Durada de l'estada

 Descarregar pdf

La durada de l'estada SICUE és la que correspon a la plaça per la què s'opta. No obstant això, aquest curs es podrà reduir l'estada de curs complet a mig curs sempre i quan s'acordi entre les universitats d'origen i de destí.

Qualsevol que sigui la durada de l'estada s'han de complir els següents requisits:

  • Un curs complet: cursar un mínim de 45 crèdits.
  • Mig curs: cursar un mínim de 24 crèdits.

En aquells supòsits en què a l'estudiant li quedi per finalitzar els seus estudis menys crèdits que el mínim exigit en cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi si compleix la resta de requisits.

Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE en la mateixa universitat, ni més d'un en cada curs acadèmic.

 
En el cas d'estudiants amb discapacitat igual o superior al 33%, es pot sol·licitar una disminució dels crèdits a matricular. Cal presentar un comprovant de la discapacitat:
 
  • Un curs complet: cursar un mínim de 24 crèdits.
  • Mig curs: cursar un mínim de 12 crèdits.

 

   Darrera modificació: