Descarregar pdf

entreCulturesIII Concurs de Fotografia entreCultures
Facultat de Ciències de l'Educació

Abril 2007

CONDICIONS:

Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies, en blanc i negre o en color. Les obres tindran unes dimensions mínimes de 18x24 cm, i màximes de 30x40cm, i aniran muntades sobre un suport de cartolina blanca. La mida de la cartolina ha de ser de 40 x 50 cm. És necessari que les fotografies estiguin en perfecte estat en el moment de rebre-les. Totes les fotografies hauran de ser originals i estar lliures de drets que puguin afectar a tercers. No es podran presentar treballs ja publicats o premiats en altres concursos.

PRESENTACIÓ:

Les fotografies s'han de presentar o enviar degudament protegides a:

Secretaria Docent de la Facultat de Ciències de l’Educació
Concurs de Fotografia 2007
Complex de la Caparrella, s/n.
25192 Lleida

Horari: de 9 a 14 h

La inscripció en aquest concurs és gratuïta. El període de presentació de les fotografies finalitzarà el dia 16 d’abril de 2007.

Cada fotografia presentada s’acompanyarà d’un sobre tancat on hi constarà el seu títol, el lloc on s'ha fet i el pseudònim de l'autor o autora. A l’interior del sobre s'inclouran les dades del concursant (nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic, amb especificació del centre o titulació, departament o secció de la UdL a la qual pertany).

La Facultat establirà i prendrà mesures pel bon manteniment i conservació de les obres presentades, però no es responsabilitza dels danys, deteriorament o pèrdues que es puguin produir per causes fortuïtes.

JURAT:

El jurat estarà format per professionals representants del món de la fotografia, dels mitjans de comunicació i del camp social. A més de la qualitat tècnica, es valoraran les imatges que aconsegueixin expressar amb especial sensibilitat i habilitat el tema del certamen.

El resultat es donarà a conèixer el dia 24 d’abril de 2007, a la Sala d’actes a les 12.30 h. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, i la seva decisió serà inapel·lable.

MOSTRA:

Les obres presentades formaran part d'una exposició que s’inaugurarà amb motiu de la celebració de Sant Jordi a la FCE.

El jurat es reserva el dret a fer una selecció, prèvia a l’exposició, de les fotografies presentades.

PARTICIPANTS:

Hi podrà participar qualsevol persona vinculada a la Universitat de Lleida, professorat, personal administratiu i de serveis o estudiantat.

TEMA:

L’objectiu del concurs és destacar fotogràficament qualsevol aspecte relacionat amb la convivència i la diversitat de cultures i/o mestissatge cultural.

Totes les fotografies presentades hauran de respectar el dret a la intimitat de les persones. La FCE no es responsabilitza de la possible vulneració d’aquest dret en la realització de la imatge.

PREMIS:

S'estableixen els premis següents:

Primer premi: 400 € i certificat
Segon premi: 300 € i certificat

Cada concursant podrà obtenir un únic premi.

ALTRES DISPOSICIONS:

Les fotografies premiades quedaran en propietat de la Facultat. La Facultat es reserva el dret de publicar qualsevol de les fotografies presentades al concurs, en qualsevol format possible, i queda exempta de pagar els drets d’autor.

Les fotografies no premiades podran ser recollides a partir del 1 de juny de 2007 i fins al 29 de juny de 2007 a la secretaria Docent. Les que no s’hagin recollit en aquest termini quedaran en propietat de la FCE.

La participació en el concurs representa l'acceptació d’aquestes bases. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta per la comissió de cultura de la Facultat.

ORGANITZA:

Comissió de Cultura de la Facultat de Ciències de l’Educació


Facultat de Ciències de l'Educació. Premi entreCultures. UdL

print enrera pujar

   Darrera modificació: