Programa de beques Santander d'ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus

 Descarregar pdf

Memòria

Ajuts a l'estudi per a situacions socioeconòmiques greus 2021-2022

CONVOCATÒRIA curs 2021-2022 (tancada)
 
Què és

És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o que hagin disminuït el rendiment acadèmic durant el període de la pandèmia, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic.

 
Qui el pot sol·licitar

Aquests ajuts van adreçats a l'estudiantat matriculat en titulacions oficials (grau i màster) en el centres propi de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2021-2022, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.
 
 
Requisits Generals

Els requisits generals es troben recollits en l’articulat 2 i 17 de les “Bases reguladores en matèria de convocatòries de beques i ajuts propis gestionades pel vicerectorat competent en estudiants i ocupabilitat de la Universitat de Lleida".

Requisits Acadèmics

Per beneficiar-se d’aquests ajuts, cal complir els següents requisits:

 1. Ser estudiant de la UdL del curs 2021-2022 en qualsevol titulació oficial de grau i màster en un centre propi de la UdL.
 2. Haver demanat la beca general del Ministerio d’Educació i/o de l’ajut AGAUR el curs acadèmic 2021-2022.
 3. Tenir la nacionalitat espanyola o d’un país que formi part de la Unió Europea. Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de resident
 4. No estar en possessió d’un títol oficial o tenir els requisits per obtenir-lo d’un ensenyament del mateix nivell dels estudis pel qual es demana l’ajut.
 5. Acreditar la situació socioeconòmica familiar especialment greu durant el curs acadèmic.
 6. Complir els següents requisits acadèmics:
 • Estudiants de primer curs (nou ingrés) de Grau: comptar com a mínim amb 5 punts en la nota d’accés a la universitat.
 • Estudiants de primer curs (nou ingrés) de Màster: comptar com a mínim amb 6 punts de nota mitjana dels estudis cursats i que donen accés al màster.
 • Resta d’estudiants: haver superat com a mínim el 40% dels crèdits matriculats del curs anterio
 
 
Quan es pot sol·licitar

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitzarà el 15 de febrer de 2022.
 
 
 
On s'ha de presentar la sol·licitud
 
 
La sol·licitud l'heu de realitzar a través de la Plataforma del Banc de Santander.  
         
La documentació adjunta l'has de presentar a través del Registre Electrònic de la UdL amb aquest formulari. Consulta aquestes instruccions per saber com ho has de fer.
 

Quina documentació s'ha de presentar 

 • Sol·licitud segons l'imprès normalitzat adreçat al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat de la UdL
 • Declaració jurada de l'estudiant en què justifica els motius pels quals demana l'ajut, la situació d'especial dificultat en què es troba i llurs circumstàncies.
 • Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR o documentació similar que serà sol·licitada per la unitat d’Informació i Orientació Universitària. IMPORTANT: Consultar el termini de sol·licitud d’aquesta acreditació, que es publica per a cada curs acadèmic
 • Documentació que es consideri adient per acreditar la situació soecioeconòmica familiar especialment greu.

 

Bases reguladores

Convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses

Es disposarà de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per tal que les persones excloses puguin aportar la documentació o requisits necessaris per esmenar els motius d’exclusió. Es podrà presentar aquesta documentació al Registre Electrònic de la UdL, amb aquest formulari. Podeu seguir les instruccions que trobareu en aquest document.

Aquest termini finalitza el 10 de juny de 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

   Darrera modificació: