exhaurides en les assignatures amb docència dins del termini comprès per la declaració de l’estat d’alarma (assignatures anuals i del segon semestre del curs 2019-2020). A més, a l’estudiantat que els cursos 2019-2020 i 2020-2021 se li exhauria els anys de permanència se li prorrogarà el termini en un any extraordinari.