Campus Iberus: Erasmus Formació

 Descarregar pdf

Convocatòria d'ajuts per a la mobilitat internacional de personal en el marc del programa Erasmus+

 

El Campus Iberus, convoca places de mobilitat per a formació en el marc del programa Erasmus+.  

L'Objectiu és concedir ajudes econòmiques per estàncies de mobilitat amb finalitats formatives. El país de destí és la Xina, concretament la South China Agricultural University (SCAU)

INFORMACIÓ:  Trobareu tota la informació sobre aquesta convocatòria (bases i formulari de sol·licitud), al web del Campus Iberus:

http://www.campusiberus.es/china2019/

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL per al PAS de la UNIVERSITAT DE LLEIDA:

En el cas del PAS, prèviament a la presentació de la sol·licitud caldrà comptar amb l’autorització de Gerència. Per obtenir-la caldrà fer arribar a Gerència la documentació següent:

  • Full de sol·licitud “Becas Formación Erasmus+ PDI/PAS”
  • Informe favorable del cap orgànic que justifiqui la idoneïtat de l’estada envers les funcions pròpies del lloc de treball de la persona interessada, i la seva viabilitat atenent les necessitats del servei.
  • Certificat de disponibilitat d'hores de formació expedit per la Secció de Formació i Ajuts Socials del Servei de Personal de la UdL.
  • Pla de treball per cada opció sol·licitada, signat pel sol·licitant i pel cap orgànic.

Una vegada finalitzada l'activitat de mobilitat, el beneficiari de l'ajut haurà de lliurar a Gerència una memòria que descrigui les activitats dutes a terme durant l'estada i l'aplicació o projecció d'aquestes activitats a la tasca de la UdL

   Darrera modificació: