Ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus

 Descarregar pdf

Ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus 2020-2021 (Tancada)

CONVOCATÒRIA curs 2020-2021 (tancada)
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, o que hagin disminuït el rendiment acadèmic durant el període de la pandèmia, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic.

 
Qui el pot sol·licitar

Aquests ajuts van adreçats a l'estudiantat de grau i màster matriculat en alguna titulació oficial en un centre propi de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2020-2021, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.

 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitzarà el 15 de febrer de 2021.
 
 
On s'ha de presentar la sol·licitud

Les sol·licituds i la documentació es podran presentar en el registre electrònic previst en la seu electrònica de la Universitat de Lleida adreçades al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabiitat.

Quina documentació s'ha de presentar 

  1. Sollicitud segons imprès normalitzat adreçat al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat de la UdL (annex 1).
  2. Declaració jurada de l’estudiant en què justifica els motius pels quals demana l’ajut, la situació d’especial dificultat en què es troba i llurs circumstàncies.
  3. Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR o documentació similar que serà sol·licitada per la unitat d’Informació i Orientació Universitària. IMPORTANT: Consultar el termini de sol·licitud d’aquesta acreditació, que es publica per a cada curs acadèmic
  4. Documentació que es consideri adient per acreditar la situació socioeconòmica familiar especialment greu.

Convocatòria

Les sol·licituds s'han de presentar en el registre electrònic previst en la seu electrònica, amb aquest formulari Emsa, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la UdL, juntament amb la documentació necessària, i han d'anar adreçades al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat.
 
Instruccions per presentar el formulari.
 
 
 
 

Llista definitiva d'adjudicació d'ajuts

 

 
 
FAQSvermellRAtoli

 

 

 

                                                                       amb la col·laboració de l'Obra Social de "La Caixa"  

Ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus 2019-2020 (Tancada)

CONVOCATÒRIA curs 2019-2020 (tancada)
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic.

 
Qui el pot sol·licitar

Aquests ajuts van adreçats a l'estudiantat de grau i màster matriculat en alguna titulació oficial en un centre propi de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2019-2020, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.

 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitza el 30 d'abril de 2020  FINALITZARÀ EL 18 DE JULIOL DE 2020
 
 
On s'ha de presentar la sol·licitud

Les sol·licituds i la documentació es podran presentar al Registre General de la Universitat de Lleida (edifici del Rectorat, Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida). També es podran presentar a tots els registres auxiliars, sense perjudici de qualsevol altre dels previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini que marca la convocatòria. La localització i els horaris de registre de la UdL es poden consultar a la seu electrònica: https://tauler.seu.cat.

Quina documentació s'ha de presentar 

  • Sol·licitud segons l'imprès normalitzat adreçat al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat de la UdL (annex I).
  • Declaració jurada de l'estudiant en què justifica els motius pels quals demana l'ajut, la situació d'especial dificultat en què es troba i llurs circumstàncies.
  • Fotocòpia de la Declaració de l'IRPF i de patrimoni -si és el cas-, de l'exercici 2018 (que s'han presentat durant l'any 2019). Cas que, durant el curs acadèmic, s'hagi produït un empitjorament greu de les condicions socioeconòmiques familiars que no quedi reflectit a les declaracions de la renda i de patrimoni referides a l'exercici 2018, s'haurà d'acreditar documentalment aquesta situació.
  • Documentació que es consideri adient per acreditar la situació soecioeconòmica familiar especialment greu.

 

Bases reguladores

 
 

Primera llista definitiva de persones admeses i excloses

Primera llista provisional d'adjudicació d'ajuts

Es disposa de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per tal que les persones interessades hi puguin presentar al·legacions. Es podrà presentar aquesta documentació a través d'aquest formulari electrònic al registre electrònic de la UdL, seguint aquestes instruccions.

Aquest termini finalitza el 3 de setembre de 2020.

Primera llista definitiva d'adjudicació d'ajuts

 

 

Segona llista provisional de persones admeses i excloses

Segona llista definitiva de persones admeses i excloses

Segona llista provisional d'adjudicació d'ajuts

Segona llista definitiva d'adjudicació d'ajuts

 

Llista provisional d'adjudicacions d'ajuts ampliada

Llista defintiva d'adjudicacions d'ajuts ampliada
 

 

                                                                              amb la col·laboració de l'Obra Social de "La Caixa"  

   Darrera modificació: